Premium Essay

Thong

In: Business and Management

Submitted By thong1
Words 1143
Pages 5
2|Page

RATIO 1. Short-term liquidity

ANALYSIS Both of the current ratio and the acid-test ratio are more favorable for KO (1.13 and 0.65) than CCE (0.89 and 0.53). Clearly, the gap between two firms is reduced when it comes to the acid-test ratio. The account receivable turnover for KO is also better than that of CCE. However, the difference is just marginal. The significant mark is the inventory turnover rate. CCE can turn over the inventory much faster than KO. It can be understandable that KO just produce the extract, while CCE produce the completely final product. CCE will bring in a large amount of sales. However, Large sales are also together with higher COGS and expenses for CCE. In sum, the short-term liquidity of KO is much better than CCE From the introduction of KO and CCE, we realize that KO will need less financing funds than CCE because KO just produces the syrup extract and then distributes it to CCE. Then CCE will be in charge of manufacturing the final products and distributing the products to the final consumers. With that in mind, it is understandable that CCE has large proportion of debt in the capital structure than KO. Besides, the long-term debt to ratio of CCE is also particularly larger than that of KO. From the abovementioned information, I think that CCE has been more financially leveraged than KO. The pros of CCE are that if used judiciously, it can increase the amount of leverage, which is a component of ROCE. The cons of CCE are that it can have matter when it faces with financial distress because it have to pay the principal the interest on a prorate basis. As regards the solvency, the difference between two companies is becoming more and more remarkable. The time interest earned of KO is almost three times as high as that of CCE. This may be for CCE’s lower profitability margin and higher debt proportion in the capital…...

Similar Documents

Free Essay

Thong Tu Ho Tro Lai Suat

... Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2009 THÔNG TƯ Quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức và cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất - kinh doanh Căn cứ Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; Căn cứ Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất - kinh doanh; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất - kinh doanh (dưới đây gọi tắt là hỗ trợ lãi suất) như sau: Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng quy định về hỗ trợ lãi suất 1. Các tổ chức tín dụng cho vay vốn đối với tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật thực hiện việc hỗ trợ lãi suất, bao gồm: Ngân hàng thương mại nhà nước, ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, ngân hàng 100% vốn nước ngoài và Quỹ Tín dụng nhân dân trung ương (dưới đây gọi chung là ngân hàng thương mại). 2. Tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng được hỗ trợ lãi suất là khách hàng vay để thực hiện các phương án sản xuất, kinh doanh ở trong nước theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 127/2005/QĐ-NHNN ngày 03 tháng 02 năm 2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ...

Words: 5363 - Pages: 22

Free Essay

Sai Số Thống Kê Bop

...thống kế BOPSai số thống kê Sở dĩ có các khoản mục nhầm lẫn và sai sót trong CCTTQT là do: * Các giao dịch phát sinh giữa người cư trú và người không cư trú rất nhiều. do vậytrong quá trình thống kê rất dễ dẫn đến sai sót. * Sự không trùng khớp giữa thời điểm diễn ra giao dịch và thời điểm thanh toán. OB + OFB = 0 →OB = - OFB →CA+K+OM= - OFB →OM =-(CA+K+OFB) Đẳng thức cuối cùng cho thấy số dư của hạng mục nhầm lẫn và sai sót chính là độ lệch giữacán cân bù đắp chính thức và tổng của cán cân vãng lai và cán cân vốn. Bởi vì cán cân bù đắpchính thức, cán cân vãng lai và cán cân vốn luôn được xác định (luôn thể hiện là một số cụ thểtrên CCTTQT ), do đó đẳng thức trên được áp dụng số dư nhầm lẫn và sai sót khi lập CCTTQT trong thực tế. Kết toán chính thức (Tài trợ chính thức) Khoản mục này luôn bằng về trị số và ngược dấu với cân thanh toán. Tài trợ chính thức biểu thị những giao dịch quốc tế mà chính phủ tiến hành để điều chỉnh tất cả những giao dịch khác được ghi trong các hạng mục của cán cân thanh toán. Như vậy, khi tính cả tài trợ chính thức, tổng các hạng mục trong cán cân thanh toán phải bằng 0. Điều này giống như thị trường ngoại hối phải cân bằng khi tính cả sự can thiệp của NHTW qua việc sử dụng khoản dự trữ ngoại hối. Một khoản thặng dư trong tài khoản vãng lai được bù vào khoản thâm hụt trong tài khoản vốn hoặc dùng để tăng dự trữ ngoại hối. Ngược lại một khoản thâm hụt trong tài khoản vãng lai phải được bù lại bởi một tài khoản thặng dư trong tài......

