Ethiek

In: Business and Management

Submitted By thomazz92
Words 7099
Pages 29
|

Domein Bewegen en Educatie

Samenhang tussen ambush marketing en ethiek.

Thomas Bonhof, S1025579
VOE-code: HSS3AFS2-SV4-2
Scriptie opleiding Sportmanagement (S&B)

Bobby Perrels
Heerde, 6 juni 2014
Studiejaar 2013-2014 voorwoord U hebt op dit moment mijn afstudeerscriptie ter afronding van de studie Sport and Management in handen. In deze scriptie wordt mijn literatuuronderzoek naar de samenhang tussen ambush marketing en ethiek beschreven.
Ik wil dit voorwoord gebruiken om een aantal mensen te bedanken. Allereerst wil ik mijn begeleider bedanken. Mijn begeleider van de Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle, docent Bobby Perrels voor zijn sturing tijdens het schrijven van deze scriptie. Door hem zijn zaken uitgediept die anders misschien niet eens ter sprake waren gekomen. Daarnaast wil ik ook mijn medestudenten bedanken die mij goed hebben geholpen tijdens obstakels die ik tegenkwam. Tenslotte wil ik mijn familie en vrienden bedanken voor hun steun en toeverlaat (in soms roerige tijden).

Thomas Bonhof, Zwolle, juni 2014

Samenvatting

Er zijn veel grote sponsor-investeringen te zien op het gebied van sport. Sport is immens populair en (bijna) iedereen komt ermee in aanraking. Door de populariteit van sponsoring zijn sponsorcontracten exclusiever geworden en gaan deze gepaard met hoge geldbedragen. Hierdoor zijn er bedrijven die geen sponsorrechten kunnen afdwingen. Dit betekent dat bedrijven manieren gaan bedenken om toch de illusie te wekken dat er een sponsorrelatie bestaat met het sportevenement.
Deze vorm van marketing heet ambush marketing. Dit is een techniek waarbij een niet-sponsor binnendringt in het publieke bewustzijn rondom een sportevenement. Zo creëren de ambushers twijfel bij de consumenten, zodat zij zich afvragen wie de sponsor van het sportevenement is. Op dezer manier verzwakt de…...

Similar Documents

Ethical Decision-Making in the Military Decision-Making Process

...training. An important aid in this type of training, the ethical decision-making model, was discussed in section 5. This type of training is important. In the practical situation a soldier in a position of leadership will often find him/herself in a situation in which his/her creativity and insight (or lack of these qualities) can be a decisive factor. Education in ethics and training in the application of the ethical decision-making model in all manner of moral dilemmas in various practical situations can contribute to lending a sound ethical basis to the individual’s judgement and creativity. Bibliography -------------------------------------------------------------------------------- [i] Verweij, D. (1999). Waarom is ethiek van belang voor de krijgsmacht. (The importance of ethics in the armed forces). From: Born, H., Moelker, R., Soeters, J. (Ed). Krijgsmacht en samenleving. Klassieke en eigentijdse inzichten (Armed forces and society. Classical and contemporary insights). Chapter 6. [ii] Royal Netherlands Army (1996). Mission Statement. The Hague: Army Staff. [iii] Luijk, H.J.L. van (1989). Bedrijfsethiek: ter kennismaking. (Corporate ethics: an introduction). From: Brand, A.F., Kimman, E., Van Luijk, H.J.L., Wempe, J. (Ed). Bedrijfsethiek in Nederland. Onderneming en verantwoordelijkheid. (Corporate ethics in the Netherlands. Concern and responsibility). Utrecht: Spectrum. [iv] Royal Netherlands Army (1998). Informatiebundel Gedragscode. Een......

