Free Essay

Adolescent Depression

In: Philosophy and Psychology

Submitted By brijner
Words 3824
Pages 16
Depressies bij adolescenten

Fontys Lerarenopleiding Sittard
Pedagogisch didactisch traject, module 4
Door: Elis Slenter, studie richting Wiskunde
Diana Heemels, studie richting Economie
Docent: Dhr. Smit
Datum: 11 juni 2012
Voorwoord
In deze paper hebben wij een probleem dat bij adolescenten voor zou kunnen komen, onder de aandacht gebracht. De paper is onderdeel van de module ‘Identiteitsontwikkeling en leerlingbegeleiding’. Als onderwerp hebben wij gekozen ‘depressies’. Een onderwerp dat ons beide aanspreekt en waarvan we graag meer willen weten. Deze paper zal derhalve als een handleiding kunnen dienen voor mensen die te maken krijgen met adolescenten die een depressie hebben. Wij willen graag onze docent dhr. Smit bedanken voor zijn aanvullende informatie tijdens lessen. Deze heeft mede voor de totstandkoming van deze paper gezorgd.
Wij wensen u veel leesplezier toe en hopen dat ons doel, het verschaffen van een soort handleiding, is bereikt.

Inhoudsopgave

1. Inleiding 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Probleemstelling en deelvragen 4 2.3 Opbouw 4

2. Depressies 6 3.4 Wat is een depressie? 6 3.5 Depressies bij kinderen en tieners 7 3.6 Symptomen van depressies 8 3.7 Oorzaken van depressies 9 3.8 Soorten depressies 10

3. Behandeling van depressies 13 4.9 Methoden 13 4.10 Beste aanpak in de klas 14 4.11 Algemene tips 14

4. Conclusies 16

Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1 Algemeen
Pubers hebben soms een keer geen zin in school, geen zin in sport, of geen zin om uit te gaan. Ze zien het even niet zitten. Soms duurt zoiets een paar uur: een dipje! Soms duurt zoiets een paar dagen: een dip!!
In de puberteit zijn gevoelens vaak heftig. Soms voelen jongeren zich langere tijd niet prettig. Dat is moeilijk voor ze maar vaak weten ze dat het over gaat. Wanneer die ene rotbui echter wel langer blijft hangen en ze nergens meer plezier en zin in hebben kan er sprake zijn van een depressie.
1 op de 20 jongeren heeft last van een depressie. Depressie is een ziekte en geen aanstellerij. Bij een depressie is sprake van sombere gevoelens die meer dan twee weken duren en niets de stemming lijkt te veranderen. Jongeren met een depressie hebben vaak ook last van problemen met slapen, concentratie en eten. Een depressie gaat niet snel vanzelf over. Met hulp duurt een depressie minder lang en komt het minder snel terug. Het is dus belangrijk voor jongeren om te leren omgaan met hun gevoelens.
1.2 Probleemstelling en deelvragen
Met bovenstaande in het achterhoofd zijn wij tot de volgende probleemstelling gekomen:
Hoe kan een depressie bij een adolescent worden onderkend en wat kan eraan worden gedaan?
Om een gedegen antwoord op deze probleemstelling te kunnen geven hebben wij een aantal deelvragen opgesteld. 1. Wat is een depressie? 2. Wat zijn de symptomen van een depressie? 3. Wat zijn de oorzaken van een depressie? 4. Op welke manier kan een docent de adolescent met een depressie helpen?
1.3 Opbouw
In deze paper willen wij graag depressies bij adolescenten onder de aandacht brengen. Achtereenvolgens zal er worden besproken wat een depressie nu eigenlijk precies is (paragraaf 2.1 en 2.2). Wat zijn de symptomen (paragraaf 2.3) en wat zijn de oorzaken (paragraaf 2.4). In de laatste paragraaf van hoofdstuk 2 wordt stilgestaan bij de soorten depressies die er zijn. In hoofdstuk 3 zal worden uitgewerkt welke mogelijkheden bestaan om een depressie goed te boven te komen. Ten slotte wordt in hoofdstuk 4 een conclusie getrokken. In deze conclusie zullen de antwoorden op de deelvragen worden uitgewerkt en uiteindelijk een antwoord worden gegeven op de probleemstelling.

Hoofdstuk 2 Depressies
2.1 Wat is een depressie?
Een depressie is een aandoening die valt onder de 'stemmingsstoornissen'. Het is een ziekte van de stemming en gevoelens.
Van een depressieve stemming is sprake als er gedurende een langere periode een abnormale somberheid bestaat en/of een abnormale lusteloosheid, verlies van interesse of een onvermogen om ergens van te genieten.
Bij een depressie kan men kijken naar de hoogte van de stemming (zoals een beetje somber of héél erg somber) en naar de wisselingen in de stemming (zoals wekenlang een somber gevoel of een afwisseling tussen de positieve stemming en de sombere stemming; maar ook wisseling per dag of per aantal weken). Dit kan per persoon variëren en zorgt ervoor dat een depressie bij iedereen anders kan zijn.
Er bestaan verschillende subtypen van depressie. Als de depressieve periodes worden afgewisseld met een manische (zeer positieve) stemming, spreken we van een bipolaire stoornis. Personen met een bipolaire stoornis maken in hun leven uitersten mee.
Bij de manische periode kan er sprake zijn van een abnormale vrolijkheid, maar ook overdreven gevoelens van zelfvertrouwen en overmoed of sterke geprikkeldheid en ontvlambaarheid kunnen hierbij horen. Bij de depressieve periodes horen gevoelens van intense somberheid.
Er kunnen verschillende oorzaken van depressie aanwezig zijn. Sommige mensen hebben aanleg voor depressie, maar ook de afwezigheid van (zon)licht in de winterperiode, negatieve (sociale) ervaringen, gebeurtenissen in de jeugd en hormonale ontregelingen kunnen een oorzaak zijn. Een depressie kan ook 'zomaar' voorkomen. Juist het gebrek aan een duidelijke reden is vaak frustrerend voor iemand met een depressie. Dit in combinatie met het feit dat een depressie meestal niet aan de buitenkant van een persoon is te zien, geeft vaak een onbegrepen gevoel.
Een depressie komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. In het afgelopen jaar leden ruim vijf van de honderd mensen aan een depressie. Een depressie speelt zich niet alleen af op het emotionele niveau, maar beïnvloedt ook het cognitieve, het gedragsmatige en het lichamelijke functioneren.