Words: 389 - Pages: 2

Free Essay

Rào Cản Truyền Thông Và Biện Pháp Cải Tiến Thực Trạng Này Tại Các Trường Mầm Non

...Rào cản truyền thông và biện pháp cải tiến thực trạng này tại các trường mầm non Ths. Lê Bá Lộc Khoa Quản lý Giáo dục Trường Cán bộ QLGD Tp.Hồ Chí Minh Thông tin, truyền thông có vị trí, vai trò rất quan trọng trong công tác quản lý của người Hiệu trưởng trường học nói chung, trường mầm non nói riêng. Nó là công cụ, phương tiện để Hiệu trưởng thực hiện các chức năng quản lý nhà trường. Bất kỳ một nhà trường nào cũng tồn tại và thực hiện mối liên hệ giữa ba hệ thống: hệ thống quản lý (chủ thể quản lý: đưa ra các quyết định quản lý), hệ thống bị quản lý (đối tượng quản lý: thực hiện các quyết định quản lý), hệ thống thông tin (làm cầu nối giữa chủ thể quản lý và đối tượng quản lý). Truyền thông là quá trình trao đổi những thông tin và chia sẻ những ý tưởng, cảm giác, thái độ với người khác từ đó làm nảy sinh ra những mức độ thông hiểu giữa hai hay nhiều người. Nói cách khác, truyền thông là sự di chuyển thông tin từ người này sang người khác bằng cách sử dụng các ký hiệu ngôn ngữ hay phi ngôn ngữ. Truyền thông phụ thuộc vào sự kết hợp các yếu tố ngữ cảnh, văn hóa, môi trường. Trong quá trình truyền thông có rất nhiều trở ngại làm cho thông tin bị sai lạc, mất mát, giảm hiệu quả, thậm chí gây phản tác dụng. Những trở ngại này được gọi là nhiễu hay rào cản. Trong công tác quản lý trường học cũng xuất hiện những rào cản đòi hỏi nhà quản lý phải nhận biết và tìm cách khắc phục để nâng cao hiệu quả quản lý toàn diện các hoạt động của nhà trường. ......

Words: 1401 - Pages: 6

Free Essay

Kế Hoạch Truyền Thông

...2008 Xây dựng Kế hoạch Truyền thông Tài liệu tham khảo cho những người hoạt động trong lĩnh vực truyền thông [Viết "Kế hoạch truyền thông" ("Communication Strategy" hay "Communication Plan") không phải là một khoa học, mà là một nghệ thuật. Bởi vậy mà nó rất đa dạng, biến hóa và rất khó tìm ra một mẫu số chung, một mẫu "chuẩn", "hoàn hảo" nào.] Đỗ Hoa Time Universal Communications 11/6/2008 Trang | 2 MỤC LỤC CHUẨN BỊ KỸ NĂNG ........................................................................................................................................ 3 NỘI DUNG CHÍNH CỦA MỘT KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG ................................................................. 8 BỐI CẢNH.......................................................................................................................................................... 13 TỔNG QUAN MÔI TRƯỜNG ......................................................................................................................... 15 XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG LIÊN QUAN......................................................................................................... 16 XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU .................................................................................................................................... 19 CHIẾN LƯỢC .................................................................................................................................................... 21 CÔNG CHÚNG MỤC TIÊU ....................