Words: 5155 - Pages: 21

Gnr Technology

...emotionele capaciteiten van de mens. Zoals wij nu als mensen zijn, hoeft niet het eindstation te zijn. Transhumanisten, zoals Bostrom, hopen dat via wetenschap en technologie (middels rationeel gebruik) we ‘posthumans’ kunnen worden, met meer capaciteit dan de huidige mens. Er zijn zelfs al individuen die dat proberen te verwezenlijken. Een uitzondering in dit verhaal is genetische manipulatie. Zo maar iets aanpassen in dat natuur is volgens transhumanisten het verkeerde gedachtegoed. Er wordt benadrukt dat de negatieve aspecten goed moeten worden afgewogen tegen de eventuele opbrengsten. Het verbeteren van mensen middels genetica is volgens Bostrom niet slecht, zolang het niet uit de hand loopt en we een ‘designer baby’ willen hebben. De ethiek die daar bij komt kijken is te groot. Als voorbeeld noemt Bostrom lange mannen in het westerse samenlevingen. Lang zijn is een voordeel. Ze verdienen beter, hebben sociale invloed en zien aantrekkelijker uit. Als ouders hun kinderen dan allemaal lang willen laten worden. Maar als iedereen lang is, heeft de samenleving er niets aan en is al het uitgegeven geld dus weggegooid. Genetica leidt misschien tot betere behandeling van mensen met beperkingen, opdat hun leven kan worden verbetert. Je kunt stellen de genetica het potentieel heeft om onnodig lijden uit de weg te ruimen. Iedereen die probeert om genetica te verbieden, moeten in ogenschouw dat elke dag van misgelopen onderzoek mensen op de wereld niet verder helpt. Het is......

Words: 3781 - Pages: 16

French Vocabulaire

...l’enseignement secondaire le secondaire professor professeurs spécialisés leerkrachten des enseignants studenten des collégiens des lycéens algemeen vormend onderwijs l’enseignement général technisch onderwijs l’enseignement technologique beroeps onderwijs l’enseignement professionnel opnieuw doen redoubler doubler ik ben gebuisd voor mijn examen j’ai échoué à mon examen slagen réussira goeie leerlingen les bons élèves slechte leerlingen les mauvais élèves les cancre dromer rêveur een dreigement les menaces zich inschrijven s’inscrire les matières tekenen le dessin wiskunde les mathématiques godsdienst la religation ethiek / zedenleer la morale nederlands le néerlandais frans le français engels l’anglais duits l’allemand latijn le latin grieks le grec geschiedenis l’histoire aardrijkskunde géographie economie l'economie gymnastiek la gym zwemmen la natation zingen le chants muziek la musique fysica la physique biologie la biologie chemie la chimie boekhouding la comptabilité rechten le droit informatica l’informatique plotseling soudain ik ben gebuisd voor mijn examen j’ai échoué à mon examen terug keren emmener gaan......

Words: 2025 - Pages: 9

Afagagee

...het commercieel falen van een superieure technologie. Voorbeelden zijn het Concorde vliegtuig en de V2000 videoband. Technologie is overal in het bedrijf: in de producten, in het productieproces, en in andere bedrijfsprocessen. Managers moeten een manier vinden om samen te werken met ingenieurs om technologie succesvol te maken voor de organisatie: ze moeten technologie en ingenieurs managen. Dit is vooral relevant in de high tech industrie waar nieuwe technologische ontwikkelingen (bijvoorbeeld in de nanotechnologie of biotechnologie) geselecteerd en geïmplementeerd moeten worden voor het toekomstige succes van de organisatie. Let op!: de voertaal van dit thema is Engels, coaching wel in het Nederlands. 5) Een eerlijke beloning? – De ethiek van verschillende beloningen, ontwikkelingen in het debat rond arbeidsverhoudingen . Jan Sirks Beloning is al lang een heikel punt in de arbeidsrelaties. Vanaf de opkomst van de betaalde arbeider in de negentiende eeuw tot op heden blijkt er een spanningsveld te bestaan tussen de werkgever en de werknemer. Dit kan oplopen tot ernstige conflicten, zoals een langdurige staking. Soms waren deze stakingen zolang dat het betreffende bedrijf ten onder ging en de werknemers geen werk meer hadden. De controverse uit zich meestal op de wens (eis) van de werknemers voor loonsverhoging en de (on)mogelijkheid die van de werkgeverskant wordt aangegeven. In de praktijk ontstaat er dan een onderhandelingsspel waar een compromis wordt bereikt.......

