Case in Finance

In: Business and Management

Submitted By vitbabababa
Words 410
Pages 2
MAHIDOL UNIVERSITY
COLLEGE OF MANAGEMENT

Case in Finance “ Crown Corporation ”

Group Member: FN15C

ไทธัม พัฒนภูมิไท 5550417
ลวิตร ฐกัดกุล 5550423
วรวรรณ ศรีศักดิ์ 5550425
สมชาย กองเกตุใหญ่ 5550427
อดิสัน กันชาติ 5550430

Company’s Background ปี 1960 Crown Corporation ได้เปลี่ยนธุรกิจจากบริษัทเหมืองแร่เป็นผู้รับผลิต superally สำหรับชิ้นส่วนของอากาศยานและผู้ผลิตอลูมิเนียมอย่างครบวงจร เพื่อใช้สำหรับบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ โดยเมื่อปี 1966 ได้เข้าซื้อโรงงานโลหะที่ประเทศอเมริกาชื่อว่า Intalco ภายหลังจากการเข้าซื้อกิจการดังกล่าวทำให้ Crown มีส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้นเป็น 81% และในเวลาต่อมาในปี 1967 จึงตัดสินใจที่จะสร้างโรงงานอลูมิเนียมแห่งที่สองภายใต้ชื่อ Eastalco ซึ่งสามารถเพิ่มรายได้ราว 3-4 ล้านดอลลาร์ และจากสภาวการณ์ที่ภาคอุตสาหกรรมมีการแข่งขันสูงทำให้ Crown ต้องเติบโตและต้องมีกำลังการผลิตที่สูงขึ้นเพื่อครองการเป็นเจ้าของตลาดจนในปี 1969 ทางบริษัทจึงพิจารณาแหล่งจัดหาเงินทุน เพื่อเพิ่มผลผลิตอลูมิเนียมที่ต้องใช้เงินทุนจำนวนมหาศาล สำหรับเป็นเงินหมุนเวียนและขยายกิจการให้ใหญ่ขึ้นและการวางแผนทางการเงินในระยะยาวโดยไม่กระทบกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

การวิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบัน
จุดแข็ง-จุดอ่อน, Five Forces Model และความสามารถในการแข่งขันด้านอื่นๆ ในอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดเล็กหรือขนาดกลาง ล้วนแต่มีการเสนอราคาต่ำกว่าคู่แข่งจึงเกิดการแข่งขันอย่างรุนแรงด้านราคาของสินค้า โดยในแต่ละบริษัทต่างแข่งขันด้านการดำเนินการทุกอย่างเพื่อให้การผลิตสินค้ามีต้นทุนต่ำที่สุด ส่งผลให้ราคาของสินค้าลดลงโดยเฉลี่ยประมาณ 20% ในระหว่างปี 1961 จนถึงช่วงปลายปี 1963 ซึ่งการเสนอราคาจนต่ำกว่าต้นทุนนั้นทำให้ผลกำไรของบริษัททรุดตัวลงจาก 175 ล้านดอลลาร์ ในปี 1956 เหลือเพียง 88 ล้านดอลลาร์ในปี 1960

การวิเคราะห์เชิง Quantitative เมื่อพิจารณาจากสินทรัพย์ จะเห็นว่า มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะส่วนที่เป็นโรงงาน แต่ในขณะเดียวกันบริษัทมีสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นด้วย แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีความต้องการลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วย…...

Similar Documents

Finance Case

...Case 1 Warren E. Buffett, 1995 How is Berkshire Hathaway’s business composition from Exhibit 1 different or similar today? Be specific. Provide an overall statement to describe Berkshire Hathaway’s performance over time compared to the S&P 500. Can you discern a trend in the investment decisions of Mr. Buffett and are his decisions consistent with the principals learned from his mentor Dr. Graham? Based on the types of company’s that BK now owns, have the Acquisition Criteria been held to, modified, expanded upon? Is there something more to his theories? Comment on the quote “all you need to know to become a successful investor is two courses, (1) A course on how to value companies and (2) a course on human behavior”. How does Buffet’s philosophy statements on page 19 and 20 compare to what you have learned so far in your other management classes or personal experiences? What does the advice that Buffet gave the University of Florida students mean to you? Select 2 quotes on page 22 and comment on why they are meaningful to you. How has Mr. Buffet taken advantage of the recession of the past 4 years? Comment on Mr. Buffet’s quote “We simply attempt to be fearful when others are greedy and to be greedy only when others are fearful”. By use of research, how has Buffet and his company applied this statement with their current actions? Case 2 INTUIT Your textbook on page 19 makes reference to the fact that most entrepreneurs......