Words: 13518 - Pages: 55

Premium Essay

A Very More Descriptive Title Here

...I prefer thongs for butt flossing; they're much more fashionable and attractive. I used to love staring at the girls' thongs in high school during class. I noticed that I saw the most thongs in middle school, the next most in high school, and then the least in college. You would probably think that it would be the other way around but alas, only women know why they do what they do. I could probably speak at length about my experiences with looking at girls' thongs while going through each year of school. Every guy reading this knows that it was just too much all at once for us teenage boys to handle. Going through puberty, being horny as fuck, and developing sexual and romantic feelings for girls that used to have cooties was intensely interesting and enjoyable at the time. For the girls to then place their newfound sexuality right there in our faces in school each day by wearing thongs was just incredible. Sadly, the proliferation of thongs did not continue unabated up through college and they went the way of the dinosaur, the bald eagle, and boy bands as far as sightings were concerned. If you really needed a fix, you could always go to the catholic school dances each Friday night where all of the out-of-control 7th grade White girls from my town and the town over would flood the gym with their thongs, lip gloss, and spaghetti straps on. The chaperones never used to check for butt cheek bifurcation or say much about their dress code and wouldn't kick the girls out for......

Words: 1006 - Pages: 5

Free Essay

Viettel

...QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ CỦA TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL 1 MỤC LỤC Giới thiệu chung về Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel và Tổng công ty cổ I. phần đầu tư quốc tế Viettel 1. Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel…………………………………….......trang 3 2. Tổng công ty cổ phần đầu tư quốc tế Viettel (Viettel Global)………………trang 4 II. III. Chặng đường phát triển của tập đoàn viễn thông quân đội Viettel………….trang 5 Thành tựu đạt được sau 25 năm thành lập và phát triển 1. Các giải thưởng……………………………………………………………..trang 12 2. Doanh thu…………………………………………………………………..trang 13 3. Thị trường kinh doanh……………………………………………………...trang 14 IV. Bài học thành công của Viettel…………………………………………….trang 17 Kết luận…………………………………………………………………….trang 20 V. 2 I. Giới thiệu chung về tập đoàn Viettel và Tổng công ty cổ phần đầu tư Viettel 1. Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) là doanh nghiệp kinh tế quốc phòng 100% (Viettel Global) vốn nhà nước, chịu trách nhiệm kế thừa các quyền, nghĩa vụ pháp lý và lợi ích hợp pháp của Tổng Công ty Viễn thông Quân đội. Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) do Bộ Quốc phòng thực hiện quyền chủ sở hữu và là một doanh nghiệp quân đội kinh doanh trong lĩnh vực bưu chính - viễn thông và công nghệ thông tin. Loại hình: doanh nghiệp quân đội nhà nước Ngành nghề: dịch vụ Bưu chính – viễn thông (cố định, di động, internet) Thành lập: năm 1989 Trụ sở chính: số 1 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm Hà......

Words: 6538 - Pages: 27

Free Essay

Giao Duc Hoc

...http://d.violet.vn/uploads/resources/627/2925450/preview.swf Những lệch hướng trong DẠY CHỮ, DẠY NGƯỜI, DẠY NGHỀ DƯỚI GÓC NHÌN GIÁO DỤC PHỔ THÔNG Th.S Phạm Văn Khanh Chủ tịch Hội KHTL&GD tỉnh Tiền Giang ---------------------- Vận dụng lời dạy của Bác Hồ về việc học như trên, trong những năm 1980, ngành giáo dục đã đưa quan điểm “Dạy chữ, dạy người, dạy nghề ” thành nhiệm vụ giáo dục quan trọng trong ngành và trở thành nhiệm vụ phổ quát trong chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010 và trong chiến lược 2011-2020. Vì vậy vấn đề cần lưu tâm luận bàn ở đây là giữa nội dung, ý nghĩa của 4 trụ cột giáo dục của UNESCO và nội dung, ý nghĩa của việc dạy chữ, dạy người, dạy nghề có mối quan hệ như thế nào trong vận dụng vào giáo dục phổ thông ở nước ta. Về tổng thể, giữa nội dung 4 trụ cột giáo dục có mối tương quan một - một với nội dung dạy chữ, dạy người, dạy nghề xét trên nhiều phương diện: mục đích giáo dục, nội dung giáo dục, hoạt động giáo dục, phương pháp giáo dục... Thí dụ dạy chữ tương quan với học để biết; Dạy người tương quan với học để làm người; Dạy nghề tương quan với học để làm và dạy về hợp tác người với người tương quan với học để cùng chung sống. Nhưng ở đây trong vế thứ nhất ( Dạy) có ba nội dung là dạy chữ, dạy người, dạy nghề phải chăng còn thiếu một nội dung? Nội dung thứ tư còn thiếu đó là dạy về...

