Free Essay

Finance

In: Business and Management

Submitted By tck4k36
Words 2528
Pages 11
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN | | |
|---------- ( ---------- | |

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

PHƯƠNG PHÁP MONTER – CARLO

1. Thông tin về giảng viên:

- Họ và tên: Nguyễn Quý Hỷ

- Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên cao cấp, Giáo sư, Tiến sỹ

- Thời gian, địa điểm làm việc: 1961-2005, tại Trường ĐHTH, ĐHKHTN Hà Nội

- Địa chỉ liên hệ: 262/BT 16- Nguyễn Huy Tưởng, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

- Điện thoại: 557 5260, email: nquyhy@vnn.vn, quyhy@hn.vnn.vn

- Các hướng nghiên cứu chính: Phương pháp Monte Carlo, Lý thuyết Đổi mới

- Thông tin về giảng viên có thể giảng dạy môn học:

+ Trần Đình Quốc, Khoa Toán Cơ Tin học-Trường ĐHKH Tự nhiên-ĐHQG Hà Nội

+ ĐT:04.8581135,04.2109728,Mobile:091205499

+ E-mail: quoctd@vnu.edu.vn , quoctd@gmail.com

2. Thông tin về môn học:

- Tên môn học: Phương pháp mô phỏng số Monte Carlo

- Mã môn học:

- Số tín chỉ: 2

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập:

+ Nghe giảng lý thuyết trên lớp: 25

+ Làm bài tập trên lớp: 4

+ Tự học: 1

- Đơn vị phụ trách môn học:

+ Bộ môn: Toán học tính toán

+ Khoa: Toán - Cơ - Tin học

- Môn học tiên quyết: Giải tích số, Xác suất thống kê, giải tích hàm, LT độ đo

- Môn học kế tiếp: Phương pháp Monte Carlo nâng cao (giải các phương trình vi phân, tích phân và phương trình đạo hàm riêng)

3. Mục tiêu của môn học:

- Mục tiêu về kiến thức: Sử dụng các công cụ xác suất-Thống kê kết hợp với giải tích hàm để thiết lập các mô hình ngẫu nhiên giải các bài toán kích cỡ lớn trong giải tích số và dạng tổng quát của quy hoạch, điều khiển tối ưu

- Mục tiêu về kĩ năng: Thiết lập các mô hình ngẫu nhiên tương ứng với các bài toán kể trên.

- Các mục tiêu khác (thái độ học tập…): Tạo cho sinh viên ngành toán sở thích và thói quen biết vận dụng các công cụ lý thuyết khác nhau vào toán học tính toán và toán ứng dụng..

4. Tóm tắt nội dung môn học:

- Giới thiệu những khái niệm cơ bản về phương pháp mô phỏng số Monte Carlo và phạm vi áp dụng của nó như là một phương pháp toán học mạnh, được xếp thứ 10 trong số vài trăm phương pháp toán học hiện nay; Đồng thời, là phương liên kết và ứng dụng nhiều chuyên môn khác nhau (nhất là xác suất – thống kê) trong toán học để ứng dụng nó.

- Giới thiệu nguyên tắc thể hiện trên MTĐT những mô hình ngẫu nhiên cơ bản và cách thiết lập các mô hình ngẫu nhiên giải một số bài toán nhiều chiều trong giải tích số, quy hoạch toán học, Xấp xỷ ngẫu nhiên ….

5. Nội dung chi tiết môn học:

Chương 1: Nhập môn.

1.1. Lịch sử phát triển và các quan điểm cơ bản của PPMC

1.2. Các nội dung cơ bản và phạm vi ứng dụng của PPMC.

1.3. Các loại phỏng ước và đánh giá sai số.

1.3.1. Ước lượng (ƯL) không chệch và công thức đánh giá sai số.

1.3.2. ƯL tiệm cận không chệch, ƯL trung bình phương, ƯL hội tụ theo xác suất, ƯL hội tụ hầu chắc chắn.

1.3.3. ƯL thử thống kê và các công thức đánh giá sai số (theo Chebyshev, quy tắc k-sicma)

Chương 2: Tạo các thí nghiệm ngẫu nhiên cơ bản.