Words: 4069 - Pages: 17

Drugs in Hedendaagse Media

...2Fi Ethiek van de Media 2013-2014 juni Persyn Toon Het gecreëerde beeld van drugs in Belgische geschreven print- en webmedia. 1 Voorwoord Drugs; een struikelblok voor vele vrije gedachten. Het enigste waar we in dit land nog meer verdeeld over zijn is onze toekomstige federale regeringsvorming. Net daarom is dit zo een interessant onderwerp om over uit te weiden. Als fervent club- en festivalganger kom ik veel in aanraking met verschillende soorten drugs. Zowel mensen die moeten worden afgevoerd als vriendengroepen die zich te pletter amuseren kom ik maandelijks tegen. Mijn persoonlijk beeld van drugs is via deze manier zeer tegenstrijdig geworden, maar hoe ziet het beeld eruit dat gevormd wordt door de artikels die verschijnen op de verscheidene geschreven media: kranten, tijdschriften, zowel op het web als geprint. Worden er overhaaste conclusies getrokken? Zit er bij sommige artikels een slechte connotatie achter het woordgebruik? Of blijft alles zeer objectief? Via deze paper en aan de hand van vele verzamelde en geanalyseerde artikels zal ik een genuanceerde samenvatting maken van het beeld dat de laatste vier maanden gevormd is rond drugs in de media. - Toon Persyn 2 Geraadpleegde bronnen Gedurende vier maanden heb ik de kranten nauwlettend in het oog gehouden op zoek naar artikels die iets te maken hebben met drugs. In de printsector heb ik elke dag de Metro doorlezen, vanzelfsprekend me dunkt, omdat deze krant gratis is en ook de meest gelezen......

Words: 1251 - Pages: 6

Sports and Substance Abuse

...begeleiding hij in de aanloop naar het afgelopen WK heeft gehad, en hoeveel ruimte hij heeft gekregen. ‘Het zou best kunnen dat hij niet zozeer behoefte had aan mentale begeleiding, maar vooral aan eenvoudige steun. Ik vraag me af in hoeverre hij überhaupt begeleiding heeft gehad in die periode.’ Wat betreft de soap rond Yuri van Gelder en zijn cocaïnegebruik heb ik een duidelijke mening: zijn cocaïnegebruik keur ik af. Daarnaast lijkt de turnbond nog niet zo geprofessionaliseerd als andere sportbonden in Nederland: Yuri’s professionele begeleiding zag totaal niet aankomen wat er gebeurde. De invloed van de media op zijn mentale gesteldheid is groot geweest, maar om daar een beter beeld van te hebben dient eerst de media-ethiek besproken te worden. Media-ethiek Binnen de journalistiek is objectiviteit een belangrijk goed. Hieronder vallen: scheiding van verslaggeving en meningsuiting, hoor en wederhoor en de controleerbaarheid van feitelijke mededelingen (Stokvis, R. 2003, p.170). Sportjournalistiek is voor velen uit het publiek echter vaak alleen maar mediasport, oftewel de sportactiviteiten die alleen bij wijze van recreatie tot hen komen. De belangen die mediamagnaten hechten aan het waarborgen van de objectiviteit, samen met de betrouwbaarheid, morele standaarden en journalistiek, zouden hierbij wel eens op de achtergrond kunnen raken. Een reflectie op het functioneren van de sportjournalistiek als onderdeel van de massamedia is nodig. ‘Journalisten nemen een......

Words: 8568 - Pages: 35

Samenvatting

.................................................................................. 18 a. b. 1) 2) E. 1) 2) F. 0) 2) 3) G. 0) 1) 2) Fase 1: Het ontwikkelen van de theorie ............................................................................. 19 Fase 2: Het valideren en het uitbouwen van je theorie ......................................................20 Het opstellen van een steekproefmatrix ...............................................................................22 Steekproeftrekking bij focusgroepen .................................................................................... 23 Het ethisch onderzoek ..............................................................................................................24 Soorten ethiek binnen het onderzoek ...................................................................................25 Het onderhandelen van toegang.......................................................................................... 26 Kwalitatieve interviews ............................................................................................................. 31 Soorten interviews ................................................................................................................ 31 Interviewvragen .................................................................................................................... 32 Leidende vragen ...............................................................................................