Words: 949 - Pages: 4

Finance Case

...Ben & Jerry's Homemade ice cream Inc. Tutor’s Introduction This case study comes from the second edition of Business Strategy: an introduction published in 2001. It is very readable and interesting, providing students with insights into how two entrepreneurs who set up an ice cream shop in a renovated petrol station became the names behind one of the most well-known ice cream brands around the globe. Students will find out how Ben and Jerry tackled the almighty (at the time) Pillsbury and Häagen-Dazs, how they developed a brand to distinguish them from competitors which included a focus on people and giving back to society, and how they successfully used PR to come up trumps in the ‘ice cream war’. At the end of the case study you will find a series of questions for students to get them thinking critically about Ben & Jerry’s strategy from its humble beginnings to where it is now. The case also provides the opportunity for students to conduct research into the current state of play. They could find out how Ben & Jerry’s have further developed their brand and product offerings (they now have ice cream counters in cinemas, they offer a full selection of Fair Trade ice creams, etc.) and what competition they now face, if any. Students will find it helpful to read chapter 20 on social responsibililty and business ethics. They could also use this longer case study as a springboard for their work on the Strategic Planning Software (SPS), to which they have free access......

Words: 2418 - Pages: 10

Finance Case

...debt shown in case Exhibit 3? How much potential value, if any can American Home Products create for its shareholders at each of the proposed levels of debt? A combination of business risk and financial risk shows the risk of an organization’s future return on equity. Business risk is related to make a firm’s operation without any debt, whereas financial risk requires that the firm’s common stockholders make a decision to finance it with debt. a) American Home Products has been operating on four main lines of business that are less uncertainty about product demand; for example, one of its business lines is food products because whenever people buy foods. It means that AHP’s business risk is low. As mentioned above, if a firm does its operation activities regularly without leverage, it means that its business risk is not significant high. Thus, ratio of cash to total assets is calculated by following: Figure 1 Proportion of cash and total assets, 1976-1981 ($ in millions) | | | | | | | |   | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | Cash | 729.1 | 593.3 | 493.8 | 436.6 | 322.9 | 358.8 | Total Assets | 2,588.5 | 2,370.3 | 2,090.7 | 1,862.2 | 1,611.3 | 1,510.9 | Proportion | 28.2% | 25.0% | 23.6% | 23.4% | 20.0% | 23.7% | According to Figure 1, AHP’s cash was about 23% of total assets, rose constantly since 1978 to 1981, and reached 28.2% in 1981; thus, it has enough cash flow to finance its......

Words: 1743 - Pages: 7

Mini Case for Finance

...4/27/2003 CHAPTER 4 MINI CASE SITUATION Assume that you recently graduated with a major in finance, and you just landed a job as a financial planner with Barney Smith Inc., a large financial services corporation. Your first assignment is to invest $100,000 for a client. Because the funds are to be invested in a business at the end of 1 year, you have been instructed to plan for a 1 year holding period. Further, your boss has restricted you to the following investment alternatives, shown with their probabilities and associtated outcomes. Barney Smith's economic forecasting staff has developed estimates for the state of the economy and its security analyst have developed a sophisticated computer program which was used to estimate the rate of return on each state of the economy. Alta Industries, Inc. is an electronics firm; Repo Men Inc. collects past due debts; and American Foam manufactures mattresses and various other foam products. Merril Finch also maintains an "index fund" which owns a market-weighted fraction of all publicly traded stocks; you can invest in that fund, and thus obtain average stock market results. Given the situation as described, answer the following questions. State of......

