Drept

In: Historical Events

Submitted By cospop54
Words 4506
Pages 19
1. PATRIMONIUL
1.1. Noţiuni generale 1.2. Caracterele juridice ale patrimoniului 1.3. Funcţiile patrimoniului 1.4. Drepturi reale şi drepturi de creanţă Obiectivele specifice unităţii de învăţare Rezumat Teste de autoevaluare Bibliografie minimală

Obiective specifice:

La sfârşitul capitolului, vei avea capacitatea: • • • să defineşti noţiunea de „patrimoniu”; să identifici caracterele juridice şi a funcţiile acestuia; să expui noţiunea şi clasificarea drepturilor reale şi de creanţă.

Timp mediu estimat pentru studiu individual: 5 ore

1

Ioan Apostu

Patrimoniul

1.1. Noţiuni generale
Dreptul civil studiază raportul juridic civil, privit prin elementele sale structurale. Raportul juridic civil este prin definiţie o relaţie socială reglementată de norma juridică civilă. Aşa cum s-a studiat în anul I, el are un caracter dublu voliţional, în sensul că două voinţe prefigurează relaţia socială şi anume, voinţa legii exprimată prin norma juridică şi voinţa subiectelor exprimată prin acte şi fapte juridice (Beleiu, 1992, pp. 61-63). Elementele structurale are raportului juridic civil, sunt trei, şi anume: a) subiectele; b) conţinutul; c) obiectul raportului juridic civil. Subiectele raportului juridic civil sunt persoanele fizice şi juridice între care se stabilesc drepturile şi obligaţiile civile (Costin, 1982, p. 135).

Conţinutul reprezintă drepturile subiective şi obligaţiile corelative care revin subiectelor iar obiectul raportului juridic civil este însăşi acţiunea sau abstenţiunea la care este îndreptăţit subiectul activ şi la care este îndatorat subiectul pasiv (Cosmovici, 1989, p. 70). Datorită strânsei corelaţii ce există între conţinutul şi obiectul raportului juridic civil studiul lor se face concomitent, astfel încât referindu-ne la drepturile subiective şi la obligaţiile ce le corespund vom evoca şi problemele care ţin de obiectul lor…...

Similar Documents

Conta

...achizitionarii unui procedeu de intelegere si a unor cunostinte stiintifice sau tehnice noi.-->Cheltuielile de cercetare(fundamentala)nu tb req in activul bilantier=>cheltuiala in CPP Brevetul=drept exclusiv de a folosi,realiza sau vinde un produs sau un serviciu. Licenta reprezinta dreptul de a exploata pe o per det rez unui brevet. Marca=ch pe care intrep le angajeaza cu scopul de a-si delimita produsele si serviciile de cele oferite de terti Fond comercial=diferenta intre pretul platit de cumparator si val de piata a activelor nete ale soc cumparate(A-dat). Stocurile sunt active circulasnte detinute pt a fi vandute pe p-arcursul desfasurarii normale a activit;in curs de productie in vederea vanzarii in aceleasi cond ca mai sus;sau sub forma de materii prime,materiale si alte consumabile ce urmeaza a fi folosite in proc de productie sau pt prestarea de servicii Veniturile=majorari ale beneficiilor eco in cursul per contabile3 sub forma intrarilor de active sau a maririi val activelor sau a diminuarii datoriilor,care au drept rezultat cresteri ale capitalurilor proprii,altele decat cele legatre de contributiile participantilor la capitalurile proprii., Cheltuielile=scaderi ale beneficiilor eco in cursul per contabile,sub forma unor iesiri/epuizari ale activelor sau a suportarii unor datorii,care au drept rezultat reduceri ale capit propriu,altele decat cele legate de distribuirea catre participantii la capit propriu....

