Free Essay

History

In: Film and Music

Submitted By angelavic97
Words 1878
Pages 8
Rundt 1500-tallet skjedde det store ting i Europa. Johan Gutenberg fant opp boktrykkerkunsten og det førte til at kunnskap ble spredt på en mye annerledes og fortere måte enn før. På like mye tid som en før brukte på å kopiere en bok for hånd, kunne man nå trykke tusen bøker. Columbus seilte til Amerika og han regnes som oppdageren av denne verdensdelen. I astronomien fant Kopernikus ut at jorden ikke var senteret i universet. En annen ting som skjedde er at vitenskapsfolk og kunstenere ble opptatt av å utforske litteratuen og kunsten fra antikken. Denne perioden kalles for renessasnen.

Begrepet ‘renessanse’ kommer fra det franske ordet ‘renaissance’, som betyr ’gjenfødelse’. Franskmennene selv hentet ordet fra Italia. Renesansse betyr gjenfødsel - ny stil og ny måte og tenke på. Det er en betegnelse på en kulturhistorisk periode mellom 1400 og 1500 tallet. Det sies at det starten i Italia med diktsamlingen Canzoniere av Francesko Petrarca. Samlingen inneholdt 399 kjærlighetsdikt oh alle handlet om en kvinne som heter Laura. Samlingen hadde for det meste sonetter, det er noe Petrarca var kjent for å ha oppfunnet. Et av diktene er ‘’Sonett til Laura’’, som handler om en kvinne som heter Laura, og diktet er et trist kjærlighetsdikt. Det handler om at dikteren ser Laura for første gang i en kirke på en langfredag i 1327, og etter møtet føler han seg som om han er gjenfødt (kjærlighet ved første blikk) . Laura blir elsket slik som hun er. Han beskriver hvor mye han elsker henne, og hva han kunne godt igjennom for hennes skyld. I det siste verset kan det virke som om at kvinnen hans er død, eller at han har forlatt henne. Det får iallefall jeg intrykk av. Han snakker mye om følelsene sine, hvor forelsket han er i henne, som da fører til at diktet setter mennesket i sentrum. Han beskriver Laura som noe spesielt, og det å se kvinner som noe spesielt og ikke bare fremheve de ideene kvinnene representerer, er uvanlig på denne tiden. Han føler han seg ‘’nyfødt’’ etter å ha møtt Laura, og det er nettopp det renesanssen handler om.

Det skjedde mange forandringer her, men en av de viktigst var at istedet for å ha Gud i sentrum som tidligere gikk fokuset over på mennesker og det jordiske. Mennesket var på leting etter nye ideer, en trang til å etterforske. Man ville oppdage nye ting på egenhånd, og ikke bare få servert lover og teorier.

Humanisme
Viktig kjennetegn på renessansen var at man skulle sette fokuset på mennesket, dets egenverd, frihet og handlekraft. Alle sider ved mennesket, det åndelige, fysiske og sosiale ble undersøkt. Og dette kalles for humanisme (kommer fra latis humanus, som betyr menneskelig. En humanist legger vekt på individets frihet, fornuft, muligheter og rettigheter. Humanismen stammer jo egentlig fra renesanssen, som sagt renesansse betyr gjenfødelse, og det som skulle gjenfødes var humanismen fra antikken.
Renessansen og humanismen handlet også om å stille kristiske spørsmål og undersøke ting selv. Man skulle ikke lenger bare godta det kirken påstod var riktig, som for eks holdt pavene i kirkene fast på at jorden var midten av universet. Leonardo Da Vinci - som er kanskje mest kjent for å ha malt Mona Lisa, men han oppfant også maskiner, utforsket astronomien til menneskekroppen ved å studere døde kropper. Å undersøke døde kropper var forbudt på den tiden, og i lang tid risikerte folk som Leonardo Da Vinci dødsstraff fordi det var etter kirkenes mening kritikk mot den kristne læren.

Da Vincis forsking av menneskekropper er typisk eksempel for renessansen på at mennesket kom mer i sentrum i kulturen og og samfunnet. Mennesker påstår at Da Vinci var en humanist fordi han mente at menneske og menneskelivet har en verdi. Etter flere tusen år hvor kristendommen holdt fast ved at det bare var livet etter døden som hadde verdi, var dette noe nytt, og renesansen tok med seg mange humanister.