Words: 2272 - Pages: 10

Free Essay

Porter

...Hệ thống thông tin trong Business Today Chương 1 TRƯỜNG HỢP Video Trường hợp 1: UPS Global Operations với DIAD IV Trường hợp 2: Trung tâm dữ liệu của Google Hiệu quả Thực tiễn tốt nhất Giảng Video 1: Hiệu quả Năng lượng xanh trong một dữ liệu Sử dụng trung tâm Tivoli Kiến trúc Giảng Video 2: Trung tâm dữ liệu Raleigh Tour của IBM 1.2 Copyright © 2014 Pearson Education, Inc. Hệ thống thông tin quản lý Chương 1: Hệ thống thông tin trong kinh doanh toàn cầu ngày nay • Hiểu được ảnh hưởng của thông tin hệ thống về kinh doanh và mối quan hệ của họ để toàn cầu hóa. • Giải thích lý do tại sao các hệ thống thông tin là như vậy cần thiết trong kinh doanh ngày nay. • Xác định một hệ thống thông tin và mô tả quản lý, tổ chức, và thành phần công nghệ. Mục tiêu học tập 1.3 Copyright © 2014 Pearson Education, Inc. Hệ thống thông tin quản lý Chương 1: Hệ thống thông tin trong kinh doanh toàn cầu ngày nay • Xác định tài sản bổ sung và giải thích làm thế nào họ đảm bảo rằng các hệ thống thông tin cung cấp giá trị đích thực cho một tổ chức. • Mô tả các môn học khác nhau được sử dụng để nghiên cứu các hệ thống thông tin và giải thích làm thế nào mỗi chúng ta góp phần sự hiểu biết của họ. • Giải thích những gì là ý nghĩa của một kỹ thuật xã hội hệ thống quan điểm. Mục tiêu học tập (tt.) 1.5 Copyright © 2014 Pearson Education, Inc. Hệ thống thông tin quản lý Chương 1: Hệ thống thông tin trong kinh doanh toàn cầu ngày nay • Làm thế nào hệ thống thông tin được......

Words: 8791 - Pages: 36

Free Essay

Thong Ke

...BÀI TẬP 1 Chương 3-4 TỔNG HỢP SỐ LIỆU – MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG THỐNG KÊ Bài 1. Có số liệu về mức thu nhập và số CNV của 16 xí nghiệp may trên địa bàn TPHCM trong năm 2010 như sau: STT Thu nhập bình quân Số CN Thu nhập bình quân Số CN STT tháng 1CN (1000 đồng) (người) 600 9 1.360 1.520 1.210 603 10 1.440 1.180 3 1.310 1.000 11 1.290 1.150 4 1.240 1.400 12 1.280 1.580 5 1.260 1.350 13 1.260 1.600 6 1.260 1.340 14 1.300 2.203 7 1.380 1.200 15 1.320 1.820 8 1.350 1.550 16 1.500 1.800 tháng 1CN(1000 đồng) (người) 1 1.200 2 Yêu cầu: 1. Căn cứ vào thu nhập bình quân tháng 1 CN, hãy phân tổ các xí nghiệp trên thành 3 tổ có khoảng cách đều. Trong mỗi tổ hãy tính số XN, số CN và Tổng thu nhập. 2 2. Phân tổ các XN trên thành 4 tổ có khoảng cách tổ đều để nghiên cứu qui mô các xí nghiệp. Trong mỗi tồ hãy tính số XN, số CN và Tổng thu nhập. Bài 2. Có tài liệu về bậc thợ của 20 công nhân thuộc phân xưởng A như sau: Tên CN: A B C D E F G H I J Bậc thợ: 3 1 4 5 6 4 2 4 6 4 Tên CN: K L M N O P Q R S T Bậc thợ: 5 6 3 4 5 4 7 2 7 2 Yêu cầu: 1. 2. 3. 4. Sắp xếp 20 CN theo bậc thợ bằng phương pháp phân tổ Tính bậc thợ trung bình của 20 công nhân trên Xác định......