Words: 307 - Pages: 2

Drept

...I i; |: t I i I I i [pic] CUVÂNT ÎNAINTE „Drept diplomatic" este un curs universitar conceput ca o expunere şi o analiză a normelor dreptului internaţional, care asigură desfăşurarea acelei activităţi menite să promoveze interesele externe ale unui stat. Diplomaţia este privită, de cele mai multe ori, cu admiraţia pe care o poate da ceremonialul desfăşurării ei. în fond, ea este o activitate zilnică, tenace, migăloasă, plină de neprevăzut şi mister. Poate, oare, un diplomat să gândească un scenariu pentru a promova politica statului său care să se armonizeze cu cea a interlocutorului său? Strădania diplomaţilor este de a se convinge zilnic şi a se informa pe baza unor documentări atente, care sunt interesele reciproce ale statului lor şi ale statului în care sunt trimişi, permanent sau temporar, pentru a acţiona conform cu aceste interese; ei trebuie să lămurească interlocutorii de propriul lor interes, conştientizându-1, dacă aceştia ar fi omis sau neglijat să o facă. Diplomaţia este o negociere permanentă cu statul acreditar; ea nu se desfăşoară numai la masa tratativelor. Diplomatul ştie că a negocia nu înseamnă insistenţa pentru acceptarea unui drept al statului propriu, dacă nu se are în vedere perspectiva unei colaborări, bazată pe reciprocitate. El ştie, în cazul în care interesele nu converg, că strădaniile lui sunt în zadar, căci statele nu au sentimente, ci doar politici de urmat. Diplomatul este de partea baricadei......

Words: 43878 - Pages: 176

History of Romanian Law

...Reform (Miscellaneous Provisions) Act 1970, 33 MOD. L. REV. 534, 536 (1970). LESIJ NR. XVII, VOL. 1/2010 Dan Lupascu, Raluca Gâlea 177 UNELE CONSIDERA II PRIVIND REGLEMENTAREA LOGODNEI ÎN NOUL COD CIVIL ROMÂN1) ùI ÎN UNELE LEGISLA II STR INE Dan LUPAùCU Raluca GÂLEA Abstract Noul Cod civil readuce în peisajul juridic român o institu ie rarisim úi aparent vetust – logodna. Prezentul articol analizeaz evolu ia logodnei, natura juridic , condi iile de fond úi de form , con inutul acestui act juridic sui generis, precum úi aspectele sensibile referitoare la efectele juridice ale logodnei, în special ale ruperii acesteia. De asemenea, sunt prezentate elemente de drept comparat, fiind subliniat în special corela ia dintre efectele ruperii logodnei úi culpa p r ilor în alte sisteme de drept. Cuvinte cheie: logodna, promisiune de c s torie, ruperea logodnei, r spundere, daruri. 1. Introducere Logodna are o vechime considerabil , fiind men ionat chiar în vechiul testament, unde era desemnat prin termenul ebraic „aras”, cu semnifica ia de „angajament de c s torie”2) sau „leg mânt de c s torie”. Sub aspect religios, b rbatul úi femeia logodi i erau considera i deja so úi so ie, f r a avea îns dreptul s între in rela ii sexuale pân la nunt 3). Înc lcarea acestei interdic ii era sanc ionat , dup Vasile cel Mare, cu excluderea de la împ rt úanie timp de 11 ani. Considerarea persoanelor logodite ca úi c s torite atr gea o serie de consecin e extrem de severe. De......

Words: 24974 - Pages: 100

Drept

...Nulitatea actului juridic Nulitatea este sanctiunea de drept civil care lipseste actul juridic civil de efectele contrarii normelor juridice edictate pentru incheierea sa valabila. Altfel spus nulitatea este sanctiunea ce intervine in cazul in care la incheierea actului juridic civil, nu se respecta dispozitiile legale cu privire la conditiile de validitate a actului juridic, indiferent daca sunt conditii de fond (consimtamant, capacitate, obiect, cauza) sau forma (ad validitatem). Deci nulitatea are loc in cazul nerespectarii conditiilor de validitate. Trasaturile caracteristice nulitatii: - este o sanctiune de drept civil; - priveste numai actele juridice, nu si faptele juridice stricto sensu (fapte savarsite fara intentia de a savarsi efecte juridice); - intervine atunci cand sunt incalcate normele juridice care reglementeaza conditiile validitate a actului juridic; - consta in lipsirea de efectele ce contravin normelor juridice edictate pentru incheierea valabila actului juridic, deci nu priveste intotdeauna, actul juridic in intregul lui; - momentul in raport cu care se apreciaza conformitatea actului juridic cu legea este acela al incheierii actului juridic; - pentru stabilirea concordantei sau neconcordantei cu legea a efectelor actului juridic, se recurge la finalitatea legii, in sensul ca actul juridic este lipsit numai de acele efecte care contravin scopului urmarit de dispozitia incalcata. 1. 2. Reglementarea nulitatii. In stadiul actul nu exista o......