2.2 Depressies bij kinderen en tieners
De stemming van depressieve kinderen is vaak mat en prikkelbaar. Jonge depressieve kinderen zijn vaak angstig voor verlies en laten weinig speelsheid zien.
Wat we niet vaak bij deze kinderen zien, is droevigheid, suïcidaliteit en negatieve gedachten over zichzelf of over hun toekomst. Hierin verschillen depressieve kinderen van depressieve volwassenen. Bij de depressieve tieners worden regelmatig schoolproblemen en moeilijkheden in het contact met andere kinderen gezien. Dit kan zich uiten in pesten of er niet bij horen.
Negatieve gedachten over zichzelf, het uiterlijk of de toekomst, die vaak onrealistisch zijn, komen veelvuldig voor bij tieners. Zij trekken zich veelal extreem terug, gaan heel 'stoer' doen, of laten juist veel agressie zien. Bij de meeste depressieve kinderen komen regelmatig vage, onverklaarbare lichamelijke klachten voor, zoals hoofdpijn, buikpijn, spierpijn of zich niet lekker voelen.
In de preschoolleeftijd wordt het percentage kinderen met depressie geschat op ongeveer 1%, bij kinderen in de basisschoolleeftijd op ongeveer 2% en in de puberteit loopt dit percentage op tot 3%-8%.
In de puberteitsleeftijd zien we depressie meer bij meisjes dan bij jongens voorkomen. Een depressie in de kindertijd maakt de kans op herhaling erg groot. Vaak gaat de depressie samen met andere stoornissen, zoals angsten, eetproblemen en antisociaal gedrag.
De oorzaak van depressie bij kinderen is meestal een ingewikkeld samenspel van diverse factoren. We onderscheiden de volgende factoren met bijbehorende voorbeelden: * Factoren in het kind zelf * genetische factoren * temperament * manier van omgaan met agressie * lichamelijke of geestelijke handicap(s) * sociale tekorten * Factoren uit de omgeving * depressie van een ouder * chronische ziekte of aandoening van een gezinslid * moeilijkheden in de omgang tussen ouder en kind, zoals hechtingsproblematiek, autoritaire opvoedingsstijl, acceptatieproblemen * pesterijen door andere kinderen * tegenvallende schoolprestaties * Factoren in de levensloop * ervaringen van dood, verlies of scheiding * ervaringen van seksueel misbruik, mishandeling of andere traumatisering
Dat een depressie in de kinderjaren tijdig wordt herkend en aangepakt, is van groot belang. Soms is dat moeilijk. Signalen die op een depressie wijzen, zijn niet altijd zichtbaar en spelen zich vaak in het hoofd en het hart van het kind af. Vaak worden signalen overschaduwd door andere gedragsproblemen, die op het eerste oog niets met depressie te maken hebben. De kans bestaat dat, als de depressie zich op jonge leeftijd voordoet, het zich in het nog ontwikkelende zenuwstelsel vastzet. Het verloop van de normale psychosociale ontwikkeling kan door een depressie ernstig ontregeld raken. Een ander risico is dat depressie bij kan dragen aan het ontstaan van suïcidaliteit, drank- en drugsmisbruik of een manisch-depressief beeld. 2.3 Symptomen van depressies
Volgens de DSM-IV (een psychiatrisch classificatiesysteem) is er sprake van een depressie als er minstens vijf van de volgende symptomen gedurende ten minste twee weken aanwezig zijn geweest. De symptomen dienen te wijzen op een verandering ten opzichte van het eerdere functioneren. Ten minste één van de symptomen is depressieve stemming (1) of vermindering van interesse en plezier (2). 1. Depressieve stemming (of geprikkeldheid bij kinderen en jongeren) gedurende vrijwel de gehele dag, bijna elke dag; 2. Duidelijke vermindering van interesse voor of plezier aan (bijna) alle activiteiten, gedurende vrijwel de gehele dag, bijna elke dag; 3. Onopzettelijk, duidelijk gewichtsverlies of onopzettelijke gewichtstoename, of een af- of toename van de eetlust. Bij kinderen kan er sprake zijn van het uitblijven van de verwachte gewichtstoename; 4. Slaapklachten: niet (voldoende) kunnen slapen, te veel moeten slapen, bijna elke dag; 5. Psychomotorische gejaagdheid of geremdheid, bijna elke dag; 6. Vermoeidheid of verlies van energie, bijna elke dag; 7. Gevoelens van waardeloosheid, of ernstige c.q. inadequate schuldgevoelens; 8. Vermindering van het vermogen om te denken, zich te concentreren, of besluiteloosheid; 9. Gevoelens van wanhoop, zelfmoordgedachten, fantasieën over zelfmoord zonder specifieke plannen, een zelfmoordpoging of een specifiek plan voor zelfmoord. Niet alleen de vrees dood te gaan.
Wanneer kinderen last hebben van depressies zijn ze in plaats van somber en futloos juist druk en prikkelbaar.
Daarnaast denken ze vaak negatief en kunnen ze zich snel schuldig en onbemind voelen. Symptomen van een depressie bij kinderen kunnen zijn: * Slaapproblemen * Nachtmerries * Verlies van eetlust * Onverklaarbare lichamelijke pijn * Slechtere schoolprestaties * Gedragsveranderingen.
Jongens worden daarbij eerder onhandelbaar en meisjes vertonen vaker terugtrek gedrag.