Marthin Luther King var også en del av humanistbevegelsen. Han startet reformasjonen, hvor han brøt med pavekirken og ville gi kristendommen til de troende. Han krevde at mennesker skulle lese Bibelen på sitt morsmol isteden for latin. Det var bare de som kunne som hadde høyt undervisning som kunne lese på latinsk, og hittil så foregikk lesningen av Bibelen på et språk som flest folk ikke forsto. Ved hjelp av boktrykkerkunsten kunne Bibelen oversettes til mange flere språk. Og det ble etterhvert viktig for folk å lære å lese å skrive slik at de kunne lese Bibelen. Enkeltmenneskets egenforståelse av kristendommen kom i fokus.

I 1517 så klager Marthin Luther King på måten den katolske kirken driver avlatshandel, som fungerer på den måten at man ved å betale penger eller gi gaver til kirken, kan kjøpe sin sjel fri fra det som kaltes skjærsiden, som er det som på en måte ligger mellom jorden og himmelen. Det ble sagt at jo mer sjelene synder på jorden jo lengre skulle sjelen pines i skjærsilden for å betale syndene, før den kom til himmelen. Pengene kirken mottok ble bl.a brukt til å bygge nye kirker og klostre, og i følge Luther så mente han at penger ble viktigere for kirken enn faktisk det de sto for. Han mente at det å kjøpe seg fri med penger ikke har noe med kristendom å gjøre, og at tilgivelse er noe alle mennesker skal få, som en gave fra Gud.

Den katolske kirken reagerte og ville gjøre arrestere han, mens Martin gjemte seg så skrev han mange salmer og oversettet det nye testamentet til tysk. Og for eks salmen Vår Gud han er så fast en borg synges i dag.

Litteratur
Mye av de gamle greske litteraturene blir oversatt og det gjelder for eks. Aristoteles Poetik, og ikke bare oversatt med skildret og analysert. Med humanismen så kommer lesing i fokus.

I renesansselitteraturen ser man både framover og bakover. Bakover fordi man ser på antikke verker for å få inspirasjon og framover fordi det eksperimenteres med nye stilarter og former, både når det gjelder dikt og prosa. Det blir også skrevet ballader og folkeviser på morsmålene. Det oppstår ny kunstlyrikk som er inspirert av Petrarcas sonetter fra 1357. På slutten av 1500-tallet presenterer forfatteren Montaige essay som sjanger.

Mye av litteraturen i renesanssen var blanding av prosa og lyrikk, men mennesket som sentralttema og individualisme er et kjennetegn på det meste av renessansen litteratur. Det var mange store forfattere og poeter under renesanssen for eks. or eksempel Lorenzi de Medici, Montaigne, Spenser og Shakespeare. Shakespear kjenner de fleste av oss til. Han levde i England fra 1564 til 1616 og vokste opp i en velstående familie i Stratford on Avon. Han ble Englands størte dikter og verdens største dramatiker.

Resten av litteraturen i renesanssen ble mindre styrt av religionen og mer interessert i å skildre mennesker. I romanen Don Quijote av Miguel De Cervantes finner man fokuset på enkeltmennesket. Verket hans regnes som den første romanen. Statuene er fra Madrid og representerer hovedpersonen i romanen, Don og hans venn Sancho Panza. Romanen handler om en adelsmann som leser mange fortellinger om ridderne at han blir tullete. Det resulterer at han lever i en fantasiverden hvor han innbiller seg at han er en ridder som kjemper mot andre riddere, mens i virkeligehtenen er han en vanlig person som kjemper mot vindmøller og sauflokker.

Globe Theathre i London, her oppførte William Shakespear flere av sine dramaer. Han var også opptatt av enkeltmennesket. Han fornyet antikkens teatertradisjon med levende skildringer hvor enkeltmennesket kunne forandre seg mye mer enn det som var vanlig i litteratur på denne tiden. I tragedien om Romeo og Juliet blir to unge forelsket og hindret fra å være sammen fordi familiene deres er uvenner. Her veksles det mellom komiske og tragiske hendelser, og det øker spenningen fordi vi hele tiden håper på at det skal ende godt for Romeo og Juliet.