Words: 1343 - Pages: 6

Mata

...30-14.50 15,00-16,20 16,30-17,50 18,00-19,20 Sala 514 CONTABILITATE Sala 513 - BAZELE PROGRAMĂRII PE OBIECTE ORA Grupa 601 Grupa 602 Grupa 603 LIBER Grupa 604 Grupa 605 Grupa 606 Sala 514 - ANALIZĂ MATEMATICĂ Sala Sala 516 - CONTABILITATE Sala 426 CONTABILITATE 426 BAZELE PROGRAMĂRII PE OBIECTE Sala 327 - BAZELE PROGRAMĂRII PE OBIECTE Sala 516 CONTABILITATE Sala 516 - ANALIZĂ MATEMATICĂ Sala 518 – MACROECONOMIE Sala 518 – MACROECONOMIE 12,00-13,20 13,30-14,50 MIERCURI 15,00-16,20 Sala 511 - ANALIZĂ MATEMATICĂ Sala 516 - LIMBA ENGLEZĂ II Sala 518 - ANALIZĂ MATEMATICĂ Sala Sala 514 - ANALIZĂ MATEMATICĂ Sala 518 – MACROECONOMIE 426 16,30-17,50 18,00-19,20 ANALIZĂ MATEMATICĂ Sala 426 DREPT - Sala 516 - - LIMBA ENGLEZĂ II Sala 518 – MACROECONOMIE 12,00-13,20 JOI 13,30-14,50 15,00-16,20 16,30-17,50 18,00-19,20 Sala 518 - LIMBA ENGLEZĂ II Sala 220 - BAZELE PROGRAMĂRII PE OBIECTE Sala 327 - BIROTICĂ PROFESESIONALĂ Sala 516 - ANALIZĂ MATEMATICĂ Sala AMF.1 BIROTICĂ PROFESIONALĂ Sala 516 - - LIMBA ENGLEZĂ II Sala 515 - BAZELE PROGRAMĂRII PE OBIECTE Sala 515 - BAZELE PROGRAMĂRII PE OBIECTE Sala 220 - BIROTICĂ PROFESESIONALĂ ZIUA ORA 9,00-10,20 Grupa 601 Grupa 602 Grupa 603 Grupa 604 Grupa 605 Sala 511 - BIROTICĂ PROFESESIONALĂ Grupa 606 10,30-11,50 VINERI 12,00-13,20 13.30-14.50 15,00-16,20 Sala 511 - BIROTICĂ PROFESESIONALĂ Sala 512 – MACROECONOMIE Sala 511 -......