2.4 Oorzaken van depressies
Bij het ontstaan van een depressie speelt kwetsbaarheid in veel gevallen een rol. Deze kwetsbaarheid kan te maken hebben met erfelijkheid. Ook kan kwetsbaarheid ontstaan door leerprocessen in de interactie met de omgeving. Negatieve ingrijpende gebeurtenissen ('life events') kunnen een vergroot risico vormen bij het ontstaan van stemmingsstoornissen. * Genetische factoren * Sociale- en omgevingsfactoren * Chemische ontregeling * Cognitieve theorie * Hormonale ontregeling
Genetische factoren
Uit onderzoek naar tweelingen is bekend dat er 65% kans is op stemmingsstoornis als helft van een eeneiige tweeling hieraan lijdt. Bij twee-eiige tweelingen is deze kans ongeveer 14%. Kinderen van ouders met een depressie hebben bijna drie keer zoveel kans om zelf een depressie te ontwikkelen. Dat iemand erfelijke aanleg heeft voor depressie betekend niet dat de depressie daadwerkelijk aanwezig zal zijn. Ook omgevingsfactoren spelen een rol in het aanleggen van een depressie.
Sociale- en omgevingsfactoren
Een verlies, psychische aantasting of andere traumatische levensomstandigheid zijn voorbeelden van sociale of omgevingsfactoren die kunnen leiden tot een depressie. Valt er sociale steun weg of heeft iemand te maken met sociale afwijzingen, dan kan diegene in een sociaal isolement terechtkomen. Door sociaal niet actief te zijn, kan het depressieve gedragen zich uitbreiden en houdt de depressie uiteindelijk stand.

Chemische ontregeling
Antidepressiva pakken de chemische ontregeling in de hersenen aan en zijn bedoeld om de stemming positief te beïnvloeden. Er wordt ingegrepen op de chemische stoffen (neurotransmitters) die vrijkomen rond de communicatie tussen hersencellen. Bepaalde stoffen, zoals serotonine en noradrenaline, komen bij depressieve mensen minder voor in bepaalde hersengebieden.

Cognitieve theorie
Kwetsbaarheid voor depressie kan ontstaan wanneer iemand negatieve ervaringen in de jeugd heeft meegemaakt. Hierdoor is er een kans dat er negatieve overtuigingen over de persoon zelf ontstaan. Door vervelende situaties op later leeftijd kunnen deze overtuigingen worden geactiveerd. Waardeloosheid, tekort schieten en een gevoel van ongenoegen zijn resultaten van de negatieve kijk op het zelf. Deze negatieve blik kan zelfs uitmonden in hopeloosheid en apathie. De negatieve overtuigingen vormen zo een bron van depressieve emoties en gedrag.
Hormonale ontregeling
Hormonale ontregeling staat in verbinding met chemische ontregeling in de hersenen. De hypofyse in de hersenen reguleert de hormonen en beïnvloedt onder andere de schildklier, de bijnieren en de geslachtsklieren. De hypofyse is een kleine klier in de hersenen en is verbonden met een steeltje uit de hersenen (hypothalamus). Bij sommige depressieve mensen wordt in het bloed een verhoogde dosis van het stresshormoon cortisol gevonden. Wie meer cortisol aanmaakt, reageert vaak heftiger op stressvolle gebeurtenissen of situaties. 2.5 Soorten depressies
De ene depressie is de andere niet. Er bestaan verschillende subtypen, welke hieronder kort worden beschreven: * Depressieve stoornis * Dysthyme stoornis * Bipolaire stoornis * Psychotische depressie * Postnatale depressie * Seizoensgebonden depressie

Depressieve stoornis
Wordt ook wel 'unipolaire depressie' of 'gewone' depressie genoemd. Van een depressieve stoornis is sprake als iemand voor langere tijd somber of neerslachtig is. Een periode waarin zich depressieve symptomen voordoen, wordt een depressieve episode genoemd. Blijft het bij één episode? Dan wordt er gesproken van een eenmalige stoornis. Herhalen de episodes zich, dan wordt de depressieve stoornis recidiverend genoemd.

Dysthyme stoornis
De dystyme stoornis is 'milder' dan een depressieve stoornis. Er moet ten minste twee jaar een (lichte) depressieve stemming hebben bestaan en daarnaast moeten twee of meer van de depressieve symptomen (met uitzondering van psychomotorische gejaagdheid of geremdheid) aanwezig zijn geweest. De symptomen zijn doorgaans milder dan bij een depressie, maar toch wordt de dysthyme stoornis als zwaarder ervaren. Dit komt door de langdurigheid van de dysthyme stoornis.
Bipolaire stoornis
Beter bekent als de manische depressie. Bij een bipolaire stoornis worden blije periodes afgewisseld met periodes van somberheid. Tijdens de 'goede' periodes voelt iemand zich extreem energiek en opgewekt. Bij een bipolaire stoornis wordt onderscheid gemaakt tussen type I en type II. Van een bipolaire stoornis type I wordt gesproken als iemand ten minste één manische episode heeft doorgemaakt, al dan niet afgewisseld met één of meer depressieve episodes. Bij type II gaat het om het ooit hebben geleden aan minstens één depressieve episode én ten minste één milde manische episode. Een milde manische episode wordt ook wel hypomane episode genoemd. Bij een hypomane episode zijn de verschijnselen nog niet zo erg dat het algemeen functioneren wordt verstoord. Een (nog) mildere vorm van de bipolaire stoornis is de cyclothyme stoornis.

