Blah

In: Business and Management

Submitted By notreal
Words 2801
Pages 12
The Unit Factor Method for Physiology Questions

Many laboratory questions in this physiology course will require you to perform a mathematical calculation. For example, “Dr. Gomez orders 0.08 grams of medication for a patient. Each pill contains 0.003 grams of the medicine. How many pills will the patient need?” This problem may seem difficult at first but there is a problem-solving method called the unit factor method that will guide you, step by step, to the correct answer. This method is sometimes also called the “dimensional analysis” method.

A) Numbers and units

Any value or quantity in a problem has two parts: A number and a unit. For example,

0.08 grams

The number The unit

The unit tells you what type of thing you are talking about. The number tells you how much of that thing you are talking about.

B) Making unit conversion factors
What is a unit conversion factor? A unit conversion factor is anything that relates one quantity to another quantity. For example, the phrase “60 seconds per minute” is a unit conversion factor because it relates seconds to minutes. “Peaches are $1.50 a pound” is unit conversion factor that relates pounds of peaches to dollars. “Four legs per dog” is a unit conversion factor that relates legs to dogs. Unit conversion factors are important because they are what you use to solve medication problems, like the Dr. Gomez medication problem given at the start of this handout.

All unit conversion factors can be written as a fraction, with one quantity on top of the fraction and the other quantity on the bottom of the fraction. For example, the unit conversion factor “60 seconds per minute” can be written as:

60 seconds 1 minute

Notice that the word “per” tells you what goes above and what goes below the fraction line. Whatever comes before the word “per” always goes…...

Similar Documents

Blah

...Blah......

Words: 381 - Pages: 2

Blah Blah Blah

...Tiffany Marshall English 101 November 20th, 2012 Bacardi, The Life of The Party! Many businesses today promote their products and get them noticed through advertising. There are different ways of advertising, like commercials or just a page in a magazine. In 2011, more than $400 billion was spent in just advertising. A good portion of that is for alcohol ads. Bacardi spends approximately $100 million a year on advertising. Bacardi is the largest family/privately owned alcohol company in the world today (Andrew Sorkin_). I would say Bacardi’s advertising plays a big part in making them as successful as they are. Before I talk about their advertisement, you’re probably wondering who the Bacardi’s are and how they became as successful as they are today. The Bacardi’s are one of the most successful rum companies in the world today. The company has been a part of the family for many of generations. According to Suzanne Mcgee, the company was first founded by Done Facundo Bacardi and then just went down the line from there (1). They fled from Cuba after being exiled from the leader of Cuba and went to about 18 different countries before they finally ended up and stayed in Puerto Rico (1). They said that being exiled led them to strive and drive to expand their business (1). Although Puerto Rico was their main site of production faculty, Bermuda is the location of their legal headquarters (1). Ever since they had started their business, they have been on top as one of the......

Words: 1565 - Pages: 7

Blah Blah Blah

...Isabel Montelibano WIKAKUL A51 ------------------------------------------------- 11007710 ------------------------------------------------- AB-OCM ANG BABAE SA SEPTIK TANK Sa kasalukuyan ng lipunang Pilipinas, may mga hindi mapapahintulutang isyu tulad ng kahirapan at child trafficking na nangyayari. Saganap na nangyayari ang mga isyung ito, paminsan binabalewala o mas lalo na ay nanging bahagi na ng ating kultura. Sa benepisyo ng iba, tulad ng mga film makers – ginawan nila ng paraan maobserbahan ang mga isyung lumalaganap sa ating lipunan. Minamanipula nitong mga film maker ang mga isyu na ito sa paglikha ng mga temang karapatdapat sa kanilang script ng pelikula. Isang halimbawa ay ang pelikulang Ang Babae Sa Septik Tank - isang pelikula na tungkol sa tatlong naghahangad na film makers na gustong gumawa ng higit na magaling at perpektong pelikula tungkol sa mga problemang hinaharap ng lipunang Pilipinas. Akalain mo na ang motibo ng mga film makers na lumikha ng peikula ay para mabuklat ang mga mata ng mga manonood ngunit sa kasamaang-palad ay ginamit lang nila ang pagsisimpatiya para kumita ng pera at manalo ng mga karangal dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Sa aking opinyon, ang nangungunang tema ng pelikula ay kung papaano nagiging bahagi ng ating kultura ang kahirapan. Ibinahagi ito nung tatlong film maker sa iba’t ibang paraan na kung papaano nila nilikha ang pelikula. Iba iba ang kanilang pinasok na ideya tungo sa paglikha ng pelikula ngunit ang karaniwan sa......