Words: 43527 - Pages: 175

Hjdhzm

...Carl  Van  Cauwenberge       Economie  en  Ethiek   Morele  limieten  aan  de  vrije  markt?     1.Inleiding     Aan  de  hand  van  enkele  vragen  zullen  we  in  deze  paper  trachten  een  antwoord   te  formuleren  op  de  vraag  of  alles  te  koop  zou  moeten  zijn.     Het  eerste  deel  behandelt  de  vraag  of  alle  producten  te  koop  kunnen  of  moeten   gesteld  worden.  Waarom  wel,  waarom  niet?  Vervolgens  gaan  we  na  wanneer  de   mogelijkheid   om   goederen   en   diensten   aan   te   kopen   moeten   worden   beperkt.   Hoe   moet   deze   beslissing   tot   stand   komen?   Ten   slotte   stellen   we   ons   de   vraag   of   er   een   aanpassing   van   de   huidige   situatie   nodig   is   in   verband   met   de   beperkingen   die   aan   de   markt   worden   opgelegd   en   in   welke   richting   deze   aanpassing  dan  zou  moeten  plaats  vinden.             2.Een  markt  voor  alles?   Vandaag   de   dag   worden   we   in   België,   net   als   in   het   grootste   deel   van   de   rest   van   de   wereld,   geconfronteerd   met   een   vrije   markt   economie.   De   vrije   markt   heeft ......

Words: 2284 - Pages: 10

Marketing

...marketingstrategie • Concurrentie • Assortiment • Tussenhandel • Wetgeving en ethiek Kostprijs Ondernemers berekenen vaak de kostprijs van het product, zodat ze niets verkopen zonder winst. Waardeperceptie Er wordt gekeken naar de wensen, behoeften, bestedingspatroon en koopgewoonten van de klant. Ook wordt er gekeken hoeveel de klant bereid is te betalen voor een product. Ondernemings- en marketingstrategie Als een bedrijf zijn marktaandeel wil vergroten, door bijvoorbeeld een goede marketingstrategie, zal de prijs soms aangepast moeten worden. Concurrentie Door concurrentie wordt de prijs aangepast. Als de concurrentie zijn prijs aanpast, zal de andere onderneming zijn prijs ook aanpassen. Assortiment Het gaat hier om het effect wat de prijs van een product heeft op de afzet van andere producten uit het assortiment. Tussenhandel De meeste producten worden via tussenhandel verkocht. Tussenhandel is bijvoorbeeld de groothandel of de detailhandel. Deze willen ook winst maken, en daarom is dit een belangrijke factor bij de prijsbepaling. Wetgeving en ethiek Bij de prijsbepaling moet rekening gehouden worden met de Nederlandse wetgeving en die van de EU. Ook moet een bedrijf zich houden aan zijn eigen ethiek. Het is bijvoorbeeld niet ethisch verantwoord om klanten te misleiden met prijsstunts. Ieder bedrijf heeft zijn eigen ethiek. Promotie Het doel van promotie is de verkoop bevorderen. Bij promotie......

Words: 6646 - Pages: 27

Nursing

...feminism and a political theory of care. Nurs Inq 2002; 9(3): 203–214. 3. Held V. The ethics of care: personal, political, and global. New York: Oxford University Press, 2006. 4. Zwier P and Hamric AB. The ethics of care and reimaging the lawyer/client relationship. J Contemp Law 1996; 22: 383. 5. Sevenhuijsen S. Citizenship and the ethics of care: feminist considerations on justice, morality and politics. London: Routledge, 1998. 6. Robinson F. After liberalism in world politics? Towards an international political theory of care. Ethics Soc Welfare 2010; 4(2): 130–144. 7. Engster D. Care ethics and natural law theory: toward an institutional political theory of caring. J Polit 2004; 66(1): 113–135. 8. Manschot H and Verkerk M. Ethiek van de zorg: een discussie [Ethics of care: a discussion]. Amsterdam: Meppel, 1994 (in Dutch). 9. Gastmans C and VanLaere L. Cirkels van zorg. Ethisch omgaan met ouderen [Circles of care. Ethical dealing with the elderly]. Leuven: Davidsforth, 2005 (in Dutch). 10. Williams F. In and beyond new labour: towards a new political ethics of care. Crit Soc Policy 2001; 21(4): 467–493. 11. Krishnan A. What are academic disciplines? Some observations on the disciplinarity vs. interdisciplinarity debate. Working paper, national centre for research methods, University of Southampton, UK, January 2009. 12. Shneider AM. Four stages of a scientific discipline; four types of scientist. Trends Biochem Sci 2009; 34(5): 217–223. 13. Aram JD.......