2.1. Các khái niệm về số ngẫu nhiên.

2.1.1. Khái niệm về số ngãu nhiên, số tựa ngẫu nhiên và mối liên lệ giữa chúng.

2.1.2. Khái niệm về giả ngẫu nhiên.

2.2. Tạo các đại lượng ngẫu nhiên (đlnn).

2.2.1. Phương pháp nghịch đảo hàm phân bố, tạo phân bố mũ mở rộng, phân bố nhị thức, phân bố phân thức, phân bố luỹ thừa, phân bố Weibull, phân bố Fréchet, phân bố Gamma.

2.2.2. Phương pháp biến đổi các đlnn, tạo 2 đlnn độc lập có phân bố chuẩn; tạo đlnn có phân bố xấp xỷ chuẩn từ luật số lớn.

2.3. Tạo các mô hình ngẫu nhiên rời rạc.

2.3.1. Tạo các đlnn rời rạc với phân bố xác suất đã cho.

2.3.2. Tạo một hệ đầy đủ các biến cố xung khắc với các xác suất đã cho.

2.3.3. Tạo quỹ đạo của của một xích Markov với không gian trạng thái đếm được và ma trận xác suất chuyển trạng thái đã cho.

2.4. Tạo các véc tơ ngẫu nhiên (vtnn).

2.4.1. Phương pháp nghịch đảo phân bố nhiều chiều.

2.4.2. Phương pháp loại trừ Von Neuman dạng: tổng quát, hàm mật độ giới nội.

2.4.3. Tạo vtnn từ véc tơ kỳ vọng và ma trận hiệp phương sai đã cho.

2.5. Tạo các phân bố đều.

2.5.1. Các định nghĩa về vtnn phân bố đều trên miền có độ đo hữu hạn.

2.5.2. Tạo phân bố đều trong hình hộp n-chiều.

2.5.3. Tạo phân bố đều trên miền giới nội bất kỳ trong không gian n-chiều.

Chương 3: Tính tích phân bội.

3.1. Phương pháp cơ bản tính tích phân Lebesgue.

3.1.1. Định lý về ƯL không chệch của tích phân bội.

3.1.2. ƯL thử thống kê của tích phân và các công thức đánh giá sai số.

3.2. Phương pháp hình học tính tích phân Lebesgue.

3.2.1. Định lý về ƯL không chệch của thể tích một miền đo được và giới nội, vận dụng vào trường hợp hàm dưới dấu tích phân giới nội.

3.2.2. Định lý về ƯL không chệch của tích phân theo phương pháp hình học.

Chương 4: Tính tổng vô hạn, giới hạn của dãy, gradient của hàm nhiều biến.

4.1. Tính tổng của chuỗi số và giới hạn của dãy số.

4.1.1. Định lý về ƯL không chệch của tổng một chuỗi số.

4.1.2. Định lý về ƯL không chệch của giới hạn dãy số.

4.2. Tính đạo hàm của hàm nhiều biến số.

4.2.1. Định lý về ƯL không chệch của các đạo hàm riêng.

4.2.2. ƯL thử thống kê của các đạo hàm riêng và công thức đánh giá sai số.

Chương 5: Mô hình Neuman-Ulam giải hệ phương trình đại số tuyến tính

5.1.Thiết lập mô hình ngẫu nhiên gắn với một xích Markov hữu hạn trạng thái có trạng thái hấp thụ tương ứng với hệ phương trình đại số tuyến tính (ptđstt).

5.2. Định lý về ƯL không chệch của véc tơ nghiệm hệ ptđstt.

5.3. Định lý về tính hữu hạn của phương sai của ƯL không chệch và công thức đánh giá sai số.

Chương 6: Xấp xỷ hàm nhiều biến.

6.1. Nội suy hàm nhiều biến.

6.1.1. Xây dựng công thức nội suy tuyến tính từng mảnh (tttm) của hàm nhiều biến và công thức đánh giá sai số tương ứng.

6.1.2. Định lý về ƯL không chệch của của trị hàm nội suy tttm.

6.1.3. ƯL thử thống kê của giá trị hàm nội suy tttm và công thức đánh giá sai số.

6.2. Xấp xỷ trung bình phương (TBP) của hàm nhiều biến.

6.2.1. Khái niệm về xấp xỷ tuyến tính tốt nhất trong không gian Hilbert và đa thức suy rộng xấp xỷ TBP của hàm (nhiều biến) bình phương khả tích.

6.2.2. Mô hình Bochek về ƯL tiệm cận không chệch và ƯL hội tụ hầu chắc chắn đối với xấp xỷ TBP của hàm nhiều biến.

Chương 7: Giải các bài toán tối ưu.