Words: 558 - Pages: 3

Blah Blah Blah

...blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah......

Words: 13609 - Pages: 55

Blah!

...Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah!......

Words: 4137 - Pages: 17

Blah

...a;sjf;klsdjafk;ljsdkl;afjs;kdjf;sdklajf;lasjfk;sdjfkl;sajfkl;sajfk;lasjdfkl;sdjf;klsdajfkl;asjdfkjsakf;jsda;kldfj;sajfkdsjf;asljfaskldjf;ajfasdk;ljfasdl;kfj BLAHBLABLAJDKLJF:Dljfd;safjsdk;ajfasdk;jfsdkfjsk;jfsdkl;jf;skajfsdkl;ajfsl;akjfksd;ajfskl;djfskl;ajfka;sjf;klsdjafk;ljsdkl;afjs;kdjf;sdklajf;lasjfk;sdjfkl;sajfkl;sajfk;lasjdfkl;sdjf;klsdajfkl;asjdfkjsakf;jsda;kldfj;sajfkdsjf;asljfaskldjf;ajfasdk;ljfasdl;kfj BLAHBLABLAJDKLJF:Dljfd;safjsdk;ajfasdk;jfsdkfjsk;jfsdkl;jf;skajfsdkl;ajfsl;akjfksd;ajfskl;djfskl;ajfka;sjf;klsdjafk;ljsdkl;afjs;kdjf;sdklajf;lasjfk;sdjfkl;sajfkl;sajfk;lasjdfkl;sdjf;klsdajfkl;asjdfkjsakf;jsda;kldfj;sajfkdsjf;asljfaskldjf;ajfasdk;ljfasdl;kfj BLAH BLAH BLAH BLAH BLAH BLAH BLAH BLAH BLAH BLAH BLAH BLAH BLAH BLAH BLAH BLAH BLAH BLAH BLAH BLAH BLAH BLAH BLAH BLAH...

Words: 8116 - Pages: 33

Blah Blah

...blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah......

Words: 462 - Pages: 2

Blahdy Blah Blah - an Examination

...Blah was strange, but he was nice – the end Blah was strange, but he was nice – the end Blah was strange, but he was nice – the end Blah was strange, but he was nice – the end Blah was strange, but he was nice – the end Blah was strange, but he was nice – the end Blah was strange, but he was nice – the end Blah was strange, but he was nice – the end Blah was strange, but he was nice – the end Blah was strange, but he was nice – the end Blah was strange, but he was nice – the end Blah was strange, but he was nice – the end Blah was strange, but he was nice – the end Blah was strange, but he was nice – the end Blah was strange, but he was nice – the end Blah was strange, but he was nice – the end Blah was strange, but he was nice – the end Blah was strange, but he was nice – the end Blah was strange, but he was nice – the end Blah was strange, but he was nice – the end Blah was strange, but he was nice – the end Blah was strange, but he was nice – the end was strange, but he was nice – the end Blah was strange, but he was nice – the end Blah was strange, but he was nice – the end Blah was strange, but he was nice – the end Blah was strange, but he was nice – the end Blah was strange, but he was nice – the end Blah was strange, but he was nice – the end Blah was strange, but he was nice – the end Blah was strange, but he was nice – the end Blah was strange, but he was nice – the end Blah was strange, but he was nice – the end...