Hamlet er også veldig kjent og populært, det inneholder typiske antikke temaene - drap på nært familiemedlem og på en konge. Hamlets onkel Claudius har drept kongen, Hamlets far, for å bli konge selv. Det nye som Shakespeare gjorde her var at han skildret hovedpersonen Hamlets usikkeret og grubling over et hevndrap som han føler at han må utføre på sin onkel. Her blir også mennesket satt i fokus, og Shakespear mente at alle mennesker, uavhengig av de handlingene man gjorde og valgene mat tok, så var mennesker født gode. Han mente også at vi er en del av naturen akkurat som dyrene men det som skilte oss fra de var friheten til å gjøre egne valg og evne til å skape. I renesanssen skulle mennesket være selvstedig, og oppnå ny kunnskap. Og i Hamlet så er han brutal og ute etter hevn.

Det nye bildet på verden, med mennesket i fokus viste seg mye i kunsten. Kunstnere hadde greske forbilder for sine malerier og skulpturer. I Italia hvor bl.a denne stilen oppstod var mer opptatt av perspektiv og rom, det førte til at man kunne se på malerier og kunstverk mer som et rom man kunne se innover i (som det bilde du viste oss).

Renessansemusikk
Det kom nye måter å komponere musikken på, nye musikalske sjangere osv.
Det meste av musikken ble fortsatt komponert av kirken.
Men oppfinnelsen av trykkerkunsten gjorde at man kunne trykke opp noter og lage så mange antall kopier man bare ville. Og det ble også utviklet nye instrumenter i renessansen som: klavikord, fiolin, gitar og blokkfløyte. Flere og flere kunne kjøpe instrumenter og noter og det kom stor interesse for musikk som underholdning. Musikk som bare skulle spilles ble kalt sonater og som bare skulle synges ble kalt for kantanter.

Renesanssen i Norge
Henrik Wergeland er blant dem som kjempet for humanismen i Norge. Han jobbet så jødene skulle få tilgang til riket, noe de i følge Grunnloven ikke hadde. Frihet, sannhet og kjærlighet var viktige begreper i hans forfatterskap. Henrik Ibsen var også en forfatter som tok opp emner som sannhet, kjærlighet og frihet.

Danmark i Norge hadde vært i union med hverandre i litt over hundre år, og fra midten av 1500 tallet så var danskekongen mektig at han gjorde om Norge til en landsdel i utkanten av Danmark. Både prester og de ansatte var for det meste danske. På denne tiden var ikke talespråket norrønt, det hadde utviklet seg mer til det som i dag er norsk. Det offisielle skrifstråket ble jo dansk og dansk var vanskelig for folk i Norge å forstå.

Prester var de få nordmenn som kunne skrive i Norge på denne tiden. De skrev på dansk elelr latin. Det kan sies at de også var humanister men de var opptatt av humanistiske fag som språk og historie. Abalson Pedersson Beyer skrev for eks dagbok på dans om forskjellige hendelser i Bergen. Noen av de var ganske brutale hendelser som knivstikking og mord. Et eksempel fra den 19. april i 1566: "19. dag ble Peder Sjurson, her sjurs sønn i Skogn i Trondheims stift, maltraktert og ihjelstukket av Michel Kleensmedt på gaten utenfor Nils Laurensons hus"

En annen norsk humanist var Peder Clausson Friis - han var opptatt av naturvitenskap og skrev om geofrafien og dyrelivet i Norge. Han oversatte også Snorres kongesagaer og det førte til at også ettertiden kunne forså det gamle norrøne språket.…...

Similar Documents

Premium Essay

History

...“The mid-twentieth-century era of a dictatorship is a highly disturbing chapter in the history of civilization. The key development was not only the resurgence of authoritarian rule but also the rise of a particularly ruthless brand of totalitarianism that reached its full realization in the Soviet Union, Nazi Germany, and Japan in the 1930’s. Stalin, Hitler, and Japan’s military leaders intervened radically in society and ruled with unprecedented severity” (McKay, History of World Societies, p. 907). Hitler came to power in 1933 in Germany. There are a few reasons why Hitler came to power from his incredible speaking to his many promises. Germany had just been through a war and had lost. With the ending of the war the Treaty of Versailles was a step toward establishing order. “More harshly the Allies declared Germany (with Austria) was responsible for the war and had therefore to pay reparations equal to all civilian damages caused by the war” (McKay, History of World Societies, p. 863). The government opposed and protested this Treaty, but there was no alternative. With this treaty in effect, living in Germany was very hard. The people of Germany were poor and needed someone to lead them out of this depression they had fallen into. Hitler promised to restore hope and to solve the problems of the depression. To Germans at the time Hitler made sense, uniting everyone. With Adolf Hitler came his National Socialism movement. National Socialism was shaped by Hitler’s beliefs......