Words: 2568 - Pages: 11

Case Study for Finance

...Orhun Akbulut Case 1 PLRe88 Case Based Course in Finance 1,2) Stock Rate | Total Dividend,2003 ($) | 5-yr Dividend Growth (%) | Beta | Price ($) | Ke | Intrinsic Value ($) | 1 | 0.95 | 0.58 | 0.74 | 14.89 | 0.1002 | 10.122 | 2 | 0 | -100 | 2.3 | 29.02 | 0.2250 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.89 | 18.83 | 0.1922 | 0 | 4 | 1.25 | 8.50 | 1.31 | 93.48 | 0.1458 | 22.306 | 5 | 0.78 | 1.25 | 1.52 | 67.29 | 0.1626 | 5.270 | 6 | 0.06 | -9 | 1.04 | 3.28 | 0.1242 | 0.25 | 7 | 0 | -100 | 1.99 | 9 | 0.2002 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.89 | 55.91 | 0.1122 | 0 | 9 | 6.22 | 0.98 | 1.06 | 98.47 | 0.1258 | 54.14 | 10 | 1 | -0.48 | 1.76 | 43.07 | 0.1818 | 5.33 | 11 | 0 | -100 | 0.91 | 37.55 | 0.1138 | 0 | 12 | 0.25 | 2.10 | 1.8 | 38.30 | 0.1850 | 1.57 | 13 | 0.98 | -2 | 0.82 | 76.33 | 0.1066 | 7.6 | 14 | 2.25 | 4 | 1.12 | 67.09 | 0.1306 | 25.82 | 15 | 5.8 | -8 | 0.99 | 193.05 | 0.1202 | 26.65 | 16 | 1.02 | 13 | 1.01 | 38.33 | 0.1218 | -140.55 | 17 | 6 | 5 | 0.67 | 71.11 | 0.0946 | 141.26 | 18 | 0 | 0 | 1.11 | 9.23 | 0.1298 | 0 | 19 | 1 | 9 | 0.78 | 19.35 | 0.1034 | 81.34 | 20 | 0 | -100 | 1.2 | 29.92 | 0.1370 | 0 | 3) The differences between intrinsic values and the actual market prices are caused by characteristics and complexity of the markets. Because of the fact that some stocks did not pay any dividend at all and the value is related to the divident that has been paid in 2003, the intrinsic value formula will return zero and this endangers the formula’s......

Words: 688 - Pages: 3

Cases in Finance

...Case 41, MoGen, Inc. – Finance 675 David Biggs, Amanda McAllaster, Jake Unruh, Andy Rao Background Information MoGen is a leading company in the recently surging biotechnology industry that specializes in human therapeutic drugs that help offset the damaging effects of chemotherapy for cancer patients. The business model for all biotech companies is fairly similar: through extensive R&D, create new medical drugs, obtain FDA approval and product patents and launch them into the market. In order to achieve profitability and increase the likelihood of FDA approval for their various projects, MoGen must ensure a consistent supply of cash to fund R&D efforts and maintain financial flexibility in the face of the high levels of uncertainty that the industry as a whole faces. The biotech industry is truly what one would describe as a high-risk, high-reward venture. Because Mogen and the rest of the industry faces strict and rigorous standards set by the FDA, projects often fail or have extremely long lead-times, making investments riskier and additional compensation a must compared to most other industries. Many research efforts lead to failed projects due to FDA rejection and other projects face the threat of “biosimilars,” which are essentially copies of the drugs, once the product reaches the end of the patent-protection period. At the time, MoGen had several drugs that faced the threat of biosimilar competition in Europe, all due to patent......

Words: 2077 - Pages: 9

Corporate Finances Case Study

...Corporate Finances Case Study Negative Cash Flow This is the phenomenon most common with the business when they experience several expenditures that surpass the earnings of the business thus resulting into a deficit in meeting some of the business financial obligations. This situation is most common with the business in the first and second years (Ross, Westerfield & Jordan, 2011). When the situation arises, some businesses will resort to loans and equity financing as a way of mitigating the crisis of the business. With view of the Mason Corporation, a prognosis can be done to see into it that the business will be in a financial crisis given the financial trend observed. In this case, the business has to take some precautionary measures to cushion the business form such financial meltdown. In a business, it does not matter the amount of profit your company is making in a day, a month or quarterly, the most important thing to ensure is the continuity of the cash flow of the business. In this case a cash flow forecast is important and an integral part of any business successes. Without doing the forecast, one is destined to have problems in paying suppliers as well as meeting the basic business financial obligation and this will results into failure of the business to operate (Ross, Westerfield & Jordan, 2011). In this regard based on the information of the cash flow of the business, there are several options open for the business to evade the financial crisis. There......