Words: 6090 - Pages: 25

Free

... Bijlagen 5 6. Ethische aspecten van onderzoek 5 8. Richtlijnen literatuurverwijzing 8 9. Richtlijnen over opgave geraadpleegde literatuur 8 10. Achtergrondinformatie over methodologie, methoden en technieken 11 Methodologie: positivistisch en interpretatief onderzoek. 12 Kwantitatief onderzoek 13 Voor- en nadelen kwantitatief onderzoek 14 Kwalitatief onderzoek 15 Diepte-interviews 15 Groepsdiscussies 16 11. Naslag: een aantal nuttige websites.........................................................................................17 J. Bergkamp MA Ed, samenstelling en redactie Drs. R. Boerman (ethiek) Drs. A. Emans (lay-out) Verplichte literatuur OF 1 OF 2, EN 3 1. Kallenberg e.a. (2007) Ontwikkeling door onderzoek, een handreiking voor leraren, ISBN: 978 90 06 95512 5 2. Harinck, F (2009) Basisprincipes Praktijkonderzoek, ISBN-13: 9789044124279 3. APA-bronvermelding: http://www.uvt.nl/diensten/lis/instructie/apa.pdf Aanbevolen onderzoeksmethodologische sites: • zie pp. 17-19 van dit document • www.xs4all.nl/~josbergk • van Vugt, J (2007) Observeren: http://www.xs4all.nl/~josbergk/rt/observeren.doc Richtlijnen voor kopiëren uit eigen eerder werk Je werkstuk is de vrucht van jouw individuele arbeid. Het is ook origineel, d.w.z. dat het geen onderdelen mag bevatten (van méér dan 10......

Words: 6814 - Pages: 28

Sv Boeije

...toegestaan | Gedownload door Wailon Tai (wailon_tai@hotmail.com) Werving en toegang Hoe krijgen onderzoeker toegang tot het veld dat ze willen onderzoeken en hoe vinden ze hun deelnemers? Methodes van werving zijn zeer divers. Je kunt hier dezelfde methodes gebruiken als in andere vormen van onderzoek, zoals het plaatsen van advertenties in tijdschriften of op internet. Ook kunnen onderzoekers hun mogelijke deelnemers opzoeken of groepen of organisaties aanschrijven. Een andere strategie is de snowball of netwerk sampling: hierbij wordt oorspronkelijk aantal deelnemers gevraagd voor namen van anderen. Deze methode is vooral effectief wanneer er een gevoelig onderwerp wordt onderzocht. Hoofdstuk 3 – Ethiek in kwalitatief onderzoek Ethiek in sociale onderzoek Ethiek in sociaal wetenschappelijk onderzoek is een erg breed terrein. Het gaat erom dat onderzoekers ethische gedragsregels volgen zodat ze geen andere schaden en hun zelf beschermen. Ethische principes Er zijn bestaan meerdere kaders die een leidraad bieden voor ethische keuzes in wetenschappelijk onderzoek, maar deze leggen allemaal andere accenten. Toch zijn er ook enkele gemeenschappelijke principes. Eén zo’n wetenschappelijk principe is: weldadigheid/weldoen. Dit is een ‘paraplu principe’ dat refereert naar het maximaliseren van de goede uitkomsten voor de wetenschap, mensheid en de individuele deelnemers, terwijl tegelijkertijd wordt gestreefd naar minimalisering van onnodige schade, risico......