7.1. Khái niệm về bài toán quy hoạch đo được (qhđđ).

7.1.1. Bài toán qhđđ dưới dạng đặc biệt của các bài toán quy hoạch tuyến tính, toàn phương, phi tuyến, lồi, lõm và liên tục.

7.1.2. Bài toán qhđđ dưới dạng đặc biệt của bài toán quy hoạch nguyên (rời rạc) dạng tổng quát.

7.1.3. Bài toán qhđđ dưới dạng đặc biệt của bài toán điều khiển trong mô hình rời rạc.

7.2. Mô hình dò tìm ngẫu nhiên đơn giản giải bài toán qhđđ.

7.2.1. Xây dựng dãy dò tìm ngẫu nhiên đơn giản gắn với bài toán qhđđ có tập hợp các lời giải chấp nhận được giới nội.

7.2.2. Khái niệm về sai số tương đối của lời giải xấp xỷ thứ n trong dãy dò tìm ngẫu nhiên đơn giản.

7.2.3. Định lý về sự hội tụ của lời giải xấp xỷ thứ n trong dãy dò tìm ngẫu nhiên đơn giản.

7.3. Mô hình dò tìm ngẫu nhiên tổng quát giải bài toán qhđđ.

7.3.1. Xây dựng dãy dò tìm ngẫu nhiên tổng quát gắn với bài toán qhđđ có có tập hợp các lời giải chấp nhận được không nhất thiết giới nội.

7.3.2. Khái niệm về cực tiểu không cô lập và sự tồn tại khái niệm này đối với các bài toán quy hoạch liên tục và rời rạc.

7.3.3. Định lý về sự hội tụ hầu chắc chắn theo mục tiêu của dãy dò tìm ngẫu nhiên tổng quát.

7.4. Mô hình dò tìm ngẫu nhiên hỗn hợp giải bài toán qhđđ.

7.4.1. Khái niệm về dãy dò tìm địa phương và toàn cục.

7.4.2. Sự hội tụ theo mục tiêu (hcc) của dãy dò tìm ngẫu nhiên hỗn hợp

Phụ lục 1: Bổ túc các kiến thức cơ bản về lý thuyết độ đo

Phụ lục 2: Sơ lược về việc mô phỏng quá trình ngẫu nhiên.

6. Học liệu:

6.1 Học liệu bắt buộc:

1. Nguyễn Quý Hỷ, Phương pháp mô phỏng số Monte Carlo, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, (2004).

6.2 Học liệu tham khảo:

2. Bucklew J. A., Introduction to Rare Event Simulation, Springer-Verlag (2004)

3. S.M. Ermakov, Phương pháp Monte Carlo và các vấn đề liên quan, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội (1975).

4. G.S. Fishman, Monte Carlo Concepts, Algorithms and Applications, Springer (1996).

5. Glasserman P., Monte Carlo methods in Financial Engineering, Springer-Verlag (2004).

6. J.M. Hammersley & D.C. Handscomb, Monte Carlo methods, Menthuen Wiley (1961).

7. Z. Michalewicz, Genetic Algorithms + Data Structures=Evolution Programs, Springer-Verlag (1994).

8. G.A. Michailov, Một số vấn đề của lý thuyết phương pháp Monte Carlo (tiếng Nga), NXB Nauka , Novosibỉk (1974).

9. I.M. Sobol, Phương pháp số Monte Carlo (tiếng Nga), NXB Nauka, Moskva (1973)

10. J. Spanier and E.M. Gelbard, Monte Carlo Principles and Neutron Transport Problems, Addison-Wesley Publ. Comp. (1969).

11. R. Zielinski, Monte Carlo methods, WNT Warszwa (1970).

12. R. Zielinski, Random number generators, WNT Warszwa (1972).

13. R. Zielinski & P. Neumann, Stochastiche Verfahren zur Suche nach dem Minimum einer Funktion, Akademie-Verlag, Berlin (1983).

Tất cả các tài liệu trên có thể tìm thấy trên thư viện khoa, các hiệu sách, internet hoặc qua giáo viên phụ trách môn học.