Words: 531 - Pages: 3

Premium Essay

History

...After evaluating Hertz, we recommend that Carlyle Group purchase Hertz for at least $2.3 billion. If they want to achieve a 20% return, they should offer $5.2 billion. A higher offer price is recommended due to the competitive nature of the dual-track process. The dual-track process has created a rather interesting environment for potential investors. Not only are investors competing with each other, but if the case that a deal is not worked out then Ford has made provisions for the company to be made public through an initial public offering (IPO). Hertz is a well established company with global operations. Furthermore, it has a stable revenue history that has had an extraordinary amount of consecutive growth. Additionally, Hertz has built a great deal of brand equity worldwide; especially in regards to the airport services they provide. All of this makes Hertz an ideal candidate for a leveraged buyout. The interesting aspect to this case is how the dual-track process was structured. Ford must have known that their subsidiary would have been a prime target for a leveraged buyout and gained enough confidence to put the pressure of the IPO option as an incentive for potential investors to move quickly. However, even if no investors emerged to acquire Hertz, it is also reasonable to suspect that Hertz would have fared well in the IPO. Yet, in the event that Hertz was sold through an IPO, there is a substantial amount of risk involved. Ford would have been subjected to......

Words: 2173 - Pages: 9

Free Essay

History

...This Time is Different: Comparing Al-Qaeda’s Unique Place in the History of Terrorism with the Freedom Fighters of the Irish Republican Army” Al Qaeda and the Irish Republican Army are two of the most complex and famous terrorist organizations in modern history. While both groups share some principles with one another, and undoubtedly have committed and continue to commit horrible acts, the world’s perception of each is undoubtedly different from the other. There is an apparent contradiction in Karl Heinzen’s famous quote: “If to kill is always a crime, then it is forbidden equally to all; if it is not a crime, then it is permitted equally to all.”[1] This difference in public perception is a result of several key tenets of each organization’s strategy and structure.       The IRA fights to protect and support the liberties of the Irish people, while Al Qaeda relies upon the religious doctrine of a radical Islamic minority to carry out jihad against Western infidels. Al Qaeda, while claiming to represent the entire Muslim world, has never had a real home or a consistent base to draw upon; inversely, a large proportion of the Irish people are steadfast in their support for the cause. Al Qaeda’s indiscriminate killing of innocent civilians has resulted in a falling out with a large percentage of its former supporters. Finally, the IRA had a distinct, tangible, and realistic goal of expelling the British from Ireland, while Al Qaeda seeks to establish a new caliphate based......

Words: 333 - Pages: 2

Free Essay

History

...of child-care facilities for working mothers". Sir Randol detailed other disadvantages women faced including the inheritance law of primogeniture and the inadequate maintenance laws for child support. In its particular pursuit of the right to vote for women and its general intention to advance the status of women in the Bahamas, the Suffrage Movement established strategic alliances with the other social movements of this time. It found a strident proponent of its cause in Randol Fawkes, leader of the Bahamas Federation of Labour. The Progressive Liberal Party in its pursuit of a majority rule government supported the right to vote for women and vigorously championed the cause shortly after the bye-election of 1960. Ilsha Mcphee History Coursework Question 1(A) What role did the Women’s Suffrage Movement Play during the “Quiet Revolution” in the Bahamas? Notable women such as Dame Doris Johnson, Mary Ingraham, Eugenia Lockhart, Mabel Walker and Georgianna Symonette has made countless triumphs toward the equal rights of all women in the Bahamas. In particular all of these women mentioned before were major persons in the Women’s Suffrage Movement in the Bahamas. This movement’s main purpose was to ensure that all women would have a right to practice the franchise. However, this is not the only thing that resulted in the hard work of the women apart of this movement. In fact, even the amount of times you could have voted and the men’s vote was affected positively...