Words: 1519 - Pages: 7

Free Essay

Wfwfwfwfwf

...Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Cần Thơ - Giáo Trình Lập Trình Truyền Thông CHƯƠNG 1 Tổng quan về lập trình truyền thông Mục đích Chương này nhằm cung cấp cho các bạn một cái nhìn tổng quan về các vấn đề có liên quan trong lập trình truyền thông Yêu cầu Sau khi hoàn tất chương này, bạn có thể: Giải thích được Cơ chế giao tiếp liên quá trình (Inter-Process Communication ) là gì. Mô tả chức năng, nhiệm vụ của các tầng trong mô hình OSI. Định nghĩa về giao thức và biện luận được sự cần thiết của giao thức trong truyền thông . Mô tả về bộ giao thức TCP/IP. Định nghĩa mô hình Client – Server. Phân biệt được 2 chế độ giao tiếp: Nghẽn và Không nghẽn. Phân biệt được các kiểu kiến trúc chương trình. Biên Soạn: Ngô Bá Hùng - Nguyễn Công Huy 1 Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Cần Thơ - Giáo Trình Lập Trình Truyền Thông 1.1. Cơ chế giao tiếp liên quá trình là gì ? Truyền thông là một khái niệm dùng để chỉ sự giao tiếp, trao đổi thông tin giữa hai hay nhiều thực thể trong một hệ thống nào đó. Nếu hệ thống mà chúng ta xem xét là xã hội loài người, thì truyền thông có thể là quá trình trao đổi thông tin giữa người với người trong cuộc sống thông qua các phương tiện truyền tải thông tin khác nhau như không khí (trong trò chuyện trực tiếp), hệ thống điện thoại, sách, báo, các phương tiện nghe nhìn, mạng máy tính... Nếu hệ thống mà chúng ta xem xét là một hệ thống máy tính hay một hệ thống mạng thì truyền thông có thể được phân thành hai mức: Mức......

Words: 27086 - Pages: 109

Free Essay

Hisotry of Marketing Communications

...CHƯƠNG 1: CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TRUYỀN THÔNG MARKETING 1.1 Lịch sử hình thành của truyền thông marketing Truyền thông đã trở thành một hoạt động kinh tế quan trọng trong nền kinh tế thị trường. Hoạt động truyền thông marketing được thực hiện lâu dài từ trước thế kỷ 20. Vào thời La Mã cổ đại, quảng cáo đã xuất hiện rộng rãi. Vào khoảng 3000 năm trước công nguyên, những cái bảng bằng đất sét của người Babylon đã được sử dụng để viết quảng cáo cho người bán thuốc mỡ, nhà thần học, thợ đóng giày, … Tại khu di tích Pompeii (Ý), những dấu tích quảng cáo về du lịch được viết trên tường (Rusell và Lane 2002). Ở châu Á, Trung Hoa dường như đã biết đến quảng cáo từ thời Tây Chu (thế kỉ XI – 71 TCN) qua những hội chợ đầu tiên (Hong Cheng trong Jones, J.PH, 2000). Một phương tiện quảng cáo lâu bền nhất là báo chí. Nó là sản phẩm của phát minh mới về in của Johan Gutenberg (vào khoảng năm 1438) đã làm thay đổi thông tin đại chúng trên toàn thế giới. Cuộc Cách Mạng công nghiệp bắt đầu ở Anh và sau đó lan rộng trên toàn thế giới. Các ngành tiểu thủ công chuyển dần sang sản xuất đại trà để phục vụ nhu cầu người dân. Các nhà sản xuất nhận ra truyền thông là phương tiện để thúc đẩy nhu cầu và quảng cáo được sử dụng để thu hút những người bán lẻ mua nhiều hàng hóa hơn từ nhà sản xuất, đồng thời quảng cáo cũng được sử dụng để chiêu thị trực tiếp đến khách hàng và công chúng về sản phẩm và xây dựng lòng tin về chất lượng của nó. Đây là những ví dụ đặt nền móng cho việc xây......