7. Hình thức tổ chức dạy học:

7.1 Lịch trình chung:

|Nội dung |Hình thức tổ chức dạy học mụn học |Tổng |
| |Lên lớp |Thực hành, |Tự học, tự nghiên | |
| | |thí nghiệm, |cứu | |
| | |điền dã | | |
| |Lý thuyết |Bài tập |Thảo luận | | | |
|Chương 1 |3.0 |0.5 | | |0.5 |4.0 |
|Chương 2 |4.0 |1.0 | | |0.5 |5.5 |
|Chương 3 |2.0 |0.5 | | | |2.5 |
|Chương 4 |3.0 |0.5 | | | |3.5 |
|Chương 5 |3.0 |0.5 | | | |3.5 |
|Chương 6 |4.0 |0.5 | | | |4.5 |
|Chương 7 |6.0 |0.5 | | | |6.5 |
|Tổng | 25 | 4 | | |1 |30 |

7.2 Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể:

|Tuần |Nội dung chính |Yêu cầu sinh viên chuẩn bị |Hình thức tổ chức dạy học |Ghi chú |
|1 |Chương 1: Mục1 |Đọc trước T. liệu |Lý thuyết | |
|2 |Chương 1: Mục 2 |Đọc trước T. liệu |Lý thuyết | |
|3 |Chương 1: Mục 3 |Đọc trước T. liệu |Lý thuyết | |
|4 |Chương 2: Mục 1 |Đọc trước T. liệu |Lý thuyết | |
|5 |Chương 2: Mục 2,3 |Đọc trước T. liệu |Lý thuyết | |
|6 |Chương 2: Mục 4,5 |Đọc trước T. liệu |Lý thuyết | |
|7 |Chương 3 |Làm B.T. ở nhà |Lý thuyết | |
|8 |Kiểm tra giữa kỳ |Ôn tập ở nhà | | |
|9 |Chương 4 |Đọc trước T. liệu |Lý thuyết | |
|10 |Chương 5 |Đọc trước T. liệu |Lý thuyết | |
|11 |Chương 6: Mục 1 |Làm B.T. ở nhà | | |
|12 |Chương 6: Mục 2 |Đọc trước T. liệu |Lý thuyết | |
|13 |Chương 7: Mục1,2 |Đọc trước T. liệu |Lý thuyết | |
|14 |Chương 7: Mục3 |Đọc trước T. liệu |Lý thuyết | |
|15 |Chương7: Mục 4 |Đọc trước T. liệu |Lý thuyết | |

Yêu cầu của giảng viên đối với môn học:

- Yêu cầu của giảng viên về điều kiện để tổ chức giảng dạy môn học: Giảng đường thoáng mát, đủ chỗ, không ồn, bảng viết chất lượng cao, phấn viết không bụi, có microphone, có thể truy cập internet, có thể sử dụng máy chiếu khi cần.

- Yêu cầu của giảng viên đối với sinh viên: Chuẩn bị bài trước khi đến lớp, làm bài tập đầy đủ, đi học đúng giờ, hăng hái phát biểu xây dựng bài, tôn trọng giáo viên, trong lớp không nói chuyện riêng, về nhà cần cù làm bài tập và tham khảo thêm các tài liệu khác, khuyến khích lập trình, thử nghiệm số các thuật toán hoặc các phương pháp đã học hay đã tham khảo.

9. Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá môn học:

Kiểm tra giữa kỳ (60 phút) và thi học kỳ kết thúc môn học (90 phút)

9.1 Các loại điểm kiểm tra và trọng số của từng loại điểm

- Phần tự học, tự nghiên cứu, bài tập: 20%

- Thi giữa kỳ: 30%

- Thi cuối kỳ: 50%

9.2 Lịch thi và kiểm tra (kể cả thi lại)

- Giữa học kỳ (Tuần thứ 8): Kiểm tra giữa học kỳ.

- Cuối học kỳ : Sau tuần thứ 15.

9.3 Tiêu chí đánh giá các loại bài tập và các nhiệm vụ mà giảng viên giao cho sinh viên.

- Bài tập trực tiếp trên lớp: Bao gồm các câu hỏi trực tiếp hoặc các bài tập nhỏ

- Bài tập về nhà: Bao gồm bài tập lý thuyết, tính toán số và thử nghiệm số các thuật toán

- Bài tập lớn: Giảng viên có thể giao cho các sinh viên làm các bài tập lớn theo từng nhóm.

- Sinh viên được đánh giá qua mức độ hoàn thành bài tập.…...