Words: 1569 - Pages: 7

Premium Essay

History

...essay and the sample provided by my instructor? i hope so Hannibal is by far one of the Great Captains of History Hannibal battle tactics are the stuff of legend not just in our time but in his time as well which is a hard feat for any general. Hannibal made his fame during the second Punic war 218-203 BC against the Roman Republic at the time the greatest power in the Mediterranean. His crossing of the Alps is probably one of the most daring military marches in history and to survive it after the weather and attack from tribes loyal to Rome with an army still intact and pretty much ready to fight shows his logistical savvy and the supreme ability to inspire his men to fight on despite the odds. His first battle was Trebbia which he need to win to draw in allies and supplies he won by using the Carthaginian superior cavalry skill this battle encouraged the Gaul’s and Liguria’s to join his cause and bolstered his force to 40000 men. The Romans, greatly alarmed and dismayed by their defeat at Trebbia, immediately made plans to counter the new threat from the north. The Roman Senate resolved to elect new consuls the following year in 217 BC. Gnaeus Servilius Geminus and Gaius Flaminius {1}. The two roman general divide the Rome army in Italy between the as the army under Flaminius march pass lake Trasimene Hannibal sprung one of the most perfect ambushed in history. He chose the ground well with heavy forest on the hill on the north side of the lake it was the perfect......

Words: 691 - Pages: 3

Premium Essay

History

...Police of the World Joel Terry Doctor Alan Rogers Contemporary U.S. History – HIS 105 Strayer University - Lithonia Campus June 15, 2014 Police of the World Since gaining independence from the British in 1776, the United States foreign policy over the years has gone from expansionist to isolationism to defending democracy. With the responsibility of defending democratic rights for those who cannot defend themselves, the United States in my opinion has taken on the role of “policeman of the world.” This role became more evident with the use of U.S. military force in international incidents like U.S. intervention in the 2011 Libyan Civil War to oust Libyan leader Muammar Gaddafi, and U.S. involvement in the 2011 Yemeni Civil War protesting the leadership of Yemeni President Ali Abdullah Saleh. Despite the United States hailed, as a defender of democracy by some, their actions are usually not selfless. In both situations, protecting United States interests was a major factor. Both Libya and Yemen are hot beds for terrorist activity by radical groups like al-Qaeda. The United States monitors the activities of these groups in an effort to intercept information to thwart acts of terrorism, particularly against Americans. Leadership in these vulnerable countries is of great interest to the United States because some regimes are sympathetic to these militant groups. A lack of clear leadership in these countries also poses a threat to U.S....

Words: 308 - Pages: 2

Free Essay

History

...Running head ASSIGNMENT 1.2 INDUSTRIALIZATION AFTER THE CIVIL WAR ​ 1 Assignment 1.2: Industrialization after the Civil War Final Paper Annette L. Belton-Amponsah History 105 Dr. Van Vleck May 31, 2014 ​​​​ After the end of the Civil War the United States set on a new course which was called the industrialized Revolution during 1865 through the 1920. There were many different type of innovations and new opportunities for growth after the Civil War that changed the country forever. Many of these innovations led to vast amount of new jobs for minorities and other Americans. The first major change was the vast expansion of the railroads. With the full weight of the Federal Government the railroads leapt from approximately 30,000 miles of track to more than 350,000. Railroads spanned the nation, making the movement of goods, products, reasonable and reliable. Also, many people moved north to live near cities where the rail roads were being run. The United States changed to the better after the Civil War and during the industrialization revolution era families sold their farms to move closer to city life. After the Civil War the use and breakthrough of petroleum was established in 1853, Professor Schulman of Yale University discovered Kerosene, was considered a “useless” by product of crude oil, a powerful illuminate. (Schultz, P294) They needed a leader in......

Words: 864 - Pages: 4

Free Essay

History

...The Arabs: A History by Eugene Rogan Robert Irwin on an eloquent history of Arab hopes and disappointments * Share17 * * * * * ------------------------------------------------- Email * ------------------------------------------------- Robert Irwin * ------------------------------------------------- * ------------------------------------------------- The Guardian, Saturday 31 October 2009 An American Army helicopter flies past a mosque in Baghdad, Iraq. Photograph: Joe Raedle/Getty Images The Arabs: A History 1. The Arabs: A History 2. by Eugene Rogan 3. 4. ------------------------------------------------- Top of Form Buy the book Bottom of Form by Eugene Rogan 532pp, Allen Lane, £25 Early on in his book Eugene Rogan, who teaches the modern history of the Middle East, confesses that in "any free and fair election in the Arab world today, I believe the Islamists would win hands down". Again, towards the end of this engrossing and capacious book, he reiterates that the "inconvenient truth about the Arab world today is that, in any free and fair election, those parties most hostile to the United States are most likely to win". Today, Arab fear of the west and resentment at the humiliating and socially damaging effects of westernisation fuels Islamism and the spread of terrorism. How have we come to this pass? Rogan answers this question by tracing the history of Arab hopes and ultimate disappointments from...