Words: 296 - Pages: 2

Blah to the Blah Blaher Duh

...Blah Blah ashdjasdaBlah Blah ashdjasdaBlah Blah ashdjasdaBlah Blah ashdjasdaBlah Blah ashdjasdaBlah Blah ashdjasdaBlah Blah ashdjasdaBlah Blah ashdjasdaBlah Blah ashdjasdaBlah Blah ashdjasdaBlah Blah ashdjasdaBlah Blah ashdjasdaBlah Blah ashdjasdaBlah Blah ashdjasdaBlah Blah ashdjasdaBlah Blah ashdjasdaBlah Blah ashdjasdaBlah Blah ashdjasdaBlah Blah ashdjasdaBlah Blah ashdjasdaBlah Blah ashdjasdaBlah Blah ashdjasdaBlah Blah ashdjasdaBlah Blah ashdjasdaBlah Blah ashdjasdaBlah Blah ashdjasdaBlah Blah ashdjasdaBlah Blah ashdjasdaBlah Blah ashdjasdaBlah Blah ashdjasdaBlah Blah ashdjasdaBlah Blah ashdjasdaBlah Blah ashdjasdaBlah Blah ashdjasdaBlah Blah ashdjasdaBlah Blah ashdjasdaBlah Blah ashdjasdaBlah Blah ashdjasdaBlah Blah ashdjasdaBlah Blah ashdjasdaBlah Blah ashdjasdaBlah Blah ashdjasdaBlah Blah ashdjasdaBlah Blah ashdjasdaBlah Blah ashdjasdaBlah Blah ashdjasdaBlah Blah ashdjasdaBlah Blah ashdjasdaBlah Blah ashdjasdaBlah Blah ashdjasdaBlah Blah ashdjasdaBlah Blah ashdjasdaBlah Blah ashdjasdaBlah Blah ashdjasdaBlah Blah ashdjasdaBlah Blah ashdjasdaBlah Blah ashdjasdaBlah Blah ashdjasdaBlah Blah ashdjasdaBlah Blah ashdjasdaBlah Blah ashdjasdaBlah Blah ashdjasdaBlah Blah ashdjasdaBlah Blah ashdjasdaBlah Blah ashdjasdaBlah Blah ashdjasdaBlah Blah ashdjasdaBlah Blah ashdjasdaBlah Blah ashdjasdaBlah Blah ashdjasdaBlah Blah ashdjasdaBlah Blah ashdjasdaBlah Blah ashdjasdaBlah Blah ashdjasdaBlah Blah ashdjasdaBlah Blah ashdjasdaBlah Blah ashdjasdaBlah Blah ashdjasdaBlah Blah......

Words: 2233 - Pages: 9

Blah

...Safkjdaslkjfo h oas fjfjfjf fjfjfjf fjfjfjf fjfjfj jf jf jf jf jf jf fjf a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a aa a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a blah...

Words: 257 - Pages: 2

Blah Blah

...blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blahblah blah blah blah blah blah blah blah blahblah blah blah blah blah blah blah blah blahblah blah blah blah blah blah blah blah blahblah blah blah blah blah blah blah blah blahblah blah blah blah blah blah blah blah blahblah blah blah blah blah blah blah blah blahblah blah blah blah blah blah blah blah blahblah blah blah blah blah blah blah blah blahblah blah blah blah blah blah blah blah blahblah blah blah blah blah blah blah blah blahblah blah blah blah blah blah blah blah blahblah blah blah blah blah blah blah blah blahblah blah blah blah blah blah blah blah blahblah blah blah blah blah blah blah blah blahblah blah blah blah blah blah blah blah blahblah blah blah blah blah blah blah blah blahblah blah blah blah blah blah blah blah blahblah blah blah blah blah blah blah blah blahblah blah blah blah blah blah blah blah blahblah blah blah blah blah blah blah blah blahblah blah blah blah blah blah blah blah blahblah blah blah blah blah blah blah blah blahblah blah blah blah blah blah blah blah blahblah blah blah blah blah blah blah blah blahblah blah blah blah blah blah blah blah blahblah blah blah blah blah blah blah blah blahblah blah blah blah blah blah blah blah blahblah blah blah blah blah blah blah blah blahblah blah blah blah blah blah blah blah blahblah blah blah blah blah blah blah blah blahblah blah blah blah blah blah blah blah blahblah blah blah blah blah blah blah blah......