Similar Documents

Premium Essay

Finance

...relation to the achievement of the objectives. External users of financial statements: * Investors - they use financial statements to assess the financial strength of a company which impacts on their investment decisions. Existing equity investors use financial statements to monitor their investments and to evaluate the performance of management. Prospective equity investors use financial statements to decide whether or not to invest in the company. * Lenders - they are typically financial institutions that provide short term overdrafts, invoice financing for debtors, term loans for expansion plans, leasing finance for equipment purchases or mortgages for property purchases. Financial Institutions use financial statements to decide whether to grant a company with fresh working capital or extend debt securities (such as a long-term bank loan or debentures) to finance expansion and other significant expenditures. * Suppliers - they use financial statements to assess the creditworthiness of the business. * Government departments and agencies - they use financial statements to ascertain the propriety and accuracy of taxes and other duties declared and paid by a company. * Competitors - they use financial statements to benchmark their own financial results to identify variances to target for improvement or exploit as an opportunity. Potential competitors may use financial statements to assess how profitable it may be to enter an industry. The statements show......

Words: 4867 - Pages: 20

Premium Essay

Finance

...finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance financ......

Words: 252 - Pages: 2

Premium Essay

Finance

...GLOBALIZATION AND THE MULTINATIONAL FIRM SUGGESTED ANSWERS TO END-OF-CHAPTER QUESTIONS QUESTIONS 1. Why is it important to study international financial management? Answer: We are now living in a world where all the major economic functions, i.e., consumption, production, and investment, are highly globalized. It is thus essential for financial managers to fully understand vital international dimensions of financial management. This global shift is in marked contrast to a situation that existed when the authors of this book were learning finance some twenty years ago. At that time, most professors customarily (and safely, to some extent) ignored international aspects of finance. This mode of operation has become untenable since then. 2. How is international financial management different from domestic financial management? Answer: There are three major dimensions that set apart international finance from domestic finance. They are: 1. foreign exchange and political risks, 2. market imperfections, and 3. expanded opportunity set. 3. Discuss the three major trends that have prevailed in international business during the last two decades. Answer: The 1980s brought a rapid integration of international capital and financial markets. Impetus for globalized financial markets initially came from the governments of major countries that had begun to deregulate their foreign exchange and capital markets. The economic integration and......

Words: 1254 - Pages: 6

Premium Essay

Finance

...| Unit Title: Finance in the Hospitality Industry | INTRODUCTION A business is a commercial enterprise which exists with a view to making a profit.it may be a sole trader business, partnership or a company.( Financial accounting acca f3, study manual for exam in 2013) There are different legal private business sector structure. Sole trader, partnership and limited companies . Sole trader is a business owned by one person . the advantage of this business is that the owner has a full control of his business and all the profit are for him self. The desadvantage relied on unlimited liability. Partnership is a business owned by two people or more. The advantage is about shared decision and the desadvantage is that the profit also is shared. Limited business is a business run by directors and the advantage is shareholders has limited liability and whenever the owner dies the busines will exist. The disadvantage is that all the profit from the busines is shared among members. TASK 1 SOURCES OF FINANCE FOR DIFFERENT BUSINESS INCLUDE APPROPRIATE SOURCES OF FINANCE FOR THE ENCHANTED VALEY B&B. Finance is about the money that a business can use to purchase things that is needed . however, business can need money or finance for three reasons: to buy equipment or premises, to expand the business and to start the business. We have two types of sources of finance: internal sources of finance and external sources of finance. Internal sources of finance is about the......

Words: 2465 - Pages: 10

Free Essay

Finance

...for processing purchase and sales ledger invoices, complete reconciliations, and general finance related within the department. In busy periods also assisting with answering the phone & general admin duties. Duties:  Record ledger accounts including accruals and prepayments.  Prepare Statement of account, fully reconciled and supported with relevant and original approved documents.  Record the supplier’s invoices in the company’s system.  Prepare month wise payment report for the management and HR division.  Prepare material enquires and quotations for the management.  Maintaining inventory records. Accounts Executive Core Solutions Trading Co., Lahore, Pakistan March 2007 – January 2010 Responsible for various areas including; invoicing, expenses, payment runs, reconciliations and dealing with financial queries. Also be required to cover for other staff in the finance team Duties:  Prepare weekly and monthly petty cash report.  Scrutinizing cash vouchers and journal vouchers.  Prepare Statement of account, fully reconciled and supported with relevant and original approved documents.  Payment follow-up and preparation of cheques.  Record and process invoices and payments for suppliers.  Prepare material enquiries and quotations for the management.  Involved in preparing monthly management accounts. EDUCATION  Virtual University of Pakistan Master of Accounting & Finance (Study Continue)  Punjab College of Commerce, Lahore Bachelor of Commerce  Sheikh......