Psychotische depressie
Hiervan wordt gesproken als er naast depressieve gevoelens ook waangedachten of hallucinaties aanwezig zijn. De wanen komen wat betreft de inhoud vaak overeen met de depressie.
Postnatale depressie
Dit type depressie kan voorkomen bij vrouwen die net een kind hebben gekregen. Een postnatale depressie lijkt qua symptomen op de 'gewone' depressie, maar treedt pas op binnen vier maanden na de bevalling. De meest voorkomende symptomen zijn het hebben van depressieve gevoelens en het niet kunnen genieten van de baby.
Seizoensgebonden depressie
Mensen die alleen in het najaar, de winter en/of het vroege voorjaar last hebben van depressieve stemmingen lijden vaak aan een seizoensgebonden depressie. Het bekendst is de winterdepressie. Symptomen van een winterdepressie zijn: somber en neerslachtig zijn, terugtrekgedrag, veel slapen, vermoeidheid, prikkelbaarheid, veel eten en een toename van het gewicht. Van een winterdepressie is sprake als de klachten minstens twee jaar achter elkaar terugkeren. Een winterdepressie komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Door de verandering in daglicht raakt de biologische klok verstoord, waardoor in veel gevallen de winterdepressie ontstaat. Waarschijnlijk speelt het hormoon melatonine een rol. De winterblues is een mildere variant van winterdepressie. Er zijn wel klachten, maar mensen die lijden aan winterblues zijn niet ziek. De symptomen komen overeen met die van een winterdepressie, maar zijn minder ernstig. Daarnaast is er geen sprake van somberheid of neerslachtigheid.

Hoofdstuk 3 Behandeling van depressies
3.1 Behandelmethoden
Een depressie gaat vaak na verloop van tijd vanzelf over. Maar dat geldt niet voor iedereen. Soms is behandeling nodig om het herstel te versnellen of te voorkomen dat klachten terugkeren. Meestal zijn depressies goed te behandelen. Voor behandeling is wel hulp nodig. De huisarts is hiervoor de eerst aangewezen persoon.
Als een diagnose depressie is gesteld, bepaalt de ernst van de klachten de volgende stap. Bij wat lichtere klachten kan de adolescent het advies krijgen eerst aan te zien hoe het verloop van de klachten zal zijn. Misschien herstelt de adolescent vanzelf. Dan is verdere behandeling onnodig. In de fase van het afwachten, is het voor de adolescent belangrijk met vrienden of familie te praten over hoe hij/zij zich voelt. Als de adolescent zich begrepen voelt, biedt dat veel steun. Andere adviezen kunnen gaan over een gezonde leefstijl met regelmaat, rust, gezonde voeding en voldoende beweging. Hier spelen ouders een belangrijke rol. Iedere dag een half uur bewegen in de buitenlucht kan soms enorm helpen. Andere adolescenten hebben juist baat bij een zelfhulpboek of een cursus via internet.
Meer intensieve behandelingen bestaan uit gesprekken met een psycholoog of een behandeling met medicijnen (antidepressiva). Soms ook een combinatie van beide. Dat beslist de adolescent altijd samen met de huisarts en ouders. Beide behandelingen zijn ongeveer even effectief, maar soms kost het tijd om uit te zoeken wat voor de adolescent persoonlijk werkt. Een psycholoog luistert goed naar de klachten van de adolescent en hoe hij/zij die beleeft en stelt een behandelplan op. De adolescent leert op een andere manier naar zijn problemen te kijken en leert wat hij/zij in zijn leven kan veranderen. Meestal blijft de behandeling beperkt tot enkele steunende en verhelderende gesprekken.

Andere behandelmogelijkheden voor depressie
Het arsenaal aan behandelingen is niet snel uitgeput. Als het een niet werkt, kan het de moeite waard zijn iets anders te proberen. Een aantal van deze mogelijkheden zijn: * Antidepressiva; * Begeleiding; * Cursus In de put, uit de put; * Electro Convulsie Therapie; * Fysieke inspanning; * Kortdurende behandeling; * Lichttherapie; * Mindfulness; * Psycho-educatie.

3.2 Beste aanpak in de klas
Als leraar kan het natuurlijk lastig zijn om een juiste manier te vinden om te gaan met een adolescent die te maken heeft met een depressie. De volgende tips kunnen worden gegeven ten aanzien van de beste aanpak in de klas. * Stel niet te hoge eisen, vraag alleen wat haalbaar is; * Succeservaringen zijn belangrijk; * Zoek de sterke kanten van de leerling en benoem die; * Probeer te activeren, maar biedt daarbij wel structuur; * Geef alleen hulp wanneer nodig. Pas op voor aangeleerde hulpeloosheid; * Bied een veilige omgeving; * Beloof geen geheimhouding. Ga er wel secuur mee om. Vertel aan wie je het vertelt en waarom; * Probeer hem/haar een maatje te geven; * Stimuleren mee te doen aan gym, lichamelijke activiteiten zijn belangrijk voor deze leerlingen; * Houdt “emotioneel” genoeg afstand.