Words: 991 - Pages: 4

Free Essay

Thong Cao Bao Chi Le Ki Ket Time to Know

...THÔNG CÁO BÁO CHÍ LỄ KÝ KẾT TRIỂN KHAI ĐỘC QUYỀN GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO TIẾNG ANH TRẺ EM THEO CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT SỐ CỦA NGƯỜI DO THÁI TIME TO KNOW Ngày 31/5/2016, tại Khách sạn Grand Plaza - Hà Nội, diễn ra “Lễ ký kết triển khai độc quyền giải pháp đào tạo tiếng Anh trẻ em, theo công nghệ kỹ thuật số của người Do Thái - Time to Know”, giữa Tập đoàn Orca (Israel) với Học viện Anh ngữ Equest (đại diện khu vực phía Bắc) và Anh ngữ Việt Mỹ VATC (Đại diện khu vực phía Nam). Đại diện thực hiện ký kết giữa các đơn vị gồm: Bà Loreen Weintraub – Giám đốc điều hành Tập đoàn ORCA tại khu vực Đông Nam Á; Bà Nguyễn Thị Hồng – Giám đốc điều hành Anh ngữ Việt Mỹ VATC; Bà ………………… - Giám đốc Điều hành Học viện Anh ngữ EQuest, cùng sự chứng kiến của Bà Meirav Eilon Shahar - Đại sứ Israel tại Việt Nam và đại diện các cơ quan thông tấn, truyền hình. Time to Know là giải pháp học tiếng Anh của người Do Thái, ứng dụng phần mềm tương tác trên công nghệ Digital Teaching Platform – DTP (nền tảng giảng dạy kỹ thuật số của Israel). Time to Know được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia giáo dục Mỹ, theo tư duy giáo dục và phương pháp học tập kiến tạo của người Do Thái, hướng đến đối tượng thiếu niên nhi đồng từ 6 đến 14 tuổi. Đây là giải pháp mang tính đột phá kết hợp giáo dục và CNTT, đã được triển khai tại Israel, Mỹ, Hàn Quốc, Peru, với hàng chục nghìn học viên mỗi năm trên toàn thế giới. Time To Know giúp cho học sinh không chỉ học tốt tiếng Anh, tự tin trong giao tiếp mà còn......

Words: 1679 - Pages: 7

Free Essay

Angus, Thongs and Perfect Snogging

... Angus, Thongs and Full-Frontal Snogging: Confessions of Georgia Nicolson Copyright© 1999 by Louise Rennison All rights reserved. No part of this book may be used or reproduced in any manner whatsoever without written permission except in the case of brief quotations embodied in critical articles and reviews. Printed in the United States of America. For information address HarperCollins Children’s Books, a division of HarperCollins Publishers, 1350 Avenue of the Americas, New York, NY 10019. _______________________www.harperchildrens.com_____________________ Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Rennison, Louise. Angus, thongs and full-frontal snogging: confessions of Georgia Nicolson / Louise Rennison. p. cm. Summary: Presents the humorous journal of a year in the life of a fourteen-year-old British girl who tries to reduce the size other nose, stop her mad cat from terrorizing the neighborhood animals, and win the love of handsome hunk Robbie. ISBN-13: 978-0-0602-8814-3. — ISBN-10: 0060288140 [1. Diaries—Fiction. 2. England—Fiction. 3. Humorous stories.] I. Title. PZ7.R29114An 2000 99-40591 [Fic]—dc21 CIP ___________________________________________________________ AC Typography by Alison Donalty 10 * First American edition, 2000 Originally published by Piccadilly Press Ltd., 5 Castle Road, London NWI 8PR To Mutti and Vati and my little sister, also to Angus. His huge furry outside may have gone to cat heaven, but the scar on my ankle lingers on. Also...