Words: 837 - Pages: 4

Premium Essay

Finance

...WRITTEN REPORT IN FINANCE 2 Punzalan, Joyce Ann M Prof. Ian Tianero BSBA-Management SPECIAL CREDIT FROM SUPPLIERS There are some manufacturing companies that obtain assistance from their customers in the form of payments in advance for goods ordered. There are some cases that suppliers grant long terms of payments on goods that they delivered to their customers. There are privilege specially to the customers who will purchase more goods on them, it is also a competition to those manufacturing company which have the same product. Long terms of payment on goods delivered can be a device to increase the volume of sales of the manufacturing company. TRADE ACCEPTANCE “A written order for a sum of money originating with a creditor and naming a debtor, customarily forwarded to a bank for a collection” It is a time draft drawn in the seller of goods on a buyer, in a trade acceptance the buyer is the acceptor. It is a bill of exchange for the amount of a purchase drawn by the seller on the purchaser, bearing the purchaser signature and specifying time and place for payment. The promises of payment maybe for 30 to 60 90 day period. If the acceptance is made by a finance company, then it is called a trade acceptance. An example would be a finance company affiliated with a manufacturing company that must make large purchases of parts, either domestically or overseas.  Since a finance company does not necessarily carry the same "comfort" weight as a bank, or in order to......

Words: 1927 - Pages: 8

Premium Essay

Finance

...INTRODUCTION TO CORPORATE FINANCE AGENDA • Definition • Types of corporate firm • The importance of cash flows • Agency problem WHAT IS CORPORATE FINANCE? WHAT IS CORPORATE FINANCE? How the company raise funds? (financing decision  capital structure) Sources of fund: 1. Debt 2. Equity What long-lived assets to invest? Assets: 1. Current assets 2. Non-current assets/fixed assets How the company manage shortterm operating cash flows? BALANCE SHEET MODEL OF THE FIRM Total Value of Assets: Total Firm Value to Investors: Current Liabilities Net Working Capital Current Assets Long-Term Debt Fixed Assets 1 Tangible Shareholders’ Equity 2 Intangible What is the most important job of a financial manager? To create value for the firm How? In summary, corporate finance addresses the following three questions: 1. What long-term investments should the firm choose (capital budgeting)? 2. How should the firm raise funds for the selected investments (financing)? 3. How should short-term assets be managed and financed (net working capital activities)? LEGAL FORM OF ORGANIZING FORM SOLE PROPRIETORSHIP Owned by one person PARTNERSHIP Owned by two or more individuals Types of partnership: a. General partnership b. Limited partnership Advantages 1. Easy to form 2. No corporate income taxes 3. Management control resides with the owner of general partners Disadvantages 1. 2. 3. 4. Unlimited liability Life of the business is......

Words: 517 - Pages: 3

Premium Essay

Finance

...V O LU M E 1 9 | N U M B E R 2 | S PRING 2007 Journal of APPLIED CORPORATE FINANCE A MO RG A N S TA N L E Y P U B L I C AT I O N In This Issue: Valuation, Capital Budgeting, and Disclosure Enterprise Valuation Roundtable Presented by Ernst & Young 8 Panelists: Richard Ruback, Harvard Business School; Trevor Harris, Morgan Stanley; Aileen Stockburger, Johnson & Johnson; Dino Mauricio, General Electric; Christian Roch, BNP Paribas; Ken Meyers, Siemens Corporation; and Charles Kantor, Lehman Brothers. Moderated by Jeff Greene, Ernst & Young. The Case for Real Options Made Simple 39 Raul Guerrero, Asymmetric Strategy Valuing the Debt Tax Shield 50 Ian Cooper, London Business School, and Kjell G. Nyborg, Norwegian School of Economics and Business Administration Measuring Free Cash Flows for Equity Valuation: Pitfalls and Possible Solutions 60 Juliet Estridge, Morgan Stanley, and Barbara Lougee, University of San Diego Discount Rates in Emerging Markets: Four Models and an Application 72 Javier Estrada, IESE Business School Rail Companies: Prospects for Privatization and Consolidation 78 James Runde, Morgan Stanley A Real Option in a Jet Engine Maintenance Contract 88 Richard L. Shockley, Jr., University of Indiana A Practical Method for Valuing Real Options: The Boeing Approach 95 Scott Mathews, The Boeing Company, Vinay Datar, Seattle University, and Blake Johnson, Stanford University Accounting for......