Words: 1633 - Pages: 7

Motivarea Personalului

...MOTIVAREA RESURSELOR UMANE Funcţia de motivare are drept scop stimularea angajaţilor în obţinerea de performanţe. Ea începe cu recunoaşterea faptului că indivizii sunt unici şi că tehnicile motivaţionale trebuie să se adapteze la nevoile fiecărui individ. Cuprinde următoarele activităţi: evaluarea performanţelor, recompensarea angajaţilor şi analiza, proiectarea şi reproiectarea posturilor. Motivaţia individuală este maximă atunci când subordonatul este conştient de propria sa competenţă şi lucrează în cadrul unei structuri care îi solicită şi îi pune în valoare abilităţile. De aceea este necesară elaborarea unei strategii în domeniul motivaţiei personalului. În acest sens se recomandă parcurgerea următoarelor 5 etape: a - analiza teoriilor motivaţionale; b - studierea obiectivelor strategice ale firmei; c - elaborarea variatelor de strategii motivaţionale; d - realizarea de consultări la toate nivelele managementului precum şi între management şi subordonaţi în vederea realizării adaptărilor necesare pentru strategia motivaţională elaborată şi alegerea variantei care va fi implementată; e - aplicarea şi reevaluarea permanentă a strategiei motivaţionale. 1. Evaluarea performanţelor – urmăresşe crearea unor sisteme motivante de apreciere a performantelor angajatilor; Evaluarea performanţelor este necesară din două motive principale: 1.       Permite persoanei să identifice domeniile în care are deficienţe pe care trebuie să le remedieze. 2.       Evaluează......

Words: 2503 - Pages: 11

Contractul de Locatiune

...unui bun în schimbul unei sume de bani sau alte prestaţii, numită chirie (art. 1411 C. civil). Locaţiunea lucrurilor este un contract prin care una din părţile contractante se îndatoreşte a asigura celeilalte folosinţa unui lucru, pentru un timp determinat, contra unui preţ determinat (art. 1411 C.civ.). Locaţiunea lucrărilor este un contract prin care una din părţi se îndatoreşte drept un preţ determinat, a face ceva pentru cealaltă parte (art. 1412 C.civ.). Se consideră locaţiune orice orice concesiune temporară a unui imobil drept o prestaţie anuală, ori sub ce titlu ar fi făcută . O asemenea concesiune nu trece către cesionar nici o proprietate, chiar dacă s-a stipulat contrariul, ceea ce va fi fără nici un efect (art. 1414 C. civ.). Conform art. 1413 C. civ. locaţiunile sunt de mai multe feluri şi au regulile lor proprii. Locaţiunea „edificiilor şi aceea a mişcătoarelor” se numeşte închiriere. Locaţiunea fondurilor rurale se numeşte arendare. Locaţiunea muncii şi a serviciului se numeşte prestaţia lucrărilor. „Luarea săvârşirii unei lucrări drept un preţ determinat, când materialul se dă de acela pentru care se execută o lucrare” se numeşte antrepriză. Noţiunea provine de la verbul din limba latină locare – a închiria (a da cu chirie, în arendă). În limba latină există şi verbul conducere – a lua cu chirie, motiv pentru care contractul este denumit locatio – conductio. În limba română noţiunea de locaţiune se foloseşte......

Words: 7150 - Pages: 29

Medical Signal

...inimă până la vârful degetului. Unda R aproximeanză sistola ventriculară, adică momentul 5    când pulsul a fost generat. Vârful pulsului de presiune înregistrat cu traductorul fotoelectric la nivelul degetului aproximează timpul la care de sosire a undei. b) Cu ajutorul unei rigle se măsoară distanţa de la sternul subiectului la umărul drept şi se trece în Tabel 6.2; c) Se măsoară distanţa de la umărul drept la deget şi se trece în Tabel 6.2; d) Se adună datele de la punctele b) şi c) şi se trec în Tabel 6.2; 6    Laborator 6 EIM ELECTROCARDIOGRAMA ŞI ÎNREGISTRAREA PRESIUNII PERIFERICE A SÂNGELUI Fişă de evaluare I. Date şi calcule: Nume_______________________________ Vărstă______ Sex : M / F Înălţime_______ Greutate______ Profilul subiectului: A. Tabelul 6.1. Aplicaţie Măurătoare Delta T BPM Canal ECG ECG PPG PPG PPG ECG ECG PPG PPG PPG ECG ECG PPG Ciclu 1 Ciclu 1 Ciclu 1 Mean 1. Delta T BPM P-P Delta T BPM 2. Delta T BPM P-P Delta T 3. BPM Delta T 7    BPM P-P PPG PPG B. Tabelul 6.2. Distanţa dintre sternul subiectului şi umărul drept Distanţă Distanţa dintre umărul drept şi deget Distanţa totală de la sternul subiectului la deget Timp Viteza Timpul dintre unda R şi următorul vârf al pulsului Viteza=distanţă/time = ..............cm/.................sec cm cm cm sec cm/sec C. Întrebări 1. Sunt valorile din Tabelul 6.1 ale frecvenţei bătăilor inimii similare cu cele ale frecvenţei pulsului pentru fiecare......