3.3 Algemene tips
Een depressie is niet iets wat men volledig zelf in de hand heeft. Het heeft dan ook geen zin om het jezelf kwalijk te nemen dat je een depressie hebt. Aan de andere kant, knapt een depressie niet op als er niets tegen ondernomen wordt. De volgende richtlijnen kunnen helpen depressieve klachten te verlichten. Garanties geeft het niet, maar als je het niet probeert, werkt het zeker niet.
Het is belangrijk om - als het lukt - klachten niet erger te laten worden. Zorg er daarom voor dat de adolescent, * elke dag minimaal een half uur beweegt in de buitenlucht; * iedere dag minimaal één betekenisvol sociaal contact heeft; * minimaal één klus doet die hij nuttig vindt.
Enkele algemene tips voor iemand met een depressie * probeer uit te zoeken of de depressie een reactie is op een gebeurtenis of een probleem, en kijk of daar een oplossing voor kunt vinden is; * ga na of er iemand in de omgeving is met wie je over je gevoelens en eventuele problemen kunt praten.; * probeer te accepteren dat je een depressie hebt; zoek hulp als je dat wilt en probeer het geduld op te brengen dat nodig is voor herstel.; * zorg voor een regelmatig slaap-waakritme; ga op een normale tijd naar bed, maar sta ook op een normale tijd op; * zoek afleiding in activiteiten die voor je ontspannend zijn.; * blijf maatschappelijk actief, isoleer niet. * regelmatige lichaamsbeweging zoals fietsen, wandelen of zwemmen werkt heilzaam; * neem tijdens de depressie geen beslissingen met vergaande gevolgen; * zoek geen troost of afleiding in alcohol of drugs. ; * probeer inzicht in de situatie te krijgen zodat je een eventuele volgende depressie kunt voorkomen. Psychologische begeleiding kan handig zijn; * lees een goed zelfhulpboek; * zorg dat je veel te weten komt over wat een depressie is; * vraag bij een lokale ggz-instelling of het maatschappelijk werk, een gesprek of cursus/training aan; * doe ontspanningsoefeningen of yoga.

Hoofdstuk 4 Conclusie
In de puberteit zijn gevoelens vaak heftig. Soms voelen jongeren zich langere tijd niet prettig. Dat is moeilijk voor ze maar vaak weten ze dat het over gaat. Wanneer die ene rotbui echter wel langer blijft hangen en ze nergens meer plezier en zin in hebben kan er sprake zijn van een depressie.
Met deze paper geven we handvaten aan docenten die te maken hebben met adolecenten met een depressie.
Hoe kan een depressie bij een adolescent worden onderkend en wat kan eraan worden gedaan?
Om een gedegen antwoord op deze probleemstelling te kunnen geven hebben wij een aantal deelvragen opgesteld.
Wat is een depressie?
Een depressie is een aandoening die valt onder de 'stemmingsstoornissen'. Het is een ziekte van de stemming en gevoelens.
Wat zijn de symptomen van een depressie?
Bij een depressie kan men kijken naar de hoogte van de stemming (zoals een beetje somber of héél erg somber) en naar de wisselingen in de stemming (zoals wekenlang een somber gevoel of een afwisseling tussen de positieve stemming en de sombere stemming; maar ook wisseling per dag of per aantal weken). Dit kan per persoon variëren en zorgt ervoor dat een depressie bij iedereen anders kan zijn
Wat zijn de oorzaken van een depressie?
Er kunnen verschillende oorzaken van depressie aanwezig zijn. Sommige mensen hebben aanleg voor depressie, maar ook de afwezigheid van (zon)licht in de winterperiode, negatieve (sociale) ervaringen, gebeurtenissen in de jeugd en hormonale ontregelingen kunnen een oorzaak zijn. Een depressie kan ook 'zomaar' voorkomen. Juist het gebrek aan een duidelijke reden is vaak frustrerend voor iemand met een depressie. Dit in combinatie met het feit dat een depressie meestal niet aan de buitenkant van een persoon is te zien, geeft vaak een onbegrepen gevoel.
Op welke manier kan een docent de adolescent met een depressie helpen?
Als leraar kan het natuurlijk lastig zijn om een juiste manier te vinden om te gaan met een adolescent die te maken heeft met een depressie. De volgende tips kunnen worden gegeven ten aanzien van de beste aanpak in de klas. * Stel niet te hoge eisen, vraag alleen wat haalbaar is; * Succeservaringen zijn belangrijk; * Zoek de sterke kanten van de leerling en benoem die; * Probeer te activeren, maar biedt daarbij wel structuur; * Geef alleen hulp wanneer nodig. Pas op voor aangeleerde hulpeloosheid; * Bied een veilige omgeving; * Beloof geen geheimhouding. Ga er wel secuur mee om. Vertel aan wie je het vertelt en waarom; * Probeer hem/haar een maatje te geven; * Stimuleren mee te doen aan gym, lichamelijke activiteiten zijn belangrijk voor deze leerlingen; * Houdt “emotioneel” genoeg afstand.

Referentielijst. www.ggz.nl www.Gripopjedip.nl www.depressie.nl 2 vvveen keer geen zin in school, geen zin in sport of geen zin om uit te gaan. Je ziet het even niet zitten. Soms duurt zoiets een paar uur; een dipje! Soms een paar dagen; een dip!…...

Similar Documents

Premium Essay

Adolescent Depression

...2012 Professor Tobin Hart Adolescent Depression Experts estimate that 5% of all teenagers will suffer from depression. Unfortunately, only 20% of depressed teens are appropriately diagnosed and treated. It is a disorder that disturbs their mood, causes a loss of interest or pleasure in activities they should enjoy and makes them irritable to almost any aspect of life. It is very difficult to diagnose depression among teens because of the normal sporadic mood swings that are included in the teenage years; nevertheless, persistent unhappiness or moodiness is not normal in anyone. Therefore there are many key factors in looking for depression among teens. There are multiple things correlated with depression among adolescents. Some examples include the normal process of maturing and the stress that occurs with it, influence of sex hormones, conflicts with parents, and the death of a friend or relative. Also teens who are most likely to become depressed when they experience stressful events have a factor of low self-esteem , are very critical of themselves and have feelings that they have little or no control over negative events (T. Rogge & D. Zieve (Eds.), 2012). In this paper, I will investigate the numerous symptoms and signs of depression among teens, the treatments taken to cope with depression, and the prevention and consequences of depression in adolescents. It is hypothesized that female adolescents will display higher levels of depression related symptoms......