Words: 1343 - Pages: 6

Premium Essay

History

...arrest led to the formation of the Montgomery Improvement Association led by Dr. Martin Luther King, Jr. The association boycotted the city owned bus company and lasted 382 days. This led to the Supreme Court to strike down the city ordinance which Parks had been arrested under. Parks served on the staff of Representative John Conyers starting in 1957 and the Southern Christian Leadership Council started the annual Rosa Parks Freedom Award. After her husband’s death in 1977 she founded the Rosa and Raymond Parks Institute for Self-Development. Her foundation takes young people around the country to learn about the history of their country and the Civil Rights Movement. Rosa Parks died October 24, 2005. “After her death, her casket was place in the rotunda of the United States Capitol for two days, she is the only woman and second African American in American history to lie in state at the Capitol, an honor usually reserved for Presidents of the United States”. (Academy of Achievement, 2014, Par 10). One of the most influential African Americans in the Civil Rights movement is Martin Luther King Jr. Martin Luther King was a very smart man and earned his Doctorate degree in 1955. In 1954 Dr. King became pastor of the Dexter Ave. Baptist Church in Montgomery, Alabama; he was also an executive committee member of the NAACP. Dr. King lead the bus boycott that lasted 382 days which was sparked by Rosa Parks arrest and the Supreme Court ruled it unconstitutional to require......

Words: 2607 - Pages: 11

Free Essay

History

...world between 1500 and 1800. Some readers may be surprised to learn about the wealth, thriving global trade, and dominant manufacturing production in Asia that held sway until at least the end of the 18th century. Throughout much of this era, Europe was, in contrast to Asia, an unimpressive backwater of small countries and kingdoms. But Europe’s “discovery” of the Americas and an ocean route to Asia, just before the year 1500, changed all that. The West gradually worked its way into the global economy and planted the seeds for its imperial rise and eventual dominance over most of the modern world. After 1500, world regions—such as West Africa, East Asia, and South America—fused together into one global trade system. For the first time in history, each region of the world now interacted with the others. For example, enslaved African labor was used in South American plantations to sell cheap sugar to Europe. Silver from Mexico bought loans for Spain, and that same silver ended up in China to buy silk or porcelain for Europeans. And so on. A new global system emerged, forged of uneven relationships, in which a small part of the world, Europe, successfully exploited the world’s human and natural resources to its advantage. This was Globalization 1.0. Historians disagree on exactly when European empires began to “rise” and Asian empires began to “fall.” But most see it happening gradually over centuries of the early modern era. Just Before the Turning Point: 15th Century......

Words: 1604 - Pages: 7

Free Essay

History

...Columbia: Coffee is King The Social, Cultural, and Political Implications of the Coffee Economy Aurelia Moore Columbia College September 26, 2015 Introduction The cultivation and exportation of what is regarded as the finest coffee in the world, transformed the beautiful country of Colombia. At present, coffee cultivation is one of rural Columbia’s largest sources of employment (Coffee in Columbia, 2013). From a social standpoint, the coffee industry helps to foster positive social change through the creation of healthy economies, communities, and resources for those working in the industry, including health care and education. Culturally speaking, the art of coffee cultivation has a lengthy history in Columbia and is a way of life in much of the rural, mountainous country. Despite the earthquakes and other natural disasters which have impacted the region, the coffee growing community is typically inclined to band to together to rebuild if and when needed, in order to return as quickly as possible to their known way of life. Politically speaking, coffee is a huge economic driver for the country. Social Implications Beyond the natural emphasis on coffee generated profits, Columbia’s coffee export industry has long endeavored to create positive social change and impact. In existence since 1927, the Columbian Coffee Growers Federation (FNC) is charged with representing and defending the coffee grower’s interests and to promote social agendas desired by the......