Words: 1916 - Pages: 8

Contractul de Arendare

...Contractul de arendare Referat realizat de Hoadrea Bogdan , anul 2 ,grupa 2 , specializarea Drept Profesor Coordonator: Lector univ.dr. Adrian Circa Definire Contractul de arendare , varietate a contractului de locatiune, este un contract prin care una dintre parti, numita arendator, transmite celeilalte parti, numita arendas, bunuri agricole in vederea exploatarii pe o durata determinata si in schimbul unui pret, numit arenda, stabilite de parti. Validitatea contractului 1. Partile contractante. Potrivit legii, partile contractante pot fi persoane fizice sau juridice (art.3 alin.1). a. In calitate de arendator contractul poate fi incheiat de catre proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal al bunurilor care formeaza obiectul contractului (art.2) si care are dreptul la exploatarea agricola a bunurilor respective si are capacitatea, respectiv indeplineste conditiile necesare pentru incheierea contractului de locatiune. Precizam ca, spre deosebire de regulile aplicabile locatiunii, arendasul nu poate avea calitatea de arendator. Potrivit legii, sub sanctiunea nulitatii absolute, arendasul nu poate subarenda, total sau partial, bunurile agricole arendate, chiar daca arendatorul ar fi de acord, fiind interzise si oficiile de arendasi (art.22). Desi legea nu prevede expres, interdictia de a subarenda atrage dupa sine si interdictia de a ceda......

Words: 2241 - Pages: 9

Negociere

...DIPLOMATIA CURS 12-13 DEFINIRE • Notiunea de diplomatie deriva din vechiul cuvant grecesc “diplo” in traducere “dublez”. • Acesta a insemnat actiunea de redactare a diplomelor sau actelor oficiale in 2 exemplare dintre care unul era dat ca scrisoare de imputernicire trimisilor, iar celalalt se pastra la arhiva.Purtatorul unui astfel de dublet se numea diplomat, iar activitatea desfasurata de el diplomatie. • In Dictionarul Oxford se considera ca diplomatia reprezinta conducerea relatiilor internationale prin negocieri ; metodele prin care aceste relatii se reglementeaza ; se realizeaza prin ambasadori si trimisi. • Philippe Cahier defineşte diplomaţia drept „maniera de a conduce afacerile externe ale unui subiect de drept internaţional folosind mijloacele paşnice, îndeosebi negocierea”. DIPLOMAŢÍE 1. Activitate desfăşurată de un stat prin reprezentanţii săi diplomatici, în scopul realizării politicii externe preconizate. ♦ Comportare abilă, subtilă, şireată. 2. Carieră, profesiune de diplomat. 3. Totalitatea reprezentanţilor diplomatici constituiţi în corp. – Din fr. diplomatie. (Sursa: DEX 1998). DIPLOMAŢÍE 1) Totalitate a mijloacelor, metodelor şi formelor de activitate a reprezentanţilor unui stat în alt stat. 2) Totalitate a diplomaţilor unei ţări; corp diplomatic. 3) Funcţie de diplomat. 4) depr. Ansamblu de manevre la care recurge cineva pentru a-şi atinge scopul. (Sursa: NODEX). DIPLOMATIA a) activitate, respectiv conducerea raporturilor......