Words: 45002 - Pages: 181

Free Essay

Human Resource

...http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh/Quyet-dinh-120-QD-NH14-to-chuc-va-hoat-dong-cua-Trung-tam-thong-tin-tin-dung-vb93424t17.aspx ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- Tổng quan về CIC Giới thiệu   Trung tâm Thông tin tín dụng (CIC) là tổ chức sự nghiệp Nhà nước thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, có chức năng thu nhận, lưu trữ, phân tích, xử lý, dự báo thông tin tín dụng phục vụ cho yêu cầu quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước; thực hiện các dịch vụ thông tin ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và của pháp luật. Sản phẩm và dịch vụ của CIC là một kênh thông tin tin cậy, đóng góp tích cực trong công tác quản lý của NHNN cũng như bảo đảm hoạt động kinh doanh tín dụng an toàn, hiệu quả, góp phần vào việc ổn định hệ thống ngân hàng. Kết quả hoạt động của CIC được Ban Lãnh đạo NHNN, các đơn vị NHNN, các chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố và các tổ chức tín dụng đánh giá cao. Đặc biệt với những kết quả đó, Báo cáo đánh giá môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới (WB) tiếp tục đánh giá hoạt động thông tin tín dụng Việt Nam có bước cải thiện, chỉ số về thông tin tín dụng được duy trì, góp phần nâng cao chỉ số tiếp cận tín dụng của Việt Nam năm 2008 lên 5 bậc (xếp hạng 43/181). Thu thập thông tin: Kho dữ liệu của CIC hiện nay đã thu thập được thông tin từ 100% các TCTD hoạt động theo Luật các TCTD, một số tổ chức khác có hoạt động ngân......

Words: 2443 - Pages: 10

Free Essay

Erp-Hệ Thống Hoạch Định Nguồn Lực Doanh Nghiệp

...TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BỘ MÔN TIN HỌC KINH TẾ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN I. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN 1. Thông tin chung - Tên học phần: HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP - Mã học phần: HTTT4283 - Số tín chỉ: 3 - Học phần: ▪ Bắt buộc: ( ▪ Tự chọn: - Các mã học phần tiên quyết: Cơ sở dữ liệu, Nguyên lý kế toán, Quản trị học, Hệ thống thông tin quản lý 2. Mục tiêu của học phần Yêu cầu sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản về một hệ thống ERP, những thách thức đối với doanh nghiệp để triển khai thành công ERP. Thông qua đó, sinh viên có thể nhận thấy được tầm quan trọng của ERP trong hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh cũng như trong việc tăng cường khả năng cạnh tranh & đem lại lợi ích lâu dài cho doanh nghiệp. 3. Tóm tắt nội dung học phần Học phần Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp tập trung vào những nội dung cơ bản sau: - ERP là gì? Các thành phần cơ bản của ERP? - Các bước để triển khai ERP? - Các doanh nghiệp nên tái cấu trúc các tiến trình kinh doanh như thế nào để phù hợp với hệ thống ERP? - Các thành phần của các module hỗ trợ hoạt động bán hàng và marketing, kế toán & tài chính, Sản xuất và quản lý vật tư, quản trị nhân lực trong hệ thống ERP - Các yếu tố rủi ro trong quản lý các dự án ERP - Các chiến lược được sử dụng để tối thiểu hóa các yếu......

Words: 3201 - Pages: 13

Health Wellness | └ Gift Cards & Coupons | Cybex Pallas M-Fix SL Group 1 / 2 / 3 Isofix Baby / Child Car Seat - 9-36kg