Words: 1046 - Pages: 5

Premium Essay

History

...contribution in politics was so huge and felt by many in the government and was the most trusted civil servant particularly for his honesty and his wide contribution in both literature work and politics. Typically, his argument were based majorly on making Britain a better place for many and the fact that he believed corruption among other evil-doing were unfair to the economically lowly he expressed his thought through quotes and thought that were and still of great inspiration to many. Churchill’s role in the political arena was of significant important and having served in the British politics from as early as 1900 to 1964 there is a lot to say about him. However, a fascinating fact that has been given significant consideration in the British history is his influence in the Second World War. At around the period 1940 when the Germans were causing trouble to Western Europe population, the then prime minister resigned, and King George VI was in a position to request Churchill to take over. Immediately Churchill took over as the prime minister he fist formed a consolidated government that co-joined forces with the labor, conservative and the liberal parties. This kind of leadership was one that was peace driven and urge for togetherness irrespective of the differences that were in existence between parties. Also, Churchill formed a grand alliance with the American and the Russian nations and throughout his term as the prime minister he was the sign of hope and relieves the......

Words: 2840 - Pages: 12

Premium Essay

History

...bronze types which were already invented in East Asia. The mirror image of each letter, rather than entire words or sentences was carved in relief on a small block. Each letter, which are easily movable were put together to form words; lines of type were formed by the blank space left after each word; and lines of type were brought together to make up a page. Letters could be arranged into any format, because of which, a countless variety of texts could be printed by reusing and resetting the type (Kreis, 2011). Gutenberg got the idea of making printing press from existing technologies: textile, papermaking, and wine presses. However, he introduced an idea of molding and casting of movable metal type, which is a remarkable work in the history. He used the idea of presses used for making wine and cheese, and modified the existing ones to make a press for transferring the image from type to the papers. An operator is needed to use the lever to increase and decrease the pressure of the block against the paper to get the image of what is on the type. It was also necessary to develop suitable inks for printing with the new printing press. By that time, there were only water-based inks used for hand lettering and for block printing, which do not stick on metal type. Thus, a viscous oil based ink that sticks on the metal type was required for the new machine. Gutenberg not only designed a movable type printing press, but he also invented suitable kind of oil-based ink for the......

Words: 2525 - Pages: 11

Premium Essay

History

...Research Paper Mental Health Irene Forchu VNT [pic][pic] Buzz Aldrin’s personality, his medical history, and his perceptions of his condition Introduction. This paper will present Buzz Aldrin as one of the prominent celebrity who was diagnosed with a mental illness. It was reported in June 2009 that he suffers with clinical depression and alcoholism but later improved his life considerably when he recognized and sought treatment for his problems. He is about 81 years and show signs to leave for another decade or more. This article will describe Buzz Aldrin personality as a celebrity, his diagnoses, his life history and his perception about his illness. All these will be summarized under the following subheadings; His personal life, History and achievements, his diagnoses and conclusion. Personal life Aldrin has been married three times: to Joan Archer, with whom he had three children, James, Janice, and Andrew, to Beverly Zile, and to his current wife, Lois Driggs Cannon, whom he married on Valentine's Day, 1988. He filed for divorce from Lois on June 15, 2011 in Los Angeles, citing “irreconcilable differences,” according to his attorney, one day after the couple separated. Aldrin is an active supporter of the Republican Party, headlining fundraisers for GOP members of Congress. In 2007, Aldrin confirmed to Time magazine that he had recently had a face-lift; he joked that the G-forces he was exposed to in space "caused a sagging......

Words: 1583 - Pages: 7

Free Essay

History

...Giovanny Veloz US History 3/28/12 On March 26th I visited the American Museum of Natural History. After 3 hours of roaming around I couldn’t find much that pertained to this history class so my friend that works there was able to sneak me into the American Historical Society right next door. This was a goldmine of information and exhibits pertaining to history during all different types of eras. Right in front of the museum was a life size statue of Abraham Lincoln and to my surprise, he was really tall. One document that really caught my eye was a rare handwritten copy of the Thirteenth Amendment, signed by Lincoln himself. I was intrigued by this document because all I was doing was looking at this piece of paper and imagining Lincoln sitting down actually signing this with a feather and some ink. Trying to picture yourself living back in those days is The Thirteenth Amendment to the Constitution declared that "Neither slavery nor involuntary servitude, except as a punishment for crime whereof the party shall have been duly convicted, shall exist within the United States, or any place subject to their jurisdiction”. The Emancipation Proclamation, which went into effect on January 1, 1863, was a major step towards the abolition of slavery, helping to fulfill the promise of the Declaration of Independence and renew the nation’s founding philosophy of human liberty. Due to the Civil War, Lincoln realized that changing the Constitution itself would not be sufficient...

Words: 640 - Pages: 3

Ed Helms | Read Post | The Lion Guard: Season 2