Words: 867 - Pages: 4

Guideline for Budget/Finance Case

...Budget/Finance Case Cost Management Cost information is required both for short – term and long – run managerial problems. Differential costs are of particular use in short – term problems which are non – repetitive, one time, and ad – hoc problems. The following are the most common short – term problems and areas where differential cost analysis may be deployed (ICAI, 2014). 1. Accept – or – reject special order decisions. 2. Make – or – buy decisions. 3. Sell – or – process decisions. 4. Reduce – or – maintain price decisions. 5. Add – or – drop product decisions. 6. Operate – or shut down decisions. If Economic Order Quantity and safety stock are well balanced that will minimize the total costs. The term wastage represents that portion of material which is lost in storage, handling and in manufacturing process. It does not have any recoverable value. It may be invisible or invisible form. Control of wastage: For control of wastage, allowance for normal waste should be made on the basis of technical factors, special features of the material, nature of process and product and past experience, if any. Actual yield and wastage should be compared with anticipated figures of yield and wastage. Appropriate action should be taken to rectify the situation in the case of variation. Responsibility should be fixed on storage, purchasing, maintenance, production and inspection staff to maintain standards. A systematic procedure of feedback of......

Words: 1131 - Pages: 5

Finance Case

...FINANCIAL MANAGEMENT PAPER Name: Class Time: 3:20PM. Case Study: Google Company Name: Google Inc. Traded As: NASDAQ:GOOG; NASDAQ: GOOGL Industry: Internet, Computer Software, Telecom Equipment Founded on: September 4, 1998 Founders: Larry Page, Sergey Brin Headquarters: Mountain View, California, USA Area Served: Worlwide Revenue: $59.825 billion (2013) Net Income: $12.92billion (2013) Employees: 40, 829 Of the thousands of stocks one can invest in, there is only a handful that you can rely on. Google is one of those companies. Introduction Google is an American Multinational Corporation founded by Larry Page and Sergey Brin. Google has a wide range of products and services including search engines, software, advertising and cloud computing. The company gets most of its profits from a service called ‘ADWords’ which is an online advertising service that places ads on search queries. Google’s total advertising revenues amount upto $42.5 billion which is a significant chunk of the total revenues. Google was initially set up as a private company in in September 1998 and later it went public in August 2004. Even though the company went public and the founder’s only own 14% of the company now however they still control 56% of the stockholder voting power through super voting stocks. Google has grown rapidly since it has been incorporated. Google initially just offered its flagship search engine however a series of mergers and......

Words: 1145 - Pages: 5

Finance Case

...Executive Summary In the case GE Capital Canada, Clark Carriers submitted a request for a loan of $270000. It was confirmed first that Clark Carriers met the minimum requirements set out by the commercial equipment financing division of GE for loans. Cash flow was analyzed to ensure that Clark Carriers had sufficient cash flow from operations to make payments on current loans. The projected financial statements of 2003 were created and analyzed to include the new potential loan to display how the new equipment and contract would benefit Clark Carriers’ financial position. Then the financial ratios were analyzed to ensure that Clark Carriers was in fact efficient in its profitability, liquidity, stability, efficiency and growth in which they proved to achieve positive outcomes in all areas, especially profitability. After all of the analyzing of all of these aspects of Clark Carriers, the decision on the matter was that Clark Carriers should be granted the loan from GE Capital Canada and his report should be submitted to the senior account manager. Problem Statement A client that exists at GE Capital Canada, Clark Carriers Ltd. submitted a request to the Commercial Equipment Financing Division of GE for an additional loan amounting to $270000 to finance the purchase of two new freightliner transport trucks, four new mobile satellite systems and four new 53-foot trailers. Assistant account manager Steve Rendl at GE must review Clark Carriers financial situation and have...