Words: 2273 - Pages: 10

Premium Essay

Depression

...Stress Management 10 December 2012 Depression Stressful events, situations, and trauma can trigger anger and anxiety which can lead to depression. Unresolved stress can affect an individual’s mental, physical, and spiritual being (Seward, 128). Depression does not discriminate; thus, individuals of any age, gender, race, or socio-economic class can suffer from the ill effects of depression. Depression is not simply something made up in an individual’s head; contrarily, it is a common, but serious illness which can lead to death if its symptoms are disregarded, and treatment is not sought (Mayo Clinic Staff). “Depression is the silent face of stress (Seward, 128). Everyone can feel “blue” or “down-in-the dumps” from time to time, but persistent sadness or hopelessness is a red flag for depression. People with depression do not all experience the same symptoms; as well, the severity, frequency, and duration of their symptoms are individualized (Treatment Works). Accordingly, symptoms include feelings of guilt, worthlessness, helplessness, irritability, and restlessness. Also, an individual may experience a loss of interest in activities, hobbies, and sexual relations. Furthermore, fatigue and decreased energy may be noted, and concentration, remembering details, and making decisions become difficult. Additionally, insomnia, excessive sleeping, overeating or appetite loss may be apparent, along with persistent aches, pains and digestive problems. Finally, thoughts of......

Words: 810 - Pages: 4

Premium Essay

Depression in Adolescents

...Depression in Adolescents: A Look at Effects, Causes, and Treatments Christopher Marshall Jaffe Vanderbilt University Abstract This paper describes and analyzes the very general term of depression, specifically keying on depression in adolescents. The paper is split into four main sections, the first being the definition of the problem. This section will discuss what the problem is and how it is defined in the scientific world. The second section will outline and present the effects and importance of depression on the individual, family, and society as a whole. The third section will discuss the causes of depression using theories such as the Hopelessness Theory of Depression, the Response Style Theory of Depression, and Beck’s Cognitive Theory of depression. And lastly the fourth section of this paper will discuss different treatments to the problem and their effectiveness. Definition Depression Depression has been around before the ancient Greeks and even before it got deemed “depression” the famous, “Greek physician Hippocrates, called it melancholia” (Encyclopedia Britannica, 2012). It is so common in the psychological world now that some refer to it as the common cold. Depression can be described simply as, “A mood or emotional state that is marked by feelings of low self-worth or guilt and a reduced ability to enjoy life” (Encyclopedia Britannica...

Words: 2947 - Pages: 12

Premium Essay

Depression in Adolescents

...DEPRESSION IN ADOLESCENTS 2. Table of Contents Introduction …………………………………………………………………………….…....3. Background of Depression in Adolescence…….…………………………………………….4. Causes ...............................................................................................................................…...5. Symptoms………………………………………………………………………………….…6. Diagnosis….…………………………………………………………………………………. 7. Treatment……………………………………………………………………………………..7. Epidemiology of Depression in Youth……………………………………………………….9. Contextualised issues pertaining to Depression in Adolescence……………………………10. The impact of Culture on Adolescent Depression…………………………………………...10. Abnormal behaviours associated with Adolescent Depression….…………………………..11. Conclusion…………………………………………………………………………………...11. References…………………………………………………………………………………...12. DEPRESSION IN ADOLESCENTS 3. This research paper will address depression in adolescents. Depression is often labelled as ‘the sickness of our time’ due to its prolific nature. Some of the causes, symptoms, diagnosis and treatment of depression in adolescents as well as the contextualised issues, cultural implications and other abnormal behaviour associated with the disorder will be discussed. DEPRESSION IN ADOLESCENTS 4. Background of Depression in Adolescence Adolescence is the period of transition from childhood to adulthood, a stage of major growth and development in which significant physiological, cognitive,......

Words: 3461 - Pages: 14

Premium Essay

Adolescent Depression

...TABLE OF CONTENTS 1. Definition of adolescence and adolescent depression 2 2. Adolescent depressive symptoms 4 3. Problems with diagnosis of depression in adolescents 4 4. Gender factors that may play a role in assessing depression 6 5. Contextual factors that may play a role in assessing depression 8 6. Suicide 9 ‘Like anyone else, I have always had times when I felt deeply depressed, but this was something altogether new in my experience – a despairing, unchanging paralysis of the spirit beyond anything I had ever known or imagined could exist.’ The author William Styron (1990). (Kring, Johnson, Davison & Neale 2012:132) 1. Definition of adolescence and adolescent depression Adolescence is the period of development marked at the beginning by the onset of puberty and at the end by the attainment of physiological or psychological maturity (Reber, Allen & Reber 2009). It is a period of transition from childhood into adulthood, involving changes in physical development, cognitive abilities, emotional adjustment and self esteem. Adolescence is a time of acute stress. It is a period of social sorting and identity formation. Erikson described development that occurs throughout the lifespan in his theory of psychosocial development. During the adolescent period, which Erikson called ‘Identity vs Role confusion’, adolescents need to develop a sense of self and personal......

Words: 2086 - Pages: 9

Premium Essay

Depression

...Depression is not only a state of being sad, it is a disease that conquers the ability to feel emotion, whether good or bad. Depression not only involves the mind, it also involves the body and thoughts. Some complain of excessive headaches and extreme pain and this is identified as depression. This disease can be passed down through genes or can follow external events or can be caused by a chemical imbalance in the brain. Depression affects twenty percent of all Americans, some without even knowing it, at sometime during their lives. Depression is not a disease that only influences males or children of the age three to eleven. Every human being is prone to depression. Although women are three times more likely to become depressed than men, men are five times more likely to commit suicide when depressed than women. Some think that women have a less pleasing social role and their hormones make them more likely to admit tp depression. Men are more subject to keep their emotions bottled up inside of them because of their role in society or it may question their manhood. Although all age groups are open to depression, teenagers are the most common to be heard of being affected by the disease. This is probably because of peer pressure and the changes in their life. Although the rate of suicide as a whole has decreased in the past twenty five years, the fixed amount of suicide from those between fifteen and nineteen has sky rocketed and quadrupled. The number of deaths due to......