Words: 6818 - Pages: 28

Premium Essay

Finance

...and the small to medium size firm? The traditional financial manager was generally involved in the regular finance activities, e.g., banking operations, record keeping, management of the cash flow on a regular basis, and informing the funds requirements to the top management, etc. But, the role of financial manager has been enhanced in the today's environment; he/she takes an active role in financing, investment, distribution of profits, and liquidity decisions. In addition, he/she is also involved in the custody and safeguarding of financial and physical assets, efficient allocation of funds, etc. The role of financial manager in case of diversified firm is more complicated in comparison with a small and medium size firm. A diversified firm has several products and divisions and varied financial needs. The conflicting interests of divisional managers make the work of financial manager quite difficult in a diversified firm. ‘…the function of financial management is to review and control decisions to commit or recommit funds to new or ongoing uses. Thus, in addition to raising funds, financial management is directly concerned with production, marketing and other functions within an enterprise whenever decisions are made about the acquisition or destruction of assets’ (Ezra Solomon). Elucidate. All functions, production, marketing etc., require finances. The financial manager supports other functional managers and top management to deploy the scarce resources,...

Words: 1368 - Pages: 6

Premium Essay

Finance

...housing finance industry barely accounts for 30% of the home loans disbursed in the country. The last few years have seen the home loans market growing at a CAGR of over 30 percent. The growth has been mainly fuelled by certain fiscal, social and regulatory drivers: • Changes in demographic profile including increase in the rate of household formation due to structural shift from joint family system to nuclear family • Ever increasing middle class, migration of population and increasing urbanization resulting in acute shortage of housing units Vice President Ambit Corporate Finance Pte. Ltd. Vinod Wadhwani is Vice President, Ambit Corporate Finance Pte Ltd., He is responsible for Mergers and Acquisitions Group in the company. Earlier, he has worked as a marine engineer in merchant navy for eight years. • Increase in disposable income levels due to decrease in marginal tax rates and increase in total income levels • Tax benefits and other fiscal incentives announced in the Union Budgets • Increasing affordability of housing property purchase due to declining interest rates and stable property prices • Decline in the average house cost to annual income ratio to around 4-5 from 11-14 during the last decade resulting in an affordable EMI as a percentage of monthly income • Aggressive lending by banks to the housing sector due to lower credit offtake by the corporate sector, attractive spread and lower non performing assets The major players in Indian housing finance......

Words: 2541 - Pages: 11

Premium Essay

Finance

...CORPORATE FINANCE COURSE CORPORATE FINANCE 2.1 Working Capital Management Sept. 2014 Ir Frank W. van den Berg mba Vrije Universiteit, Amsterdam ALYX Financial Consultancy bv, Aerdenhout FWvdB/2014 1 OUTLINE CORPORATE FINANCE FWvdB/2014 •  Basics & Guiding principles •  Time value of money + Capital Budgeting •  Valuation of CF + Bonds •  Valuation of shares (+ co.’s) •  Financial Analysis (Ratios) •  Financial Planning (EFN) •  à Working Cap. Mgt. (A/R, Inv., A/P) •  Debt Financing •  •  2 FIN 1.5 FIN 2.1 Entrepreneurial Finance / Raising Equity Mergers & Acquisitions / Corp. Restructuring FINANCIAL RATIOS - Example 1 FWvdB/2014 Sample Balance sheet (000’s €) Cash + bank 500 Accounts Receivable 5.000 Inventory 3.000 ------CA 8.500 Machinery Buildings 6.000 4.000 Total assets -------18.500 STB (bank credit line) Accounts Payable CL LTD (Bonds) Nom. Cap. (500.000 x 2) Paid-in-capital (x 3) Retained Earnings Treasury Stock Shareholders’ Capital Total liabilities + OE 3 3.000 3.000 ------6.000 6.000 1.000 1.500 4.500 - 500 6.500 -------18.500 RATIOS: SAMPLE INCOME STATEMENT REVENUES (= Sales = Turnover) CGS = Costs of Goods Sold (materials, labor costs + energy costs incl. 1.000 depreciation) GROSS PROFIT SGA= Selling Administrative & General Expenses (incl. overhead, management, insurance, marketing) EBIT = Earnings Before Interest and Tax Interest......