Words: 1001 - Pages: 5

Case in Finance

...sizeable finished goods inventory in their stock or at their channel partners. Dell’s build-to-order manufacturing process yielded low finished goods inventory balances. By the mid-1990s Dell’s work-in-process (WIP) and finished goods inventory as a percent of total inventory ranged from 10% to 20%. This contrasted sharply with the industry leaders, such as Compaq, Apple and IBM, whose WIP and finished goods inventory typically ranged from 50% to 70% of total inventory, not including inventory held by their resellers. ________________________________________________________________________________________________________________ Professor Richard Ruback and Research Associate Aldo Sesia prepared this case. HBS cases are developed solely as the basis for class discussion. Cases are not intended to serve as endorsements, sources of primary data, or illustrations of effective or ineffective management. Copyright © 2000 President and Fellows of Harvard College. To order copies or request permission to reproduce materials, call 1-800-545-7685, write Harvard Business School Publishing, Boston, MA 02163, or go to http://www.hbsp.harvard.edu. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, used in a spreadsheet, or transmitted in any form or by any means—electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise—without the permission of Harvard Business School. 201-029 Dell’s Working Capital Dell maintained an inventory of......

Words: 2448 - Pages: 10

Finance Case

...Case 3: Marriot Corporation Marriot公司的投資方案評估運用的是現金流量折現法並計算其相對應的目標率(Hurdle rate),我們以其WACC做為目標率,先預估總體的WACC,又因公司旗下擁有三個事業部:lodging, restaurant 和contract services,因此我們將分別計算三個不同事業部門的WACC數值以方便公司未來應用於其投資方案的決策。 1.求出 Marriot Corporation整體之 WACC:= + 在估算公司的beta值時,通常會使用Hamada公式(=[1+(1−)/]),但在此個案中其負債呈現高成長為非固定常數,與負債融資上升時公司的財務風險會同時上升,因其不符合公式須具備的假設前提,故不可使用。因此決議直接估算整間公司的。 由於債券和股市關聯度較低,且公司償債能力良好(較無倒債風險),所以我們假設 =0,因此, =(E/V)* +(D/V)*=0.59*1.11+0.41*0=0.65 接下來,調整公司的資本結構更趨穩定,目標的資本結構:D/V=60%,E/V=40% =0.65=0.4* +0.6*0,因此, =1.64 無風險利率 | 在考慮通膨與長期投資的情況下,採用30年期公債利率8.95% | 市場風險溢酬 | 採用spread between S&P500 and lon-term U.S. governement bond returns=7.43%,因其最能反映未來30年狀況 | 由CAPM: Re=Rf+ (Rm-Rf) =8.95%+1.64*7.43% =21.14% 假設公司以長期經營為目的,其負債資金成本=30年期公債+公司整體風險溢酬=8.95%+1.3%=10.25%,且稅率為44%的條件下可得: 公司整體的WACC=(1-t)*Rd*(D/V)+Re*(E/V) =(1-44%)*10.25%*60%+21.14%*40% =11.9% 2.分別求出 Marriot Corporation三個事業部門之 WACC: a. lodging部門:目標的資本結構:D/V=74%,E/V=26%   | levered beta | E/V | Asset Beta | Weight(revenue的比重) | Weighted Beta | Hilton | 0.76 | 86% | 0.6536 | 23% | 0.150328 | Holiday | 1.35 | 21% | 0.2835 | 50% | 0.14175 | La quinya | 0.89 | 31% | 0.2759 | 5% | 0.013795 | Ramada | 1.36 | 35% | 0.476 | 22% | 0.10472 | | | | | sum | 0.41 | (1) 0.41= *26%+0*74%, Be=1.58 (2)由CAPM,Re=8.95%+1.58*7.43%=20.69% (3) Rd=8.95%+1.1%=10.05% (4) WACC=(1-44%)*10.05%*74%+20.69*26%=9.54% b. Restaurant部門:目標的資本結構:D/V=42%,E/V=58% | levered beta | E/V | Asset Beta | Weight(revenue的比重) | Weighted......