Words: 730 - Pages: 3

Blah

...Austin Carey  09/20/15  Eng 1010                                                    Blah Blah Blah!!!!!!    Have you ever been in that awkward situation where someone is talking to you, and all you hear is blah blah blah blah? Growing up having a friend from a different culture there was a lot of things going on that I couldn’t understand at a younger age. I meet my friend Johnathan at age of 5. We hung out together, ate together, went to school together pretty much did everything together, so it was almost like we were the same person. Even though me and my friend was like one we had a lot of difference. One of the biggest difference between us was he was part Spanish but you couldn’t tell by the complication of his skin color. I can remember the first day I went in his house, that day I was so nervous and had all eyes on me but all I could hear was blah blah blah. I was standing in my friend’s living room, with a gigantic grin on my face. Thinking to myself how funny his mom sounds, I bursted out a full goofy laugh. As the tears rolled down from my eyes from laughing so hard. I heard a distinct change in the tone of his mom's voice. Instantly Johnathan gets my attention and lets me know his mom is really upset right now. Me not knowing that there was different language I felt confused on why she would be so upset. My friend took me to his room, once we got in his room he explained to me that his mom didn’t speak English. Not knowing how......

Words: 675 - Pages: 3

Blah Blah Blah

...Definition of Organizational Management Organizational management is the act of planning and organizing processes to change or enhance. It is mixture of identifying the functions of an organization and planning a goal or enhancing the measurable goals. There are many playing parts that play into beginning new ventures or enhancing existing ventures through organizational management. Paul Hawken Statement Discussion This statement is focused on management being solution driven. The problem should generate many solutions. Choosing the right solution is the important piece to every problem. Do not focus on the problem more than the solution because this will not solve the issue. One that focuses on the problem will be constricted from making a decision that will take action. Management should be expected to have the skill of being solution driven and a root cause problem solver. Leadership vs. Management Roman Dorczak (2012) defines leadership as “It can appear in a social context of a group and is always about influence of some people on other people in order to achieve certain objectives” (para 4). Leadership styles vary per leader. A great leadership assessment is can you lead employees in the right direction. Do you listen to all ideas and implement them? Do you motivate them? Do they get excited from your leadership style? Management, on the other hand, is defined as simply dealing with people, controlling things in a business, and reaching specific goals......

Words: 355 - Pages: 2

Blah

...Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah......

Words: 316 - Pages: 2

Blah

...blah blah blah hey hey hey blah blah hey hey blah blah blah hey hey hey blah blah hey hey blah blah blah hey hey hey blah blah hey hey blah blah blah hey hey hey blah blah hey hey blah blah blah hey hey hey blah blah hey hey blah blah blah hey hey hey blah blah hey hey blah blah blah hey hey hey blah blah hey hey blah blah blah hey hey hey blah blah hey hey blah blah blah hey hey hey blah blah hey hey blah blah blah hey hey hey blah blah hey hey blah blah blah hey hey hey blah blah hey hey blah blah blah hey hey hey blah blah hey hey blah blah blah hey hey hey blah blah hey hey blah blah blah hey hey hey blah blah hey hey blah blah blah hey hey hey blah blah hey hey blah blah blah hey hey hey blah blah hey hey blah blah blah hey hey hey blah blah hey hey blah blah blah hey hey hey blah blah hey hey blah blah blah hey hey hey blah blah hey hey blah blah blah hey hey hey blah blah hey hey blah blah blah hey hey hey blah blah hey hey blah blah blah hey hey hey blah blah hey hey blah blah blah hey hey hey blah blah hey hey blah blah blah hey hey hey blah blah hey hey blah blah blah hey hey hey blah blah hey hey blah blah blah hey hey hey blah blah hey hey blah blah blah hey hey hey blah blah hey hey blah blah blah hey hey hey blah blah hey hey blah blah blah hey hey hey blah blah hey hey blah blah blah hey hey hey blah blah hey hey blah blah blah hey hey hey blah blah hey hey blah blah blah hey hey hey blah blah hey hey blah blah blah hey hey hey blah blah hey hey blah blah blah...

Words: 400 - Pages: 2

Исторические | Scream 2.Sezon izle | Life - Origine Inconnue FRENCH HDRiP MD 2017