Words: 1638 - Pages: 7

Free Essay

Adolescents, Depression, and Self-Esteem

...Depression in adolescence has been recognized as a clinical problem for twenty-two years. Many believed that signs of depression were simple behavioral problems that the child would grow out of. Psychiatrists believed that children were both emotionally and cgnitively immature to endure depression. Childhood was considered to be worry free, no true concerns, happy time. Therefore, their problems were not serious enough to be labeled depression. There was never a clear understanding as to how abuse, divorce, and incest could have a long term effect on children. Childhood depression differs in many aspects from adult depression. Decrease in academic performance, withdrawal and rejection of friends and favorite activities are some of the main unrecognized signs. Some may also exhibit hyperactivity, while others complain of exhaustion and illness. Many times these symptoms are thought to be just a phase in their children, and observed as signs of depression. Children of all ages from infancy through adolescence can suffer from a disorder mood. The symptoms tend to change based on the child's level of development. Depression in infants is often determined based on the child’s failure to grow physically, act unresponsively, and inability to thrive. Although it is rarely seen in babies, it is often due to lack of nurturing relationship between the infant and the caregiver. Postpartum depression has the ability to affect the mood of the infant. It affects approximately...

Words: 2074 - Pages: 9

Free Essay

Adolescent

...Adolescent: Psychosocial Development 1. Being a juvenile in any one’s life is part of the stage of development. The behavior patterns of juveniles are influenced in part by what goes on in the environment in which they live. Family members, friends, and peers all influence for the juvenile. It is sometimes accompanied by a desire for material things, fashion, peer pressure, cash and more. Social changes can intensified those needs and create anxiety for adolescents and thus they commit delinquent acts. In 2010, there were 1,642,600 adolescence arrests for all crimes that took up to 12.5% of all age offenses in the United States and courts with juvenile jurisdiction disposed more than 1.3 million delinquency cases (http://www.ojjdp.gov). In detail, Juveniles were involved in 1 in 10 arrests for murder in 2010, about 1 in 4 arrests for robbery, burglary, larceny-theft, and disorderly conduct, and about 1 in 5 arrests for larceny-theft and motor vehicle theft according to The Office of Juvenile and Delinquency Prevention. As stated in the most recent available data from FBI Arrest Statistics, the juvenile arrests percentage had dropped 43% from reaching its peak in 1996 as a result of the prevention influence, when consolidated with intervention and strengthened juvenile justice systems. There are many effective Delinquency Prevention Programs such as Adolescent Diversion Project (Michigan State University), Adolescent Transitions Program or Families And Schools Together......

Words: 669 - Pages: 3

Premium Essay

Depression in the Adolescent Oncology Patient: a Multidisciplinary Concept Analysis

...cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=9293240&fileId=S1463423613000285 Research Clinical cues for detection of people with undiscovered depression in primary health care: a case–control study Lena Flyckta1 c1, Ejda Hasslera2, Louise Lotfia2, Ingvar Krakaua2 and Gunnar H. Nilssona2 a1 Department of Clinical Neuroscience, Stockholm Centre for Psychiatric Research, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden a2 Department of Neurobiology, Care Science and Society, Centre for Family and Community Medicine, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden Abstract Aim To identify clinical cues indicative of depression in medical records of cases in primary care with undetected depression. Background Depressive disorders are common; the lifetime risk for men and women is 27% and 45%, respectively. Despite effective treatment methods such as antidepressants and cognitive behavioural therapy, depression often remains undiscovered in primary care, with great implications both on the individual and societal level. Methods Clinical cues indicating depression were sought in medical records the year before an opportunistic screening for depression in primary care. In a previous study of 221 patients in the waiting room of a primary care centre during 10 randomly selected days, 45 (20%) showed signs of depression (MADRS-S ≥ 12) and 60% of these were verified as having depressive disorders (Prime-MD). These 45 patients constitute the cases in the present study.......

Words: 389 - Pages: 2

Premium Essay

Depression

...Name Class Date Institution Depression and Suicide It is being indicated by research that suicide is ranked as the third main reason of death among youth between the age of fifteen to twenty four, in addition to the reasons of homicide and accidents. It is obvious that the people who are taking care of young individuals like their parents who are adult must have information of any disturbing element of their children, if there is any. Usually, people commit suicide due to the reason of depression and anxiety (Beautrais, 2003). Depression is a disease. It has different physical as well as chemical symptoms. It is usually misunderstood by particularly those people who have not touched it or people usually misdiagnose this who leads a bad day. Depression can be taken credited by those people who end battling habit. It can be arises in people like artists, actors, musicians, writers and comedians. Drugs, alcohol, laughs, an audience which is appreciative, all are the reasons for some to avoid blackness. Robbin Williams has gone through depression and it is most probably the cause of his life end (Schildberger, 2014). Experts have pointed out that behaviors of suicide in youth are normally due to different risk factors of social, individual, economical and familial, with psychological health problems playing a significant role in the total mix. For expressing it another way, suicidal is the reason of a perfect blast of difficult, interrelated mental problems, most of...