Words: 485 - Pages: 2

Cases in Finance

...balance of the company and the stock price had recently fallen from $7 to $5.50 per share. Jay knew that the shareholders would be very concerned and possibly irate. He was also sure that his boss, Joe Mathis, would have to 2 Case 1 Signal Cable Company come up with some feasible answers and suggestions as to how the liquidity problems could be alleviated. This concern was primarily important since the firm had been expecting to raise some short-term capital in the immediate future. Jay's expectations were fulfilled when Joe called him up and asked him to prepare a report explaining the financial condition of the firm. Table 1 and 2 present the Income Statement and Balance Sheet for the recent two years. T able 1 Income Statement 2004 2003 Net Sales 2,050,000 1,678,894 Cost of Goods sold 1,537,500 1,343,115 Depreciation 79,000 51,000 Selling & Administrative Expenses 40,000 32,945 Earnings Before Interest and Taxes 393,500 251,833.8 Interest Paid 155,000 44,000 Taxable Income 238,500 207,833.8 Taxes (40%) 95,400 83,133.52 Net Income 143,100 124,700.3 42,930 37,410.08 100,170 87,290.2 Dividends Addition to Retained Earnings Case 1 Signal Cable Company Table 2 Balance Sheet 2004 2003 5,000 40,000 ASSETS Cash 540,000 200,000 Inventories 1,300,450 650,000 Total Current......

Words: 10924 - Pages: 44

Mci Finance Case

...MCI COMMUNICATIONS CORPORATION Introduction In 1982, the Justice department ordered the separation of ATT into local subsidiaries. MCI was one of the main competitors of AT&T and the impact of this new competition on MCI was uncertain. In this case the financial impact of this increased competition will be analyzed. Analysis of External Financing Needs for MCI from 1983 to 1989 Please see Exhibit 1 and Exhibit 2 MCI’s external needs will keep increasing over the next few years as the operating margins would shrink because of higher competition & higher access charges. In order to increase its market share, MCI would need to continue investing huge capitals in its network. As per exhibit 9 of the case, it is anticipated that MCI will increase its market share to 20 % in the next 6 years. The telecom industry is very capital intensive and in 1983 required $1.15 worth of investment in fixed plant & equipment for each extra $1 of revenue; that is first you have to build the network before you can sign up customers. The operating margin is expected to stabilize at 15% by 1990. But they are expected to vary substantially based on competition. It can go up to 22% or go down to 8%. Types of securities which were issued by MCI (1972-1983) 1. 2. 3. 4. 5. Common Stock Common Stock with warrant Convertible cumulative preferred stock - Cost Around 12.27 Debentures – Cost around 15% Convertible debenture – cost around 10% MCI initially issued equity in 1972 and later it......

Words: 1587 - Pages: 7

Marriot Case Corporate Finance

...Advanced Corporate Finance Marriott Case 1.The WACC for Marriot Corp is 10.68% if taken alone. Another way would be to use the standardized weights of all the other divisions lodging,restaurant and contract services WACC . This gives us a WACC of 10.21% for the Entire Entity. a.The risk free rate used was 4.58% (Long Term Us Government Bond Returns 1926-1987) as these represent an asset of similar risk and longevity(Lodging can be considered to be a long term business).The Market Risk used was the S&P 500 composite(1926-1987) which was 12.01% .The risk premium in this case turned out to be Market Risk-Risk Free = 7.43% 2. If they are opening a new restaurant or lodging facility one can use Mariotts WACC to decide whether to go ahead with the project proposal or not. 3.Lodging Division WACC = 9.17% , Restaurant Division WACC=11.83% a.For all the divisions the risk free rate used was 4.58% (Long Term Us Government Bond Returns 1926-1987) as these represent an asset of similar risk and longevity.The market risk and market risk premium used for all cases was the S&P index 12.01% and 7.43% respectively. b.Cost of Debt : Marriot Marriott =8.95%(Debt Equivalent 30 Yr Maturity) + 1.3% (Premium)=10.25% Lodging =8.95%(Debt Equivalent 30 Yr Maturity) + 1.1% (Premium)=10.05% Marriott and Lodging were considered to long term business with a shelf life of 30 years Lodging =8.72%(Debt Equivalent 10 Yr Maturity) + 1.4% (Premium)=10.35% Contract =8.72%(Debt......

Words: 458 - Pages: 2

ZEDGE Ringtones and Wallpapers patched apk free download | Australia Top Mp3 Music Chart (03 Dec 2018) | History Essay Topics