Words: 3256 - Pages: 14

Drepturi Vivile

...UNIVERSITATEA „DANUBIUS“ DIN GALAŢI DEPARTAMENTUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ ŞI FRECVENŢĂ REDUSĂ FACULTATEA DE DREPT DREPT CIVIL. DREPTURI REALE Anul II, semestrul I IOAN APOSTU Editura Universitară Danubius, Galaţi 2011 © Toate drepturile pentru această lucrare sunt rezervate autorului. Reproducerea ei integrală sau fragmentară este interzisă. Editura Universitară „Danubius” este recunoscută de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (cod 111/2006) ISBN 978-606-533-130-3 Tipografia Zigotto Galaţi Tel.: 0236.477171 Drept civil. Drepturi reale 2 CUPRINS 1. Patrimoniul Noţiuni generale 8 Caracterele juridice ale patrimoniului 9 Funcţiile patrimoniului 11 Drepturi reale şi drepturi de creanţă 13 Obiectivele specifice unităţii de învăţare Rezumat 17 Teste de autoevaluare 18 Bibliografie minimală 18 2. Proprietatea, dezmembrămintele şi apărarea dreptului de proprietate Proprietatea 20 Dezmembrămintele dreptului de proprietate 55 Apărarea dreptului de proprietate prin acţiunea în revendicare 63 Obiectivele specifice unităţii de învăţare Rezumat 70 Teste de autoevaluare 71 Lucrare de verificare 71 Bibliografie minimală 73 Drept civil. Drepturi reale 3 3. Posesia Noţiuni generale 75 Dobândirea, dovada şi pierderea posesiei 77 Calităţile şi viciile posesiei 78 Efecte posesiei 83 Obiectivele specifice unităţii de învăţare Rezumat 95 Teste de autoevaluare 95 Bibliografie minimală 96 4. Modurile de......

Words: 5325 - Pages: 22

Hayek

...FRIEDRICH AUGUST von HAYEK S-a născut la 8 mai 1899 într-o distinsă familie de intelectuali din Viena. A servit pentru scurtă vreme pe frontul italian în timpul primului război mondial. În 1918 a început studiile de drept la Universitatea din Viena, unde în 1921 obţine şi doctoratul în acest domeniu. Cu toate acestea Hayek era interesat mai ales de economie şi psihologie. De aceea, el urmează cursurile lui Friedrich von Wieser, unul dintre membrii renumiţi ai şcolii austriece de economie. În 1923 îşi ia doctoratul în ştiinţe sociale. În 1921, Hayek a contribuit la constituirea unui grup de intelectuali, care se reuneau pentru a discuta texte despre probleme de interes comun. Disciplinele reprezentate erau numeroase şi variate: economia, sociologia, istoria, psihologia, istoria artei, muzica, psihanaliza, fizica şi matematica. Mulţi dintre aceştia se vor reîntâlni la seminarul lui Ludwig von Mises, fondat în 1922. Ca exponent de seamă al şcolii austriece Hayek va împărtăşi ideile acestei şcoli, le va amplifica şi rafina, căutând totodată să atenueze formalizarea extremă, deşi perfectă logic şi matematic, dar neoperaţională în economia reală. După opinia lui Hayek, opinie împărtăşită şi de adepţii săi, ştiinţa economică este un tip de cunoaştere economică şi în acest mod trebuie abordată metodologia economică. Într-o idee mai largă Hayek susţine că metodologia economică îşi asumă sarcina complexă de reflecţie asupra limitelor iminente ale ştiinţei economice. ......

Words: 1478 - Pages: 6

Licenta Publicitate in Social Media

...Ultimul an de facultate este puternic reprezentat de trairi, emotii, pregatiri pentru banchetul de absolvire sau chestiuni ce tin de examene -intr-o masura mai mica ce-i drept !Colegii mei de breasla putini la numar de altfel nu au avut de ales si au inceput deja lucrarile de licenta! Interesant sau nu temele propuse pentru Jurnalism, mai mult inexistente in grila noastra sunt aspecte pe care eu impreuna cu Adriana Pop (colega mea) nu le-am considerat atat de anevoioase datorita faptului ca nici macar cele vehiculate pe internet nu ne-au incantat! Ce tema de licenta ar fi potrivita unui student la Jurnalism, care activeaza in domeniul online de mai bine de un an de zile, daca nu o Licenta care sa trateze subiectul "Publicitate in Social Media"? Da este o tema nu numai de actualitate, ci mai mult o nebuloasa pentru profesorii mei din facultate care imi vor fi comisie examinatoare si eu va trebui "per fortza" sa ii elucidez cu privire la acest fenomen despre care au auzit probabil citind un articol online din presa nationala sau internationala de IT sau Social Media- asta in cazul in care au dat peste asa ceva! Un ajutor de nadejde va fi echipa silkweb din care fac parte si mai mult decat atat, indicatiile profi date de Cosmin! Cum am gandit eu schema pentru licenta? Ca orice lucrare scolareasca definitiile se impun in mod obligatoriu, alaturi de exemple si modalitati de Publicitate in Social Media dintre cele mai edificatoare! In......