Words: 1063 - Pages: 5

Premium Essay

Finance

...a negative association between capital structure and profitability except the association between debt to equity and return on equity. Further the results suggest that 89% of total assets in the banking sector of Sri Lanka are represented by debt, confirming the fact that banks are highly geared institutions. The outcomes of the study may guide banks, loancreditors and policy planners to formulate better policy decisions as far as the capital structure is concerned. Keywords : Capital structure, Profitability, Debt, Equity, Return on Equity. T I. Introduction his study focuses on the association between capital structure & profitability of listed banks in the Banks, Finance & Insurance sector. Capital structure is one of the most puzzling issues in corporate finance literature (Brounen & Eichholtz, 2001). The concept is generally described as the combination of debt & equity that make the total capital of firms. The proportion of debt to equity is a strategic choice of corporate managers. Capital structure decision is the vital one since the profitability of an enterprise is directly affected by such decision. Hence, proper care and attention need to be given while determining capital structure decision. In the statement of affairs of an enterprise, the overall position of the enterprise regarding all kinds of assets, liabilities are shown. Capital is a vital part of that statement. The term “capital structure” of an enterprise is......

Words: 4978 - Pages: 20

Free Essay

Finances

...Finances Cassandra Peavey HSM/240 UOP Finances The majority of the funding for the National Coalition for the Homeless comes from the support of the public, foundations, and different organizations (national homeless.org). Many funders are churches and faith based organizations who seek out the mission to end homelessness. The NCH is a nonprofit organization and has been ranked a Four-Star Charity by Charity Navigator in 2009. Due to the NCH being a national foundation, there are many different resources and organizations that will continue to fund this program. With all of the churches and local businesses within areas of where homeless exist, there will always be charities that will be put forth to help the homeless find homes and jobs, and in other cases, medical services. In my home town there is a place called “The Mission”, which is a shelter for homeless men to go until they can get on their feet and make it on their own. The local churches support this house and pay for all utilities and provide food for all who live here. The reliability of funding for this organization is pretty good considering the organization has been funded for the past thirty four years. Since this is a nonprofit organization the funding for this organization is all charity based. Individuals who work for this organization do it to help others. All finances go towards ending homelessness which involves food, shelter, and offering counsel to those who are experiencing......

Words: 466 - Pages: 2

Premium Essay

Finance

...offerings often take time to configure and analize . completing all the necessary requirements can take up to a year and the costs associated with doing so can be a burden to the firm . • Private means private – the firm can remain a private firm . Advantages of public offering of shares : o Raises capital – this capital can be used to fund research and development , even pay off existing debts . o Increased public awareness – IPOs offen generate publicity by letting the firms product be known to the new group of potential customers . o Increase in market share . 4) 3 sources of long term finance : o owners that invest money in the business . o loans from a bank or family and friends o a mortgage 5 sources of short term finance: o Bank over draft o Trade credit o Leasing o Bank loans o Credit cards 2 sources of medium term finance : o Start up loan o Business finance partnership ....

Words: 1062 - Pages: 5

Premium Essay

Finance

... Financial Management in NHS Name: Course: Professor’s Name: University: City (State): Date: Sources of funding There are different sources of financing that the hospital uses to finance its operations. The hospital uses both internal and external sources to fund its operations. One of the internal sources of financing that the hospital utilizes is the revenue that is collected from the services offered to both inpatients and outpatients. The second source of internal finance that the company uses is the sale of fixed assets that are not require in the hospital. The hospital on annual basis carries out an evaluation of the assets that it no longer requires and disposes them as a way of financing its operations. The hospital further uses external methods of financing its activities. One of the main sources of finance is through the use of bank loans and overdrafts. The company seeks for both long-term and short-term loans to finance its operations. Other sources include government grants and charities from non-governmental institutions. Financial stakeholders and their various expectations Stakeholders are referred to those individuals who have an interest in the running of Moorfield’s Eye hospital. These stakeholders may commit their resources towards running of the hospital......

Words: 2363 - Pages: 10

Tiger Mask W | Falling Skies | Divinity: Original Sin 2 Full Game 2017 MAC OS