Words: 1522 - Pages: 7

Premium Essay

Depression

...that 11% reported they had been diagnosed with or treated for depression within the past year. Further, 22% had experienced depression in the past 12 months; among those endorsing depression, 39% said that it has affected their academic performance (American College Health Association, 2013). Other research further supports that depression is a significant predictor of both lower grade point average and higher probability of drop- ping out (Eisenberg, Golberstein, & Hunt, 2009). National surveys show that a substantial minority of college students report depression (Eisenberg, Gollust, Golberstein, & Hefner, 2007; National Alliance on Mental Illness, 2012). The 2012 report from the Association for University and College Counseling Center Directors indicated that 95% of counseling center directors believe that psychological problems are a growing concern and that depression is one of the most prevalent concerns with 36% of college students affected (Mistler, Reetz, Krylowicz, & Barr, 2012). Depression is caused by a number of risk factors such as, family history, physical illness, medication and ethnicity. Some types of depression tend to run in families. However, depression can occur in people without family histories of depression too. Scientists are now studying certain genes that may make some people more prone to depression than others. Some genetics research indicates that the risk for depression results from the influence of several genes acting together......

Words: 1786 - Pages: 8

Premium Essay

Adolescent Depression

...1. General description of depression * Describe depression Add the exact definition of depression. Depression is a prevalent problem among adolescents, which may cause further mental or physical issues. Serious depression is regarded as diseases and is one of the oldest recorded diseases in medicine history. * Why is it important * How does it impact the biological, psychological, social development? Except the weight loss, loss of appetite, sleep disturbance and some other common symptoms, the impact of depression in biological development has always been underestimated, depression will comorbid with other chronic diseases such as angina, arthritis, asthma, and diabetes which will leads to worse health situation. (Moussavi, S., Chatterji, S., Verdes, E., Tandon, A., Patel, V., & Ustun, B. (2007). Depression, chronic diseases, and decrements in health: results from the World Health Surveys. Lancet, 370(9590), 851–8. doi:10.1016/S0140-6736(07)61415-9) In term of psychology, depression is not a fleeting sadness but a pervasive and relentless sense of despair. A lack of interest in life accompanied by feelings of uselessness (needs to be improved) In terms of social development, depression will also cause plenty of problems. Adolescents with depression will be easier to go to extreme which will lead to the unstableness of the society. * Why is it important to adolescent development? Adolescents with depression are more likely to have harmful......

Words: 506 - Pages: 3

Premium Essay

Depression

...Depression Margarita Perez 2/19/15 Psychology 101 Carrington College On-Line In today’s society, millions of people are affected everyday with depression, in which it is very difficult for them to see a positive side. It has been proven that with the right medication and treatment there is hope. What is depression? Depression comes in so many forms and it affects every individual different. This can be from major disorder, anxiety, and clinical disorders. Depression is a serious medical illness and it is not something that is just made up in a person’s mind. When one begins to feel sad, loss, anger, or frustrated for no reason, this can be some of the early signs of depression. Depression impacts the brain that causes chemical changes and imbalances in the brain. Who is at risk? It has been said that one in every ten people will suffer from some type of depression. As depression continues to affect millions of Americans, it is also one of the most common serious brain diseases in the United States. One fact of depression that hold true, is depression is highly more common in women than it is in men. This may be due to female hormones, but yet we need to take into account that men are less likely to admit they may be depressed and seek medical care. Other factors of who may be at risk is age. Major depression is most likely to affect adults between the ages of 45 to 50. Race is yet another risk factor, which we see in Blacks and Hispanic Americans. The CDC......

Words: 1568 - Pages: 7

Premium Essay

Adolescents

...Many people wish that they could be an adolescence forever. Adolescence is a time where we go through puberty and evolve and mature mentally and physically. During this time we have physical development including the adolescent growth spurt and also sexual development. Everyone has a little bit different maturation and I believe that because of this, this would be the reason why people would want to be a adolescent forever. For most adolescents and teenagers being an adolescent is a time to rebel and to have fun. The main reason for this would be that many adolescences have not reached their peak of maturity. Even though they yearn to be known as adults by adults and their parents, they actually fear the responsibilities of growing up such as working and supporting a spouse and kids. They feel that they want to be more independent but fear being totally independent, it's actually almost an oxymoron. Even though as earlier stated I don't want to be an adolescent forever now, I did at one point feel that way. When I was younger at about the age thirteen I was nearly done my physical and sexual development but I was far behind in my social development. I've always had a good strong relationship with my parents but I had never had a strong romantic relationship until the current one which started last year. I also as many still do I was still somewhat afraid of the idea of having to support myself working a job to make all the money to support even myself, although I now......

Words: 381 - Pages: 2

Free Essay

Depression

...A Research Paper: Depression Depression is defined as a mental illness in which a person experiences deep, unshakable sadness and diminished interest in nearly all activities. The term depression is used to describe the temporary sadness, loneliness, or blues that everyone feels from time to time. Depression is one of the most common mental illnesses. The illness affects all people, regardless of sex, race, ethnicity, or socioeconomic standing. Women are two to three times more likely than men to suffer from depression. Some depression seems to come out of the blue, even when things are going well. Others seem to have an obvious cause such as a marital conflict, financial difficulty, or some personal failure. Most psychologists believe depression results from an interaction between stressful life events and a person’s biological and psychological vulnerabilities. Depression runs in families also. Genetically identical twins raised in the same environment are three times more likely to have depression in common than fraternal twins, who have only about half of their genes in common. In addition, identical twins are five times more likely to have bipolar disorder in common. Studies have shown that certain brain chemicals called neurotransmitters play an important role in regulating moods and emotions. Neurotransmitters involved in depression include nor epinephrine, dopamine, and serotonin. Studies have also suggested a relationship between neurotransmitter...

Words: 1089 - Pages: 5

Menas Mambasar | Stylex Buchkalender Wochenplaner 2019 vertikal Wochenkalender A5+ Schwarz | Spieleboerse