Words: 388 - Pages: 2

Teoria Generala a Dreptului

...raportului juridic.................................53 Subiectul 4. Faptele juridice.................................................55 Tema 6. Izvoarele dreptului Subiectul 1. Definiţia izvorului de drept. Izvoarele materiale şi izvoarele formale ale dreptului...........................................56 Subiectul 2. Clasificarea izvoarelor de drept........................59 Tema 7. Sistemul dreptului Subiectul 1. Subiectul 2. Subiectul 3. Subiectul 4. Subiectul 5. Noţiunea sistemului dreptului..........................62 Criteriile constituirii sistemului dreptului........64 Instituţia juridică...............................................65 Ramurile dreptului............................................66 Dreptul public şi dreptul privat.........................69 Tema 8. Realizarea dreptului Subiectul 1. Conceptul realizării dreptului...........................71 Subiectul 2. Formele realizării dreptului..............................72 Tema 9. Interpretarea normelor de drept Subiectul 1. Noţiunea si necesitatea interpretării normelor de drept.........................................................................................79 Subiectul 2. Tipurile de interpretare a normelor de drept....82 Subiectul 3. Metodica interpretării normelor de drept..........84 Tema 10. Elaborarea normelor juridice. Tehnica juridică normativă Subiectul 1. Conţinutul noţiunii de elaborare a......

Words: 28782 - Pages: 116

Future Futcsr

...5 miliarde de sticle : fiecare bărbat, femeie sau copil din lume bea o Coca-Cola pe săptămână. Ce are asta de a face cu noi? .(pauză scurtă, ton ascendent) Păi dacă vrem să progresăm într-un timp mai scurt şi să ne atingem scopurile de dezvoltare globală, trebuie să urmăm inovatorii, din orice sector ar fi ei. Dacă descoperim secretul ubicuităţii brandului Coca-Cola, putem aplica aceeaşi reţetă a succesului pentru bunăstarea publică. Succesul Coca-Cola este marcant. Cunoştinţele dobândite analizându-l pot fi aplicate în programe ce vor salva vieţi nenumărate.(privire semnificativă) Am studiat un timp îndelungat tehnicile de marketing ale Coca-Cola. Rezultatul: am identificat trei lucruri ce pot fi preluate de către orice PR-ist ce are drept miză o cauză filantropică însemnată. .(pauză pentru a suscita interesul) Se folosesc de un feedback continuu, bazat pe date colectate în timpi reali. Antrenează spiritul antreprenorial local şi practică un marketing al excelenţei. În ceea ce priveşte datele, Coca-Cola are un scop bine definit: fiind o companie pe acţiuni, trebuie să obţină profit. Aşadar, folosesc datele ca să îşi măsoare progresul.(urmează o enumerare rapidă,ton alert) E un circuit continuu: află ceva, îl pun imediat aplicare, apoi produsul ajunge înapoi pe piaţă. Astfel, dacă ai fi la conducerea Coca-Cola în Zimbabwe, cu 130 sucursale, ştii cu certitudine unde s-a vandut fiecare cutie/sticlă de Cola, Fanta sau Sprite, (accentează clar fiecare cuvânt) fie că e vorba de......

Words: 1579 - Pages: 7

The Clovehitch Killer | The Night Shift (84) | Canon EOS Rebel SL2 with 18-55mm Digital SLR Camera Kit 2249C002