Words: 21658 - Pages: 87

Media

...and effects on local communities. In: Contreras, M. E. (Ed.). Corporate social responsibility in the promotion of social development. Experiences from Asia and Latin America. Washington: Inter-American Development Bank. Henriques, A. & Richardson, J. (2004). The triple bottom line, does it all add up? Assessing the sustainability of business and CSR. Londen: Earthscan. Hoeken, H., Kardol, T. & van der Rijt, R. (2007). Communicatie over corporate social responsibility: een marketinginstrument. Ad Rem: Tijdschrift voor zakelijke communicatie, 21(5), p. 1-5. Johnson, G. & Scholes, K. (2002). Exploring corporate strategy, tekst and cases. New York: Financial Times Prentice Hall. Verstraeten, J. & Van Liedekerke, L. (2008). Business en ethiek. Spelregels voor ethisch ondernemen (8ste druk). Leuven: LannooCampus. Online n.d. (2012). Going Banana’s. The economist. Geraadpleegd op 28 oktober op het World Wide Web: http://www.economist.com/node/21551500. n.d. (2013). Protecting precious eco-systeem. The Rainforest Alliance. Geraadpleegd op 5 november op het World Wide Web: http://www.rainforest-alliance.org/multimedia/chiquita. 20 ...

Words: 5268 - Pages: 22

Organisatie En Management

...de mederwerker, * De X-Y –theorie, * Het lijderschapsdiagram, * Het driedimensionale model van leiderschapsstijlen, * Situationeel lijderschap. * zelfleiderschap Verder ging het hoofdstuk over dat het persoonlijk functioneren sterk bepaald wordt door de wisselwerking van het werk en het privé-leven van de manager. Aandacht is besteed aan ondernemerschap. De laatste jaren staan ethische aspecten van het ondernemen en het managen steeds meer in de belangstelling. Veel organisaties kennen doelstellingen, waarbij ze acih hebben laten leiden door ethische motieven en waardoor ze aich duidelijk profileren ten opzichte van hun omgeving. Vier visies zijn ter sprake gekomen: * utilitaristische visie op ethiek * individuele visie op ethiek * rechtvaardigheidsprincipe * moreelrechtelijke visie. Bij het communiceren van een manager wordt een aantal informatierollen onderscheiden: * de antennerol: De manager moet zo veel mogelijk informatie opvangen uit de omgeving * de rol van de informatieverspreider: de manager zal informatie doorgeven aan organisatieleden * en de spreekbuis: de manager speelt een belangrijke rol bij het bepalen van de strategie van de organisatie De informatiebehoefte van de manager wordt bepaald door * de soort managementfunctie, * het managementniveau, * en de persoonlijke managementstijl. BESLUITVORMING In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het belang van......

Words: 1974 - Pages: 8

Business En Ethiek

...BUSINESS EN ETHIEK Hoofdstuk 1: bedrijfsethiek in het spanningsveld tussen persoonlijke en institutionele verantwoordelijkheid.............................. 4 Inleiding: algemene beschouwingen over bedrijfsethiek..................................................... 4 1. 1 Bedrijfsethiek vanuit het standpunt van de ethische ondernemer.............................. 4 1.1.1 Bedrijfsethiek als ‘science des moeurs’: wetenschappelijke studie van het feitelijk moreel gedrag ................................................................................................... 5 1.1.2 Bedrijfsethiek als normatieve ethiek ............................................................... 5 1.2 De ethische onderneming ....................................................................................... 9 1.2.1 Het statuut van de onderneming.................................................................... 10 1.2.1.1 Een sociologische kijk: van organisatie naar instituut................................ 10 De dierbare organisatie......................................................................................... 10 Institutionalisering als routine............................................................................... 10 Internationalisering als interne waardecreatie ....................................................... 11 1.2.1.2 Een economische kijk op de onderneming................................................. 11 Het ondernemingsbegrip verruimd......

Words: 12394 - Pages: 50

Clothing Accessories | Nighteye H7 160W LED Fog Light Bulbs Car Driving Lamp DRL 6500K White High Power | Hamlet (28)